Fundusz inwestycyjny typu ETF (exchange traded fund ETF)

971

Fundusz inwestycyjny ETFExchange-traded fund jest nowoczesnym instrumentem, spełniającym rosnące wymagania inwestorów giełdowych. Wiadomo, jakich wyników możemy się po nich spodziewać, są to wyniki wybranego indeksu giełdowego. Dzięki temu, iż jednostki funduszy notowane są na giełdzie, koszty nabycia i dystrybucji są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy. Dzięki temu, iż są to fundusze zarządzane pasywnie, istnieją kilkukrotnie niższe koszty zarządzania. Nie ma obwarowań czasowych trwania inwestycji, inwestycja może być zakończona w każdym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat.

 • wyniki – takie jak indeks giełdowy powiązany z funduszem,
 • kilkukrotnie niższe koszty zarządzania,
 • niskie, czytelne koszty nabycia (2 centy od jednostki z minimalna opłatą 15 USD),
 • możliwość zakończenia inwestycji w każdym czasie.

Exchange Traded Funds (ETF-y) zrewolucjonizowały sposób w jaki inwestorzy prowadzą swoje portfele inwestycyjne. ETF-y są efektywne, tanie, transparentne, płynne oraz elastyczne. Na świecie fundusze ETF biją rekordy popularności, w Polsce ciągle jeszcze jest to mało znany instrument.

Geneza powstania funduszy ETF

Wiele produktów inwestycyjnych obiecuje pokonanie wyników jakie osiągają indeksy giełdowe, w zaniam za to pobierają niemałe prowizje. W praktyce większość z tych produktów nie pokonuje regularnie indeksów, a zyski inwestora pomniejszone są przez wygórowane koszty. Dlatego też powstał pomysł, funduszy inwestycyjnych, które będą miały tylko jeden cel – naśladowanie wyników indeksu przy bardzo niskich kosztach zarządzania. Tak powstały fundusze ETF, inaczej mówiąc fundusze zarządzane pasywnie.

Jak działają fundusze ETF ?

Emitentami funduszy ETF, są z reguły te same firmy, które emitują tradycyjne fundusze inwestycyjne, takie jak: Black Rock, Barclays, UBS, Citigroup, HSBC. Emitent funduszu ETF, skupuje akcje do portfela w taki sposób, aby fundusz jak najdokładniej naśladował wyniki indeksu na którym się on opiera. Dzięki temu uzyskujemy fundusz, który oferuje wyniki takie jaki oferuje indeks, przy kosztach zarządzania rzędu 0,2 % oraz transparentnych i niskich kosztach nabycia jednotek funduszu bezpośrednio na giełdzie.

Fundusze ETF Exchange Traded Fund, są funduszem inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa notowane są na giełdzie. Kupuje się oraz sprzedaje jednostki uczestnictwa funduszu bezpośrednio na giełdzie za pośrednictwem platformy inwestycyjnej.

ETF efektywne

Fundusze ETF mają za zadanie odzwierciedlać wyniki danego rynku. Czyli np. Fundusz giełdy Tajlandii ma za zadanie podążać za indeksem Tajlandii, fundusz złota, ma za zadanie odzwierciedlać wyniki indeksu złota.

ETF niskie koszty

Utrzymywanie niskich kosztów w inwestowaniu jest bardzo ważnym elementem.

ETF-y mają za cel dostarczać wyniki, jakie generuje rynek i pobiera prowizję tylko za to, ani więcej, ani mniej. Jest to kwota od 0,05 do 1,6 %, przy czym najczęściej jest to 0,15 do 0,4 % rocznie. Nie ma żadnych ukrytych kosztów, ETF-y są w pełni transparentne.

Koszty kupna oraz sprzedaży ETF, także powinny być wzięte pod uwagę. Broker pobiera prowizję transakcyjną, taką samą jak przy kupowaniu / sprzedawaniu akcji. I tak samo koszty są w pełni transparentne i podane przed zawarciem transakcji. Na giełdach europejskich jest to 0,2 % z minimalną opłatą 12 EUR, na giełdach amerykańskich jest to 2 centy od funduszu, z minimalną opłatą 15 USD.

