wtorek, 23 lipca, 2024
Strona główna Wiedza z zakresu zarządzania

Wiedza z zakresu zarządzania

Co to jest Bilans ?

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku (aktywa) oraz wskazuje na źródła jego finansowania (pasywa). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Jedną...

Co to jest Kapitał obrotowy ?

Kapitał obrotowy (netto) – nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Jest to miara finansowa wykorzystywana do oceny płynności finansowej. Nazywany jest również kapitałem pracującym. DEFINICJA Jeżeli od wartości majątku obrotowego...

Przewaga absolutna

Przewaga absolutna, pojęcie ekonomiczne, które jest używane w odniesieniu do nadrzędnej zdolności produkcyjnej strony. W szczególności odnosi się ono do zdolności do produkowania określonego...

Inwestycja (definicja)

Definicja inwestycji: Inwestycja to proces wymiany przychodu w jednym okresie na składnik aktywów, co do którego oczekuje się, że będzie przynosił zyski w przyszłych okresach....

Zarządzanie jakością informacji

Zarządzanie jakością informacji – jeden z obszarów zarządzania IT, który obejmuje kontrolę informacji według kryteriów: efektywności, skuteczności, poufności, integralności, dostępności, zgodności i niezawodności. Chodzi o to, aby firmy używające oprogramowania miały ryzyka ograniczone...

Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych (rachunek efektywności inwestycji) – decyzje w zakresie odpowiedniego lokowania zasobów przedsiębiorstwa w różne projekty inwestycyjne. Każda decyzja dotycząca inwestycji wymaga oceny wartości poszczególnych możliwości (projektów), określenia...

BiSL – Business Information Services Library

BiSL - Business Information Services Library - framework wykorzystywany w procesach zarządzania informacjami, koncentrujący się na rozwoju praktyk, stosowanych do owego kierowania systemami informatycznymi, dokumentacją, umowami, kontraktami organizacji biznesowej. BiSL jest...

Frameworx

Frameworx - pakiet standardów umożliwiający dostawcom usług ocenę i udoskonalenie wydajności biznesowej przez zastosowanie podejścia zorientowanego na usługi wobec operacji i integracji. Właścicielem Frameworx jest TM Forum...

Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi (ITIL)

Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi - funkcja i proces w fazie Strategia Usług (ang. Service Strategy) odpowiedzialny za zarządzanie wymaganiami dostawcy usług informatycznych dotyczącymi: budżetowania, zarządzania kosztami usług informatycznych i naliczania opłat. Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi zabezpiecza odpowiedni poziom finansowania...

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości - zbiór wiążących zasad, procedur i standardów, które są stosowane w praktyce, tak aby dostarczane informacje na temat majątku firmy, działalności gospodarczej...