Analityk giełdowy

1538

Zawodowi analitycy specjalizujący się w ocenie wartości papierów wartościowych. Ich praca polega przede wszystkim na śledzeniu kursów akcji, badaniu zależności, studiowaniu i analizie wyników przedsiębiorstw oraz prowadzeniu doradztwa w zakresie obrotu akcjami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych.

Analitycy giełdowi zazwyczaj legitymują się gruntowną wiedzą z zakresu rachunkowości, finansów lub branży spółek, w analizie których się specjalizują. W analizie kapitałowej analitycy wykorzystują zarówno tzw. analizę fundamentalną (oceniającą rzeczywistą wartość badanych aktywów i prognozy rentowności), jak i analizę techniczną (oceniającą sytuację na rynku). Trafność ich prognoz musi być na tyle dokładna, aby korzystający z ich usług inwestorzy osiągnęli zysk.

Ponadto w swojej pracy analitycy muszą się liczyć z szeregiem innych uwarunkowań. Ponieważ analizowane spółki są dla nich również źródłem informacji (patrz wskaźnik dla analityków), analitycy unikają posunięć, które mogłyby je do nich zrazić (stąd rekomendację określaną jako „neutralna/trzymać akcje” interpretuje się jako sygnał do natychmiastowej sprzedaży). Analitycy są również narażeni na presję ze strony gwarantów emisji z banku inwestycyjnego (gdzie często pracują), aby wystawić akcjom pozytywne rekomendacje giełdowe. Ze względu na powyższe naciski, analityków papierów wartościowych powinna cechować wysoka etyka zawodowa, jeżeli inwestorzy mają pokładać w nich zaufanie i płacić za ich usługi.

Dobrze ugruntowana reputacja na rynku giełdowym zapewnia analitykowi znaczący wpływ i doskonałe wynagrodzenie. Analityk giełdowy nie cieszący się dobrą opinią może przy pomocy swojego doradztwa próbować sztucznie podnieść cenę akcji. Doradzanie innym, jak mają ulokować swoje pieniądze, często rodzi pytanie: „Skoro jesteś taki mądry, to dlaczego sam nie jesteś bogaty?”

Analityk giełdowy