środa, 16 listopada, 2022
Strona główna Wiedza z zakresu zarządzania

Wiedza z zakresu zarządzania

Termin Ad Hoc

Termin „ad hoc” to fraza pochodzenia łacińskiego, która we współczesnym języku angielskim oznacza „w tym celu” lub „specjalnie w tym celu”. Bezpośrednie tłumaczenie fraz...

Przewaga absolutna

Przewaga absolutna, pojęcie ekonomiczne, które jest używane w odniesieniu do nadrzędnej zdolności produkcyjnej strony. W szczególności odnosi się ono do zdolności do produkowania określonego...

Eksport i import – definicja

Co to jest Eksport ? Eksport (łac. ex "poza" + portare "nieść") - sprzedaż towarów lub usług wyprodukowanych w kraju podmiotom zagranicznym. Zgodnie z prawem podatkowym...

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe – komórka organizacyjna lub jej część w jednostce organizacyjnej, zajmująca się czasowym przechowywaniem materiałów wytworzonych w danej instytucji oraz przez nią otrzymanych, a...

Co to jest Logistyka ?

Logistyka - dziedzina nauki zajmująca się zarządzaniem przepływem surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz informacji. Logistyka w przedsiębiorstwie koncentruje się na dostarczeniu właściwych produktów bądź materiałów,...

Proces logistyczny

Proces logistyczny - uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Całość zintegrowanych procesów tworzy system logistyczny. Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna, czyli odpowiednie przetransportowanie lub...

Zarządzanie zapasami

Sterowanie zapasami, Zarządzanie materiałami, ang. Materials management Zarządzanie zapasami – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza...

Co to jest Kapitał obrotowy ?

Kapitał obrotowy (netto) – nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Jest to miara finansowa wykorzystywana do oceny płynności finansowej. Nazywany jest również kapitałem pracującym. DEFINICJA Jeżeli od wartości majątku obrotowego...

Ocena zintegrowana

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających, które...

Zarządzanie portfelem projektów

Zarządzanie portfelem projektów – obszarem działalności obejmujący synchronizację i priorytetyzację realizacji wielu jednocześnie realizowanych projektów w organizacji. Zarządzanie portfelem projektów ma na celu optymalne wykorzystanie dostępnych w...