Obligacje indeksowane

Instrumenty Finansowe

2826

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Obligacja indeksowana to dłużny papier wartościowy, o określonym terminie wykupu, którego ostateczna, nominalna stopa zwrotu powiązana jest ze zmianą wartości określonego indeksu, w szczególności stopy inflacji – obligacja indeksowana stopą inflacji

Złożoność Średnia

Warianty instrumentu Zależnie od rodzaju emitenta – emitowane przez Skarb Państwa; emitowane przez inne podmioty

Dokumenty informacyjne List emisyjny lub Memorandum informacyjne udostępniane przez organizatora emisji lub emitenta. W przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa list emisyjny dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Profil zysków i strat Instrument liniowy

Rynek obrotu Obligacje indeksowane mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku międzybankowym lub też na rynku regulowanym, jeśli są dopuszczone do obrotu regulowanego.

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument prosty

Gwarancje W przypadku emitentów innych niż Skarb Państwa możliwa gwarancja strony trzeciej. Szczegółowe warunki gwarancji powinny być zawarte w Memorandum informacyjnym.

Dźwignia finansowa Brak

Zmienność ceny Niska / średnia – zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania.

Ryzyko płynności Średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne emisje obligacji.

Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie / wysokie – zależnie od terminu do wykupu oraz mechanizmu oprocentowania.

Ryzyko kredytowe Niskie / średnie – zależnie od rodzaju emitenta (Skarb Państwa lub przedsiębiorstwo) oraz zdolności kredytowej emitenta.