środa, 22 maja, 2024
Strona główna Wiedza z zakresu rachunkowości

Wiedza z zakresu rachunkowości

Rachunkowość i księgowość

Użytkownicy zewnętrzni (sprawozdań finansowych)

Użytkownicy zewnętrzni (sprawozdań finansowych) Wszelkie osoby spoza przedsiębiorstwa wykorzystujące jego sprawozdania finansowe do podejmowania decyzji. Zrozumienie kim są te osoby, oraz jakie są ich potrzeby, jest...

Zysk brutto ze sprzedaży

Zysk brutto ze sprzedaży zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo w drodze sprzedaży zapasów, przed odjęciem kosztów ogólnych oraz kosztów okresu i pośrednich. Zysk brutto ze...

Aktywa i pasywa

Aktywa Aktywa to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń z przeszłości, które spowodują w przyszłości korzyści finansowe dla firmy....

Wycena rynkowa, aktualizacja wyceny do wartości rynkowej

Wycena rynkowa (aktualizacja wyceny do wartości rynkowej) - Dostosowanie wartości księgowej aktywów lub zobowiązań (także instrumentów pochodnych) do ich aktualnej wartości godziwej. Zyski lub...

Zatrzymanie zapłaty

Zatrzymanie zapłaty - zatrzymanie ostatecznej zapłaty z tytułu realizacji kontraktu budowlanego, do czasu stwierdzenia, że wykonawca w pełni wywiązał się z obowiązków określonych w kontrakcie. Praktyka ta, zwykle...

Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy - wydzielona część kapitału przedsiębiorstwa nie przeznaczona do podziału w formie dywidend (termin ten spotyka się również w liczbie mnogiej, jako „kapitały rezerwowe”). Kapitał...

Kapitał zapasowy spółki

Kapitał zapasowy - jest to składnik kapitału własnego jednostki przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Kapitał zapasowy jest to rezerwa finansowa, która wspiera i...

Rok finansowy (obrotowy)

Rok finansowy (obrotowy) jest to dowolny 12-miesięczny/52-tygodniowy okres, wyznaczony dla celów sprawozdawczości jako roczny okres obrotowy danej jednostki sprawozdawczej. W sytuacji idealnej, rok finansowy powinien...

Nagonka na księgowych (żargon zawodowy)

Nagonka na księgowych - przesadnie napastliwa i często niezasłużona krytyka księgowych i księgowości. Wierzcie lub nie, ale są na świecie ludzie nie przepadający za księgowymi! Sceptycy...

Sprawozdawczość (finansowa)

Sprawozdawczość finansowa (ang.Reporting Financial) to rozliczanie wyników finansowych oraz dokonań poszczególnych ośrodków odpowiedzialności przed ich zwierzchnikami. Zakres sprawozdawczości może być bardzo różny. Przedsiębiorstwo jako...