Większość wskaźników makroekonomicznych, mających wpływ na rynki finansowe

1730

Poniżej umieściliśmy większość wskaźników makroekonomicznych, mających wpływ na rynki finansowe. Zwracamy uwagę, że wpływ jaki publikacja danego wskaźnika może mieć na rynek nie zależy wyłącznie od jego wartości, ale także (a może przede wszystkim) od wartości prognozowanej danego odczytu oraz jej relacji do wartości faktycznej.

Publikacja danego wskaźnika ma wpływ na ceny wyłącznie jeżeli wprowadza ona nową informacje na rynek. W związku z powyższym wartość zgodna z oczekiwaniami nie powinna mieć wpływu na ceny. Każdy z poniższych wskaźników został opatrzony etykietą, określającą jego potencjalny wpływ na rynek.

Skupiamy się na wskaźnikach dotyczących Stanów Zjednoczonych gdyż to właśnie kondycja tej największej na świecie gospodarki ma kluczowy (dużo większy niż sytuacja w Strefie Euro czy – paradoksalnie – w Polsce) wpływ na rynek kapitałowy.
Każdemu wskaźnikowi przypisaliśmy część Świata której dotyczy oraz wpływ, jaki jego publikacje mają na sytuacje na polskim rynku kapitałowym.

 

Zmiany w ilości pracowników na listach płac [Znaczny] [USA]

Publikowany przez Departament Pracy w pierwszy piątek każdego miesiąca, o godzinie 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Raport ma na celu określenie zmiany w łącznej liczbie pracowników na terenie USA wyłączając personel rzędowy, pomoc domową, pracowników organizacji non profit i rolników. Pracownicy objęci badaniem stanowią około 80% ludzi odpowiedzialnych za generowanie PKB. Wskaźnik ten jest dość trudny do prognozowania, w rezultacie czego odchyły od wartości prognozowanych, a co za tym idzie gwałtowne zmiany sytuacji na rynku kapitałowym, zdarzają się dość często.

 

Zamówienia na Dobra Trwałego Użytku [Umiarkowany] [USA]

Publikowany przez Census Bureau (instytucje odpowiedzialną za gromadzenie danych o ludności USA) w czwartym tygodniu każdego miesiąca, zawsze o godzinie 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks mierzy zamówienia na dostawę dóbr trwałych tzn. takich, których okres ekonomicznej użyteczności przekracza 3 lata. Wzrost zamówień na dobra trwałe oznacza intensyfikacje aktywności gospodarczej.

 

Zamówienia Fabryczne [Umiarkowany] [USA] 

Publikowany przez Census Bureau (instytucje odpowiedzialną za gromadzenie danych o ludności USA) w pierwszym tygodniu miesiąca, zwykle o 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.
Wskaźnik ten mierzy wartość nowych zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Stanowi jedną z miar aktywności gospodarczej.

 

Wydatki na Konstrukcje Budowlane [Umiarkowany] [USA] 

Publikowany przez Census Bureau (instytucje odpowiedzialną za gromadzenie danych o ludności USA) w pierwszy dzień roboczy miesiąca, o 16:00. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Wartość wydatków na konstrukcje budowlane poniesionych w minionym miesiącu.

 

Tygodniowa Zmiana Zapasu Paliw [Niewielki] [USA] 

Publikowany przez EIA (Energy Information Administration – organizacje rządową odpowiedzialną za gromadzenie informacji o nośnikach energii) W każdą środę. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego tygodnia.
Raport zawiera dane dotyczące ilości ropy trafiającej do rafinerii oraz przetworzonych produktów, ilości importowanej ropy oraz stanu zapasów (wyłączając rezerwę strategiczną).

 

Stopa bezrobocia [Znaczny] [USA, PL, Strefa Euro] 

Kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego są odczyty tego wskaźnika dotyczące Strefy Euro, USA (patrz Raport dotyczący zatrudnienia) i Polski. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia obliczana jest jako stosunek osób bezrobotnych (nie pracujących lecz aktywnie poszukujących zatrudnienia) do sumy zatrudnionych i bezrobotnych. Rosnące bezrobocie świadczy o spowolnieniu gospodarczym.

 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym [Znaczny] [USA] 

Publikowany przez NAR (Narodowy związek pośredników na rynku nieruchomości) 25’tego każdego miesiąca, o godzinie 16:00. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Wskaźnik obrazuje aktywność gospodarczą na wtórnym rynku nieruchomości. Uwzględnia strukturę terytorialną rynku, ceny oraz zasób domów stanowiących przedmiot obrotu.

