Zysk brutto ze sprzedaży

12103

Zysk brutto ze sprzedaży zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo w drodze sprzedaży zapasów, przed odjęciem kosztów ogólnych oraz kosztów okresu i pośrednich. Zysk brutto ze sprzedaży oblicza się odejmując od przychodów ze sprzedaży koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, na które składają się bezpośrednie koszty materiałów i robocizny oraz część rozliczonych kosztów ogólnych produkcji. Wypracowanie zysku brutto ze sprzedaży to dobry start; nie wystarcza jednak jeszcze do osiągnięcia sukcesu. Oznacza jedynie, że przedsiębiorstwo zarabia pienią- dze na sprzedaży zapasów lub usług w ramach cyklu operacyjnego. Zanim jednak będzie można odnotować osiągnięcie zysku netto (patrz wynik końcowy), od zysku brutto na sprzedaży musi zostać odliczonych wiele kosztów.

*W dosłownym tłumaczeniu „gross income/profits” oznacza ‘zysk brutto’, termin, który w polskim prawie bilansowym i praktyce oznacza ‘zysk przed opodatkowaniem’. Odpowiednikiem „gross income” w ustawie o rachunkowości jest zysk brutto na sprzedaży, czyli przychody ze sprzedaży produktów i usług, minus koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług, obejmujący koszty bezpośrednie i rozliczone koszty pośrednie produkcyjne.

Zysk brutto można obliczyć po kolei odejmując:

Przychody ze sprzedaży netto

 • Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
  = Zysk/strata na sprzedaży (brutto)
 • Koszty ogólne zarządu
 • Koszty sprzedaży
  = Zysk/strata na sprzedaży (netto)
 • Pozostałe przychody operacyjne
 • Pozostałe koszty operacyjne
  = Zysk/strata na działalności operacyjnej (zwane również EBIT)
 • Przychody finansowe
 • Koszty finansowe
  = Zysk/strata na działalności gospodarczej
 • Zyski nadzwyczajne
 • Straty nadzwyczajne
  = Zysk/strata brutto
  (po odjęciu podatku dochodowego otrzymujemy zysk lub stratę netto)