Koszty działalności OFE

1289

OFE pobiera od składki przekazanej przez ZUS lub ze swoich aktywów ściśle określone  przepisami rodzaje opłat. Inne koszty związane z zarządzaniem OFE ponosi PTE.

Opłaty ponoszone w II filarze systemu emerytalnego przez poszczególne podmioty

Członek OFE Opłaty transferowe1
OFE Opłata od składki

Opłata za zarządzanie

Opłaty transakcyjne

Opłaty za przechowywanie aktywów OFE

PTE Opłata za prowadzenie rejestru członków OFE

Opłaty z tytułu kosztów nadzoru

Opłata na rzecz ZUS

Fundusz Gwarancyjny

Opłaty transakcyjne

Opłaty transferowe na rzecz ZUS i KDPW

inne

1 Opłata transferowa jest uiszczana przez członka OFE z własnych środków, na rzecz PTE, które zarządza danym OFE. Opłata ta może być pobierana jedynie w sytuacji, gdy od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w OFE (w wyniku zawarcia umowy z OFE, losowania przeprowadzonego przez ZUS lub otwarcia rachunku w OFE w związku z podziałem środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa) do dnia najbliższej wypłaty transferowej do innego funduszu upływa mniej niż 24 miesiące.

Opłaty transferowe pobierane są tylko od członków OFE, których staż członkowski jest krótszy niż 24 miesiące. Gdy chcemy zmienić OFE przed upływem tego terminu:

  • płacimy za to z własnej kieszeni 160 zł jeżeli pozostajemy w danym OFE krócej niż 12 miesięcy,
  • płacimy 80 zł, gdy okres ten zawiera się w przedziale od 12 do 24 miesięcy.

Opłatą od składki jest obciążana każda składka wpłacona z ZUS do OFE, a dzieje się to przed przeliczeniem jej na jednostki rozrachunkowe. Opłata wpływa więc bezpośrednio na wartość środków, które gromadzimy w OFE, bowiem pomniejsza kwotę przekazanej przez ZUS składki.

Opłaty za zarządzanie oraz koszty transakcyjne i opłata za przechowywanie aktywów pobierane są z aktywów OFE. Tak więc opłaty te zmniejszają wynik finansowy osiągany przez OFE, a przez to także wartość jednostki rozrachunkowej i wartość środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w OFE.

Koszty transakcyjne oraz za przechowywania aktywów to przychód odpowiednio pośredników w zawieraniu transakcji, których przedmiotem jest obrót papierami wartościowymi (domy maklerskie, banki) oraz depozytariusza (bank), który przechowuje zgromadzone w OFE aktywa (środki pieniężne oraz papiery wartościowe).