Sprawozdawczość (finansowa)

1414

Sprawozdawczość finansowa (ang.Reporting Financial) to rozliczanie wyników finansowych oraz dokonań poszczególnych ośrodków odpowiedzialności przed ich zwierzchnikami. Zakres sprawozdawczości może być bardzo różny. Przedsiębiorstwo jako całość składa raport swoim właścicielom i stronom materialnie zainteresowanym wynikami przedsiębiorstwa w postaci zbadanego sprawozdania finansowego.

W obrębie przedsiębiorstwa istnieją z kolei wewnętrzne poziomy sprawozdawcze (np. sprawozdawczość jednostek zależnych, działów, ośrodków zysku) służące potrzebom rachunkowości zarządczej. Dwie kluczowe zasady, jakie powinny być przestrzegane w sprawozdawczości, to: 1) wiarygodność oraz 2) uwzględnianie potrzeb informacyjnych odbiorców.

Sprawozdawczość finansowa – Financial Reporting

Szeroki ogólny termin oznaczający proces formalnego podawania wyników finansowych przedsiębiorstwa jego właścicielom, kierownictwu, organom nadzorującym i innym zainteresowanym stronom. Różnica pomiędzy sprawozdawczością finansową a rachunkowością polega na tym, że sprawozdawczość musi być sporządzona w formie formalnego raportu (typowo raportu rocznego) spełniającego wymogi obowiązujących przepisów i uregulowań. Wiąże się to z ideą rozliczania odpowiedzialności na podstawie formalnego sprawozdania.

Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych

Prowadzony przez spółki publiczne stały proces przekazywania pełnego pakietu istotnych informacji akcjonariuszom, stronom materialnie zainteresowanym wynikami przedsiębiorstwa i potencjalnym inwestorom. Większość spółek notowanych na giełdzie dostarcza rynkom kapitałowym następujące informacje:

Sprawozdawczość spółek giełdowych jest bardzo obszerna i wykracza poza samą sprawozdawczość finansową. Tym niemniej, jeśli ma być pomocna użytkownikom, musi w ostatecznym rozrachunku skupiać się na informacjach wyznaczających cenę akcji (jak np. przyszła zdolność przedsiębiorstwa do powiększania majątku). Sprawozdawczość spółek publicznych bywa kosztowna (biorąc pod uwagę nawet sam koszt wydrukowania i rozprowadzenia eleganckich raportów rocznych). Musi również być ściśle zgodna z prawem i innymi uregulowaniami, w szczególności ze standardami rachunkowości. Spełnianie tych wymogów leży we własnym interesie większości publicznych spółek. Większa przejrzystość i mniejsze ryzyko księgowe podnoszą zaufanie publiczne do jakości zysku i przyciągają więcej inwestorów. To z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztu kapitału i pozwala spółce powiększyć wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy.

Sprawozdawczość finansowa w internecie

Przekazywanie informacji finansowych przy wykorzystaniu sieci World Wide Web. Pod pewnymi względami publikowanie sprawozdań finansowych i raportów rocznych w internecie nie jest niczym więcej, jak tylko wykorzystaniem innego niż zwykły papier środka przekazu (często zresztą wygodniejszego i tańszego). Towarzyszący przekazowi dźwięk i obraz nie mogą zmienić podstawowej treści przekazywanych informacji. Tym niemniej, ponieważ sam środek przekazu zawiera w sobie pewną informację, niewykluczone, że mamy do czynienia z subtelnymi, aczkolwiek znaczącymi zmianami. Na przykład linki do innych stron WWW mogą zacierać granice informacji. Użytkownicy funkcji księgowych i sprawozdawczych zaczynają korzystać z inteligentnego oprogramowania, które wyszukuje, analizuje, a nawet dostosowuje raporty do indywidualnych potrzeb użytkownika. Sprawozdawczość prowadzona na bieżąco w trybie ciągłym i umożliwiająca interakcję (tj. dialog między sporządzającymi raporty, a ich użytkownikami) może stać się rzeczywistością. Podobnie jak w przypadku większości zmian wynikających z postępu technologii informatycznych, trudno będzie przewidzieć konsekwencje.

Sprawozdawczość finansowa wymagana prawem

Sprawozdawczość finansowa wymagana prawem – szczególny rodzaj sprawozdawczości w zakresie przestrzegania przepisów i uregulowań wymagany przepisami obowiązującego w danym kraju prawa spółek, które określa zakres i formę sprawozdawczości finansowej wymaganej od różnego rodzaju podmiotów. Wymogi te mogą się różnić w zależności od kraju, przy czym generalnie obejmują one:

  • odpowiednie prowadzenie ewidencji księgowej,
  • sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych w określonych terminach,
  • stosowanie określonej formy i treści sprawozdań finansowych,
  • przestrzeganie określonych standardów rachunkowości,
  • w zależności od wielkości spółki, badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
  • korygowanie nieprawidłowości.

Ponieważ – zgodnie z większością przepisów – zarząd spółki ponosi osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie ustalonych prawem wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej, przepisy te należy traktować poważnie.