Złota zasada finansowa

Złota reguła finansowa

30761

Złota zasada finansowa polega na tym, że krótkoterminowy majątek powinien być finansowany z krótkoterminowych źródeł finansowania. Oznacza to, że majątek obrotowy upłynniony w ciągu jednego roku powinien być finansowany z kredytów krótkoterminowych nazywanych zobowiązaniami spłaconych w okresie do jednego roku.

Ze „złotej zasady finansowania” wynika też, że majątek trwały jako długoterminowy bo upłynniony w okresie dłuższym niż jeden rok powinien być finansowany ze źródeł długoterminowych, czyli kapitału własnego.

Złota zasada finansowania

Ciągnąc dalej temat kapitałów stałych można łatwo sprawdzić czy dana spółka ma prawidłową strukturę finansowania swojej działalności.

Oczywiście najlepiej dogłębnie to sprawdzać, ale już dzięki prostemu porównaniu kapitału stałego z aktywami trwałymi można dojść do pewnych ciekawych wniosków.

Zgodnie ze “złotą reguą finansowania” przynajmniej aktywa trwałe powinny być w całości sfinansowane kapitałem stałym.

Złota reguła finansowa – Wzór

Złota zasada finansowania – opisana jest tak zwanym współczynnikiem struktury kapitału. Wskaźnik ten określa poziom zadłużenia firm. Zgodnie z tą zasadą przedsiębiorstwo nie powinno być zadłużone w więcej niż 50%; oznacza to, że udział kapitału własnego w pasywach ogółem powinien wynosić min. 50% (lub kapitał własny powinien sfinansować co najmniej 50% aktywów jednostki).

Wskaźnik struktury kapitału: Wsk = kapitał własny / aktywa ogółem * 100%

Uwaga. Wartość wskaźnika struktury kapitału będzie się różnić w zależności od charakteru danej branży. Będzie on niższy w przedsiębiorstwach handlowych i wyższy w firmach produkcyjnych. Błędem jest analizowanie i interpretowanie wskaźników w oderwaniu od przedmiotu wskaźników biznesowych i branżowych jednostki, w której ona funkcjonuje.

Dlaczego złota reguła finansowa jest ważna?

To jest kapitał na długo związany z firmą i właśnie to zapewnia przedsiębiorstwu pewne bezpieczeństwo. Gdyby część aktywów trwałych była sfinansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi to w przypadku nawet niewielkich kłopotów z płynnością finansową, firma musiałaby się pozbywać majątku trwałego (np. maszyn produkcyjnych czy nawet części fabryk), a to już zdecydowanie zagrażałoby jej dalszemu funkcjonowaniu.

Dlatego też, minimalnym wymogiem jest by kapitały stałe w pełni pokrywały całe aktywa trwałe, a najlepiej, gdy kapitał stały pokrywa nie tylko aktywa trwałe, ale także i część aktywów obrotowych.

Zobacz: czym różni się złota zasada finansowa od złotej zasady bilansowej?

Zobacz także: