Rynek kontraktów terminowych

Rodzaje rynków

3315

Rynek terminowy (rynek instrumentów pochodnych) – część rynku finansowego, na której zawiera się kontrakty terminowe. Przedmiotem obrotu nie są aktywa, lecz umowy(kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w ściśle określonym terminie w przyszłości.

Rynek terminowy to taki na którym strony negocjują w danym dniu cenę kupna i sprzedaży na określoną datę w przyszłości.

Na rynku terminowym występują określone typy transakcji:

transakcje terminowe (forward outright) – to takie których cena zostaje ustalona, a transakcja odbywa się w ściśle określonym dniu w przyszłości,

opcje terminowe – to takie których cena zostaje ustalona, a transakcja odbywa się w ściśle określonym okresie w przyszłości,

swapy walutowe – to połączenie operacji z rynku spot i terminowego, gdzie kursy ustala się z góry, po jakich następuje wymiana waluty obecnej oraz po jakim kursie zwrot waluty w przyszłości.

Cel i zastosowanie kontraktów terminowych

Na rynkach finansowych i towarowych istnieje ogromna różnorodność instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych). Stanowią one wygodne narzędzie ochrony przed ryzykiem wahań stóp procentowych i kursów walutowych, a także przed niewypłacalnością emitenta obligacji. Jeśli są one wykorzystywane przez operatorów do ochrony ich transakcji w świecie rzeczywistym, zmniejszają poziom ryzyka w gospodarce i pomagają zmniejszyć koszty transakcji. Jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat były one przedmiotem masowych transakcji spekulacyjnych na rynkach światowych na masową skalę, co doprowadziło do wzrostu ryzyka.