czwartek, 23 marca, 2023
Strona główna Wiedza z zakresu rachunkowości

Wiedza z zakresu rachunkowości

Rachunkowość i księgowość

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych, podatek nałożony na zyski zrealizowane ze sprzedaży lub wymiany aktywów kapitałowych. Zyski kapitałowe w Polsce są opodatkowane 19% podatkiem. w...

FCFE – sposób obliczania

FCFE (ang.Free Cash Flow to Equity) są to wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego. Wolny przepływ środków pieniężnych do kapitału własnego (FCFE) to ilość gotówki generowanej przez...

Krzywa możliwości produkcyjnych

Podaż czynników produkcji do dyspozycji człowieka jest ograniczona. W konsekwencji podaż dóbr konsumpcyjnych, które można wytworzyć przy użyciu tych czynników, jest również ograniczona. Fakt ten...

Aktywa i pasywa

Aktywa Aktywa to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń z przeszłości, które spowodują w przyszłości korzyści finansowe dla firmy....

Zamknięcie roku

Zamknięcie roku to procedura w rachunkowości podjęta pod koniec roku obrotowego do zamknięcia działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego roku, przeniesieniu salda z poprzedniego...

Kim jest remitent ?

Remitent (łac. remittenes) jest pierwszym wierzycielem uprawnionym do otrzymania weksla, a uściślając należności wekslowej. Remitent wskazuje na wekslu (łac. remitto) osobę, której ma być...

Kapitał zapasowy spółki

Kapitał zapasowy - jest to składnik kapitału własnego jednostki przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Kapitał zapasowy jest to rezerwa finansowa, która wspiera i...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Rachunkowość – spis treści

Akcje i udziały w innych jednostkach, rozliczanie w rachunkowości Akcje własne Aktywa (w rachunkowości) Aktywa finansowe, rozliczanie w rachunkowości Aktywa trwałe i aktywa obrotowe Aktywa wyczerpujące się Aktywa wymienne (jednorodne) Aktywowanie (kapitalizowanie) czy zaliczanie wydatków w koszty Aktywowanie...

Żniwa (żargon)

Żniwa - taktyka stosowana często w procesie uzdrawiania przedsiębiorstw przechodzących trudności finansowe, polegająca na wykorzystaniu jednorazowych źródeł nadwyżki finansowej na doraźną poprawę wyników i uniknięcie kłopotów...

Zyski wyjątkowe

Zyski wyjątkowe to stosowane w rachunkowości pojęcie, odnoszące się do zysku wypracowanego w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, niemniej jednak na tyle dużego, że wymaga on odrębnego ujawnienia...