ETF transparentne

Z góry podane wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem danego funduszu ETF. Notowania funduszy dostępne 24/7 online: bieżący stan rachunku inwestycyjnego, na platformie inwestycyjnej w postaci wykresu, na stronie emitenta, na serwisach inwestycyjnych.

ETF płynne

Fundusze ETF notowane są na giełdzie. Dzięki temu można je kupić oraz sprzedać w każdym momencie.

ETF elastyczne

Domy Maklerskie oferują wiele funduszy ETF: fundusze oferujące ekspozycję w rejony świata: Azja, Ameryka Łacińska, Meksyk, Szwajcaria. Fundusze surowcowe: złoto, platyna, miedź, ropa. Fundusze odwrócone oferujące możliwości zarobkowe w sytuacji, gdy instrument bazowy notuje spadki. Fundusze lewarowane, są to fundusze, z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

ETF rozłożenie ryzyka

Dywersyfikacja opiera się na starym, dobrym przekonaniu, aby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Poprzez inwestowanie w wiele walorów jednocześnie, oczekiwane cele inwestycyjne, mogą zostać osiągnięte przy znacznie zmniejszonym ryzyku. Weźmy pod uwagę dwa portfele 1 i 2. Portfel 1 skoncentrowany oraz portfel  2 zdywersyfikowany, przyjmijmy, iż oba portfele mają takie same cele inwestycyjne. Portfel 2 ma takie same cele inwestycyjne, jak portfel 1, niemniej dzięki zdywersyfikowaniu czyni to przy znacznie niższym ryzyku, powodując tym samym, iż jest atrakcyjniejszą formą inwestowania.

Fundusz ETF złożony jest z szeregu poszczególnych akcji, dzięki czemu jest to zdywersyfikowany instrument, ryzyko nie jest skoncentrowane na pojedyńczej spółce, lecz rozłożone na wiele spółek akcyjnych.

ETF regulowane

Zarówno emitenci funduszy ETF, jak i brokerzy pośredniczący w obrocie funduszami podlegają pod kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego.

ETF rosnąca popularność

Wzrost popularności ETF jest fenomenalny. Od czasu powstania pierwszego ETF w 1993 roku do 2012, sektor ten wzrósł do ponad 1,2 biliona dolarów, taką kwotę posiadają obecnie fundusze ETF w zarządzaniu.

Zalety z inwestowania w fundusze inwestycyjne ETF

 • Inwestowanie w różne aktywa: regiony świata, kraje, sektory, surowce,
 • Fundusze czołowych emitentów: iShares (Black Rock – największa na świecie firma asset management), db x-trackers (Deutsche Bank), iPath (Barcleys Bank), HSBC,
 • Dywersyfikacja, ryzyko jest równomiernie rozłożone w koszyku akcji,
 • Możliwość zarabiania na spadkach – tzw. fundusze odwrócone,
 • Otrzymywanie dywidend z akcji wchodzących w skład funduszu,
 • Minimalna inwestycja już od 2000 € / $ ,
 • Możliwość testowania oraz nauki na bezpłatnej platformie demo.

Przewagi funduszy ETF nad tradycyjnymi funduszami

 • Kilkakrotnie niższe koszt zarządzania, średnio 0,2 %  rocznie,
 • Kilkakrotnie niższy koszt nabycia, 0,2 % z minimalą opłatą 12 $,
 • Płynność, natychmiastowa możliwość zakupu oraz sprzedaży ETF w godzinach handlu na giełdzie,
 • Transparentność, inwestor, posiada stały dostęp do stanu swojego rachunku,
 • Bezpieczeństwo, nad handlem ETF czuwają państwowe organy nadzoru rynku kapitałowego.

ETF-y są dobrze znanym i często wykorzystywanym instrumentem finansowym.

Fundusze ETF są w nie inwestowane zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych (fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, firmy zarządzające aktywami i bankowość prywatną), zarówno krajowe, jak i zagraniczne. ETF-y umożliwiają proste i łatwe inwestowanie na giełdzie (oczywiście pośrednio), tj. W tym przypadku tzw. Kupowanie indeksu WIG20.

ETF (Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlenie zachowania danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, podobnie jak inne fundusze inwestycyjne, dyrektywami UE i przepisami krajowymi. Charakteryzuje się możliwością stałego (codziennego) tworzenia i wykupu jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Akcje ETF są notowane na giełdzie w taki sam sposób jak akcje.

