Obligacje zamienne

Instrumenty Finansowe

2017

Obligacja zamienna to dłużny papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwa, po określonym terminie wykupu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, który po spełnieniu określonych warunków może być zamieniony na ustaloną ilość akcji emitenta.

Złożoność Średnia

Warianty instrumentu Zależnie od mechanizmu oprocentowania: o zmiennej stopie procentowej albo o stałej stopie procentowej. Zależnie od mechanizmu zamiany: zamiana na żądanie posiadacza; zamiana na żądanie emitenta, etc.

Dokumenty informacyjne Memorandum informacyjne, udostępniane przez organizatora emisji lub przez emitenta.

Profil zysków i strat Instrument opcyjny – w przypadku znaczącego wzrostu ceny akcji emitenta wartość obligacji może istotnie wzrosnąć ponad wartość części dłużnej; potencjał spadku ceny obligacji ograniczony jest natomiast wartością części dłużnej.

Rynek obrotu Obligacje zamienne przedsiębiorstw mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku międzybankowym lub też na rynku regulowanym, jeśli są dopuszczone do obrotu regulowanego.

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument złożony z części dłużnej oraz części opcyjnej. Wartość części dłużnej podlega zmianom analogicznie do zmian wartości zwykłej obligacji emitenta. Wartość części opcyjnej podlega znacznym wahaniom zależnie do zmian ceny akcji emitenta.

Gwarancje Obligacje zamienne przedsiębiorstw mogą być gwarantowane. Szczegółowe warunki gwarancji powinny być zawarte w Memorandum Informacyjnym.

Dźwignia finansowa Średnia. W przypadku zmian ceny akcji emitenta cena obligacji zamiennej może rosnąć lub spadać znacznie bardziej niż cena zwykłej obligacji emitenta w podobnych warunkach rynkowych, ze względu na znaczące zmiany wartości części opcyjnej obligacji zamiennej.

Zmienność ceny Średnia / wysoka – zależnie od mechanizmu oprocentowania, mechanizmu zamiany, terminu do wykupu, ceny akcji emitenta oraz jej zmienności.

Ryzyko płynności Średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne emisje obligacji

Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie / wysokie – zależnie od mechanizmu oprocentowania oraz terminu do wykupu

Ryzyko kredytowe Średnie / wysokie – zależnie od zdolności kredytowej emitenta oraz gwaranta