czwartek, 30 marca, 2023
Strona główna Wiedza z zakresu finansów

Wiedza z zakresu finansów

Finanse

Ministerstwo Finansów w Polsce – funkcje i zadania

Ministerstwo Finansów (MF) - biuro pomocnicze Ministra Finansów, centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za resort administracji rządowej - finanse publiczne. Wspomaga Ministra Finansów m.in....

Srebrna reguła bilansowa

Srebrna zasada bilansowa - środki trwałe majątku są pokrywane z kapitału stałego (kapitał własny + długoterminowy kapitał zagraniczny). Srebrna zasada bilansowania jest utrzymywana, w...

Majątek trwały

Majątek trwały spółki są aktywami o znacznej wartości i długim okresie użytkowania. Są one przeznaczone do sprzedaży lub wymagalne i płatne w terminie...

Konglomerat w działalności gospodarczej

Konglomerat to duża korporacja zróżnicowana pod względem różnych i  w  dużej mierze niezwiązanych z  sobą branż. Struktura większości konglomeratów to spółka holdingowa. Różni się...

Kim jest deponent ?

Deponent jest podmiotem, który składa w banku depozyt pieniężny lub rzeczowy. Zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, deponentem jest osoba uprawniona do...

Żyć z kapitału

Żyć z kapitału - działalność gospodarcza, w wyniku której wartość pierwotnie zainwestowanego kapitału topnieje. Powodem takiej sytuacji może być deficyt operacyjny/strata operacyjna, skutkujące ujemną wartością zysku...

Żółta kartka (USA)

Żółta kartka (USA) Tradycyjna nazwa dziennej listy z cenami i nazwami firm uczestniczących w pozagiełdowym rynku papierów wartościowych. Dawniej lista była drukowana na żółtym papierze. Obecnie jest w wersji...

Zysk rezydualny

Zysk rezydualny Wskaźnik wyników wewnętrznych, w którym zestawiony jest zysk centrum inwestycji (bez opłat odsetkowych lub podatków) z hipotetycznym kosztem kapitału (mierzonym poprzez wysokość kapitału zaangażowanego). Jakakolwiek...

Zysk podstawowy (bazowy)

Zysk podstawowy (bazowy) - mieformalne określenie sporządzanej przez analityków kalkulacji korygującej wykazywany zysk dla potrzeb prognozowania lub wyceny. Za zysk podstawowy przyjmuje się zazwyczaj...

Zysk korporacyjny, zagregowany

Zysk korporacyjny, zagregowany Zagregowany zysk korporacyjny to suma zysków netto wypracowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa w gospodarce w określonym czasie (kwartalnie lub rocznie). Jest to informacja statystyczna opracowywana...