Giełda parkietowa (parkiet na giełdzie)

1461

Giełda parkietowa

Tradycyjny system zawierania transakcji giełdowych polegający na tym, że traderzy (zob. ang. jackets) są fizycznie obecni i zazwyczaj wykrzykują na głos swoje oferty i stawki. Jest to niezwykle dynamiczna i barwna forma zawierania transakcji giełdowych, choć – ze względu na szeroką dostępność technologii informatycznych – dość już przestarzała.

Giełda (w Europie)

Synonim giełdy papierów wartościowych. Słowo „bourse” pochodzi prawdopodobnie od kupieckiego rodu van der Bursen, który posiadał tawernę w belgijskim mieście Brugia, w której handlowano towarami. W XIII–XIV wieku Brugia była największym ośrodkiem spo- śród miast handlowych Ligi Hanzeatyckiej.

Giełda papierów wartościowych

Rynek, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi – przede wszystkim akcjami spółek. Powstanie giełd było ściśle związane z rozwojem kapitalizmu. Z ekonomicznego punktu widzenia, pełnią one trzy zasadnicze funkcje:

  1. dzięki emisji nowych akcji na rynku pierwotnym kapitał akcyjny przechodzi w ręce użytkowników;
  2. dzięki obrotowi wcześniej wyemitowanymi akcjami na rynku wtórnym, inwestorzy mają możliwość zbycia lub zamiany akcji; wynikająca z tego płynność zmniejsza ryzyko inwestycji oraz zwiększa dostępny kapitał;
  3. wycena akcji, dokonywana na bieżąco zgodnie z hipotezą rynku efektywnego, stanowi dla spółek cenne źródło informacji umożliwiających pomiar i korygowanie wyników finansowych, a co za tym idzie – efektywności zarządu.
parkiet

Kiedy została utworzona pierwsza giełda ?

Pierwsza na świecie giełda została utworzona w 1602 roku w Amsterdamie, kiedy zaczęto handlować akcjami United East India Company. Patrz również kapitalizacja rynkowa akcji.