Niektórzy tłumaczą nazwę ETF – oczywiście wyłącznie w celach marketingowych – na Łatwy w użyciu, Przezroczysty, Elastyczny, który jest prosty w użyciu, przejrzysty, elastyczny, który bardzo dobrze odzwierciedla charakter instrumentu.

Dzięki notowaniu ETF na giełdzie w systemie notowań ciągłych inwestor ma możliwość inwestowania w perspektywie krótko-, średnio- lub długoterminowej, co jest niezwykle ważne dla osób ceniących codzienne otwieranie i zamykanie pozycji (tzw. trading), agresywną strategię inwestycyjną lub spekulacje w oparciu o codzienne zmiany indeksu.

Historia tego instrumentu nie jest bardzo długa. Po raz pierwszy zostały wprowadzone do obrotu w 1989 r. Na giełdzie w Toronto w Kanadzie. W 1993 r. Na rynku pojawia się ETF na indeksie S & P500 w USA, którego krótka nazwa to SPDR. W Europie ETFy są używane od 2000 r. W 2010 r. Całkowita wartość ETF na świecie osiągnęła ponad bilion dolarów, a ich liczba wyniosła 2100.

Chociaż fundusze ETF działają na rynku europejskim dopiero od 10 lat, jest to instrument finansowy, który został sprawdzony i zaakceptowany przez inwestorów, umożliwiając stosowanie prostych strategii inwestycyjnych, a jednocześnie prosty sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego .

Pierwszym ETF na GPW jest ETF na indeksie WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Akcje ETF notowane są w złotych polskich w systemie notowań ciągłych na takich samych warunkach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 akcja, której wartość początkowa odzwierciedla 1/10 wartości indeksu WIG20. Akcje są notowane pod nazwą skróconą: ETFW20L. Firmy inwestycyjne zajmujące się reputacją czuwają nad zapewnieniem odpowiedniej płynności na rynku wtórnym.

Zadaniem spółki zarządzającej funduszem ETF jest dopilnowanie, aby akcje funduszu ściśle odpowiadały zachowaniu indeksu, na którym fundusz jest oparty. Firma zarządzająca funduszem ponosi tak zwane koszty replikacji indeksu. Fundusz ponosi koszty depozytariusza, uiszcza opłaty administracyjne na rzecz regulatora rynku, a także opłaty licencyjne, które umożliwiają stosowanie nazwy indeksu (np. Indeksu WIG20).

Cechy odróżniające ETF-y od innych funduszy otwartych

Akcje ETF są notowane na giełdzie w taki sam sposób jak akcje. Cena jednostek uczestnictwa, jak każdy inny notowany instrument, oparta jest na popycie i podaży, ale jest bardzo silnie skorelowana z wartością instrumentu wynikającą z bieżącej wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszu na jednostkę uczestnictwa, co zwykle odpowiada 1/10 (lub 1/100) bieżącej wartości indeksu ETF.

Fundusze ETF są zarządzane w sposób pasywny. Każdy fundusz ETF, podobnie jak zwykły fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), ma menedżera. W przypadku FIO menedżer wdraża strategię inwestycyjną, której celem jest osiągnięcie najwyższej możliwej stopy zwrotu z inwestycji z wynikiem lepszym niż poziom odniesienia (np. Indeks giełdowy). W przypadku ETF zadaniem menedżera jest dokładne odwzorowanie zachowania indeksu, tj. Zarządzanie pasywne i minimalizowanie błędu śledzenia, tak zwanego błędu śledzenia. Błąd śledzenia jest wynikiem między innymi dostosowania aktywów funduszu do składu danego indeksu, w tym kosztów związanych z inwestowaniem w akcje wchodzące w skład indeksu oraz metody wypłaty dywidendy przez fundusze ETF.

Istnieje możliwość ciągłego (codziennego) tworzenia i umarzania akcji poza giełdą. Codzienne tworzenie i wykup tytułów przeprowadzanych na rynku pozagiełdowym opiera się na tzw. Wycenie tytułu ETF z zamknięcia transakcji na giełdzie, tj. NAV (wartość aktywów netto – wartość aktywów netto na akcję). Proces tworzenia / wykupu oparty jest na zasadach wskazanych przez emitenta, określając np. minimalny rozmiar transakcji lub czas dostawy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w prospekcie emisyjnym danego funduszu.

