Instrumenty rynku pieniężnego Depozyty krótkoterminowe

Instrumenty Finansowe

2429

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Depozyt krótkoterminowy to transakcja zawarta z bankiem, polegająca na ulokowaniu w banku określonej kwoty pieniężnej na określony z góry okres do 1 roku, w zamian za ustalone oprocentowanie.

Złożoność Niska

Warianty instrumentu Zależnie od okresu depozytu: Depozyt O/N – wpłata depozytu następuje w dniu D, wypłata w dniu D+1; Depozyt T/N – wpłata depozytu następuje w dniu D+1, wypłata w dniu D+2; Depozyt miesięczny – wpłata depozytu następuje w dniu D+2, wypłata w dniu D+32, etc. Zależnie od mechanizmu oprocentowania: o zmiennej stopie procentowej albo o stałej stopie procentowej

Dokumenty informacyjne Ogólne warunki zawierania depozytów opisane są w wewnętrznych regulacjach banków, dostępnych w siedzibach lub na stronach internetowych banków.

Profil zysków i strat Instrument liniowy

Rynek obrotu Depozyty krótkoterminowe nie podlegają wtórnemu obrotowi, jednak zwykle można je zlikwidować przed terminem zapadalności.

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument prosty

Gwarancje Brak. Niemniej zobowiązania banków w polskim systemie bankowym są gwarantowane do określonej wysokości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji zawierają przepisy Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dźwignia finansowa Brak

Zmienność ceny Niska

Ryzyko płynności Średnie / wysokie – zależnie od terminu do zapadalności depozytu

Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie – zależnie od terminu do zapadalności depozytu

Ryzyko kredytowe Niskie