Instrumenty udziałowe i inne – prawa do akcji

prawa do akcji

1935

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Prawo do akcji (PDA) to papier wartościowy reprezentujący prawo do otrzymania akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji po ich ostatecznym zarejestrowaniu w Sądzie Rejestrowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. PDA mają za zadanie umożliwić obrót prawem własności do nowych akcji w możliwie krótkim czasie. Po zakończeniu ich publicznej subskrypcji, bez konieczności oczekiwania na zakończenie formalnej procedury rejestracji. Bardziej szczegółowy opis PDA można między innymi znaleźć na stronie internetowej GPW: www.gpw.pl

Złożoność Niska

Warianty instrumentu Brak

Dokumenty informacyjne Jak dla akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji

Profil zysków i strat Instrument liniowy

Rynek obrotu Wtórny obrót PDA odbywa się na rynku regulowanym i podlega takim samym regułom, jak obrót akcjami.

Depozyt zabezpieczający Brak wymogów

Opis składników Instrument prosty

Gwarancje Brak

Dźwignia finansowa Brak

Zmienność ceny Wysoka

Ryzyko płynności Niskie / średnie – zależnie od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne PDA

Ryzyko stopy procentowej Niskie

Ryzyko kredytowe Niskie