Getin Noble Bank szykuje emisję akcji bez prawa poboru

1265

Rada nadzorcza Getin Noble Banku wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 18.315.019 akcji serii B. Cena emisyjna wynosi 2,73 zł za akcję.

Na mocy uchwały zarząd Getin Noble Banku postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego o 50 mln zł do kwoty 2.461.630.421 zł, w drodze emisji 18,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,73 zł/szt.

Akcje serii B wyemitowane na mocy uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

GNB podał, że uchwała o podwyższeniu kapitału wejdzie w życie w dniu podjęcia przez akcjonariuszy banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku emisją akcji serii B, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego banku nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.

W uzasadnieniu projektów uchwał na walne, zaplanowane na 9 maja br. GNB podał, że jednym z założeń programu postępowania naprawczego banku jest wzmocnienie jego bazy kapitałowej.

– Mając na uwadze aktualne potrzeby kapitałowe banku, w ocenie zarządu pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku – czytamy w uzasadnieniu.

Bank podał, że zarząd rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację rynkową, brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych, bieżące notowania akcji banku oraz harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji, ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest – w ocenie zarządu – wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi.

– Mając powyższe na uwadze zarząd banku postanowił skierować ofertę objęcia akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów powiązane kapitałowo lub osobowo z panem dr Leszkiem Czarneckim. Zaznaczyć należy, że prowadzone rozmowy dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii B, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej banku – czytamy także w uzasadnieniu.

Proponowana cena emisyjna akcji serii B ustalona na 2,73 zł za jedną akcję została określona jako równa wartości nominalnej akcji banku.

– Proponowana cena za jeden walor jest minimalną ceną emisyjną dopuszczalną przez prawo zgodnie z art. 309 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH. W ocenie zarządu przyjęta cena emisyjna w żaden sposób nie krzywdzi akcjonariuszy, którzy posiadają akcje spółki obecnie dopuszczone do obrotu giełdowego – podsumowano w uzasadnieniu.

Getin Noble Bank odnotował 42,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. Roczny jednostkowy zysk netto wyniósł 109 mln zł.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).