Sprawność handlu jest wspierana przez działania animatorów. Podobnie jak na giełdzie, animatorzy wspierają płynność obrotu na podstawie odpowiednich umów, określając np. maksymalna wartość spreadu (różnica między limitami cenowymi w zleceniach kupna i sprzedaży) i minimalna wielkość złożonych zamówień.

Koszty ETF dla inwestora

Jak każda inwestycja w instrument finansowy, inwestycja w akcje ETF wiąże się z kosztami. Kupując akcje ETF na giełdzie, inwestor ponosi dwa podstawowe rodzaje kosztów.

Pierwszą jest prowizja od zakupu / sprzedaży tytułów na giełdzie – w taki sam sposób, jak w przypadku akcji lub obligacji. Jest to określane przez dom maklerski, za pośrednictwem którego inwestor przeprowadza transakcje,

Drugi koszt to opłata za zarządzanie (rocznie) – jest ona odejmowana od wartości inwestycji w fundusz ETF „pro rata temporis” – proporcjonalnie do upływu czasu.

Należy podkreślić, że opłata za zarządzanie dla funduszy ETF jest wielokrotnie niższa niż w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że fundusze ETF są funduszami pasywnymi – nie mają na celu generowania wyższej stopy zwrotu niż indeks). Szczegółowe informacje na temat kosztów poniesionych przez fundusz i inwestora znajdują się w prospekcie emisyjnym.

Zalety i ryzyko przy handlu ETFami

Najważniejsze zalety ETF obejmują:

 • prostota i przejrzystość inwestycji,
 • możliwość łatwej inwestycji „na cały rynek”, tj. w indeks WIG20,
 • handel na takich samych warunkach jak akcje,
 • wysoka płynność,
 • ciągła wycena tytułów w ciągu dnia,
 • niskie koszty inwestycji,
 • niski błąd odwzorowania – tzw. tracking error.

Inwestor powinien również zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z nowym instrumentem. Dwa najważniejsze ryzyka w tym przypadku to ryzyko rynkowe i ryzyko kontrahenta.

Ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen akcji z powodu niekorzystnych zmian indeksu bazowego. Ryzyko jest ograniczone do wielkości inwestycji w dane ETF. Zwykle jest mniejszy niż w przypadku inwestycji w poszczególne akcje ze względu na dywersyfikację portfela indeksu będącego aktywem bazowym.

Ryzyko kontrahenta – ETF, podobnie jak inne fundusze, może być narażony na ryzyko kontrahenta wynikające z zawierania transakcji instrumentami finansowymi z instytucją kredytową (bankiem). W rezultacie fundusz jest narażony na ryzyko, że instytucja kredytowa nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z tych instrumentów.

Należy zauważyć, że ryzyko inwestycyjne dla ETF-ów jest znacznie niższe niż na przykład dla instrumentów z dźwignią (instrumenty pochodne), ponieważ akcje są przedmiotem obrotu na rynku kasowym.

Podsumowanie

Fundusz ETF jest notowany na giełdzie, oparty na konkretnym indeksie giełdowym lub sektorze rynku, lecz będący w obrocie na giełdzie papierów wartościowych jak akcje spółki publicznej. W przeciwieństwie do zwykłych otwartych funduszy powierniczych, fundusze ETF można kupić i sprzedać w dowolnej chwili sesji giełdowej. Fundusze te nie są czynnie zarządzane (podążają za indeksem), tak więc opłaty za zarządzanie aktywami są w nich zwykle niższe niż w większości funduszy powierniczych. Fundusze ETF są odzwierciedleniem wiary w teorię rynku efektywnego: nie ma sensu płacić zarządzającym funduszami, by zgadywali, jak zachowa się rynek. Są one coraz bardziej popularne wśród inwestorów, którzy chcą posiadać wysoce zróżnicowany i efektywny portfel. (W Stanach Zjednoczonych całkowita wartość funduszy ETF wzrosła z 80 miliardów dolarów w 2001 roku do 324 miliardów dolarów w roku 2006.

Fundusz inwestycyjny typu ETF
Fundusz inwestycyjny typu ETF