Coś dla prawdziwych ryzykantów – fundusze venture capital

728

Venture capital oznaczają średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne na wczesnych etapach rozwoju realizowane przez wyspecjalizowane podmioty (fundusze venture capital). Inwestycje tego typu wiążą się z wysokim ryzykiem niepowodzenia i zwykle łączone są ze wsparciem kierowniczym w zakresie optymalizacji procesów biznesowych lub poprawy jakości zarządzania.

Celem inwestycji typu venture capital (VC) jest osiągnięcie zysku ze wzrostu wartości przedsiębiorstwa poprzez odsprzedaż jego udziałów po upływie określonego czasu.

Venture capital a private equity

Pojęcie venture capital jest czasem (niepoprawnie) używane zamiennie z pojęciem kapitału prywatnego. Zgodnie z nomenklaturą European Private Equity and Venture Capital (European Private Equity & Venture Capital Association) inwestycje venture capital stanowią podzbiór inwestycji private equity i obejmują inwestycje na wczesnych etapach rozwoju, tj. W fazie początkowej, początkowej i wczesnej ekspansji (odpowiednio: seed, startup i późniejsze przedsięwzięcie). Dlatego alternatywne użycie tych pojęć jest nieprawidłowe. W polskiej literaturze naukowej inwestycje private equity są również nazywane „inwestycjami wysokiego ryzyka” lub „inwestycjami wysokiego ryzyka”.

Coś dla prawdziwych ryzykantów – fundusze venture capital

Gdy chcesz wycisnąć więcej ze swojego auta – poddajesz go tuningowi. Gdy to samo robi fundusz, inwestując w małe i średnie spółki, mówimy o „kapitale wysokiego ryzyka”.

Najprościej rzecz ujmując, polega to na podjęciu przez fundusz decyzji o dofinansowaniu (poprzez zakup akcji) spółek, które istnieją krótko – ale mają perspektywy rozwoju, czy nie znajdujących się w obrocie na rynku publicznym. Odsprzedając następnie akcje takiej „dopasionej” spółki, można wiele zyskać – oczywiście zakładając także wyższy poziom ryzyka.

Fundusze venture capital nie opierają swojej działalności na dywersyfikacji ryzyka, lecz szukają kilku lub kilkunastu spółek, których poziom rozwoju, struktura własnościowa i prowadzona działalność rokują nadzieje na znaczący przyrost ich wartości w przyszłości. Ważne jest przestrzeganie zasady, że „pańskie oko konia tuczy”, czyli zaangażowania się nie tylko kapitałowo w daną spółkę, ale też i merytorycznie – w jej zarządzanie i działalność (np. poprzez wprowadzenie swoich przedstawicieli do kadry zarządzającej takich spółek). Fundusze venture capital, dokonując inwestycji w konkretny podmiot, określają horyzont czasowy takiej inwestycji – najczęściej nie dłuższy niż 3 do 5 lat. Po tym okresie fundusz sprzedaje posiadane akcje lub udziały, nierzadko w drodze oferty w ramach rynku publicznego. W efekcie spółka trafia na rynek giełdowy lub pozagiełdowy już jako rozwinięta i dobrze prosperująca firma.

Gdzie więc kryje się owo podwyższone ryzyko? Na przykład w tym, że mimo zaangażowania się funduszu, spółka nie osiągnie zakładanej na wstępie wartości.