Rok finansowy (obrotowy)

2475

Rok finansowy (obrotowy) jest to dowolny 12-miesięczny/52-tygodniowy okres, wyznaczony dla celów sprawozdawczości jako roczny okres obrotowy danej jednostki sprawozdawczej.

W sytuacji idealnej, rok finansowy powinien pokrywać się z rocznym cyklem operacyjnym, tak aby zapewnione były przychody, a kapitał obrotowy był albo niski (co ułatwiłoby jego inwentaryzację), albo płynny (co polepszyłoby wskaźniki finansowe). Przykładowo, wiele banków komercyjnych w Kanadzie kończy rok finansowy wraz z końcem października, co wynika z zapoczątkowanej jeszcze w XIX wieku tradycji pełnej spłaty w tym okresie pożyczek zaciągniętych na zbiory plonów. Niestety, ku niezadowoleniu biegłych rewidentów w „pełni sezonu”, rok finansowy większości przedsiębiorstw upływa z dniem 31 grudnia. Patrz również śródroczne sprawozdania finansowe.