 

Sprzedaż detaliczna [Znaczny] [USA] 

Publikowany przez Census Bureau (instytucje odpowiedzialną za gromadzenie danych o ludności USA) w okolicach 12 dnia każdego miesiąca o 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Wskaźnik mierzy wartość sprzedaży detalicznej w danym miesiącu, nie uwzględniając kosztów usług świadczonych na rzecz kupujących. Sprzedaż detaliczna odpowiada za około 2/3 amerykańskiego PKB co tłumaczy duże znaczenie, jakie ma wartość tego wskaźnika dla sytuacji na rynku.

 

Raport dotyczący zatrudnienia [Umiarkowany] [USA] 

Publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca o godznie 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Dane do raportu są zbierane w drodze ankiety przeprowadzanej na próbie 375 000 firm i 60 000 gospodarstw domowych. W raporcie można znaleźć informacje dotyczące liczby nowych miejsce pracy powstałych lub zlikwidowanych, stopę bezrobocia, średnie stawki za godzinę i średnią liczbę godzin przepracowanych tygodniowo przez przeciętnego pracownika. Istotną zaletą ww. publikacji jest fakt iż dane w niej zawarte dają bardzo aktualny obraz sytuacji w gospodarce. Informacje zawarte w raporcie są prezentowane w podziale na sektory gospodarki. Sytuacja na rynku pracy jest ściśle powiązana z kondycją gospodarki, w związku z czym informacje zawarte w ww. dokumencie są bardzo istotne dla uczestników rynku.

 

Raport Challengera [Umiarkowany] [USA]

Publikowany przez Challenger, Gray and Christmast – firmę zajmującą się poszukiwaniem zatrudnienia dla bezrobotnych, w początkowej części miesiąca, zwykle o 13:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Raport zawiera liczbę planowanych zwolnień, w podziale na poszczególne gałęzie przemysłu oraz regiony. Wartości nie są korygowane o czynniki sezonowe. Raport powstaje w oparciu o dane z publikacji prasowych, nie uwzględnia wypowiedzeń umów przez pracowników oraz przejść na emerytury.

 

Produkcja Przemysłowa [Umiarkowany] [USA, PL, Strefa Euro] 

Kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego są odczyty tego wskaźnika dotyczące Strefy Euro i USA. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca (dla USA i Polski) lub przedostatniego miesiąca (dla Strefy Euro).

Wskaźnik ten dostarcza informacji o łącznej produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym oraz użyteczności publicznej.

 

PPI (Producer Price Index) – Indeks Cen producentów [Umiarkowany] [USA, PL, Strefa Euro] 

Kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego są odczyty tego wskaźnika dotyczące Strefy Euro, USA i Polski. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Wskaźnik ten nie jest tak popularny jak CPI, niemniej stanowi on użyteczną miarę inflacji. Pokazuje zmiany cen czynników produkcji takich jak materiały czy półprodukty. Jego konstrukcja opiera się na koszyku indeksów opisujących obszary wpływające na sytuacje producentów. Wartości tego wskaźnika wykorzystuje się przy prognozowaniu CPI.

 

Posiedzenie Rady Prezesów ECB [Znaczny] [Strefa Euro] 

Rada obraduje 24 razy w roku (w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca). Pierwsze spotkanie poświęcone jest decyzji dotyczącej poziomu stóp procentowych natomiast na drugim podejmowane są decyzje dotyczące pozostałych obowiązków Rady. Decyzja o poziomie stóp jest zwykle upubliczniana o 13:45 natomiast o 20:00 rozpoczyna się konferencja Prezesa i Wiceprezesa ECB.

Decyzja podejmowana przez Radę dotyczy poziomu 3 głównych stóp procentowych: stopy głównych operacji refinansujących (minimalnej stopy po której mogą być zawarte operacje otwartego rynku z bankami wchodzącymi w skład Eurosystemu), depozytowej ( po której przyjmowane są środki od instytucji finansowych; jej poziom jest o 100 pb. niższy od poziomu stopy głównych operacji refinansujących), oraz stopy po której udzielany jest jednodniowy kredyt bankom Eurosystemu ( jej poziom jest o 100 pb. wyższy od poziomu stopy głównych operacji refinansujących). Decyzje te mają istotne znaczenie dla rynku ponieważ determinują koszty długu w Strefie Euro, a co za tym idzie mają duży wpływ na skalę aktywności gospodarczej.

 

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej [Znaczny] [PL]

Posiedzenia odbywają się dwa razy w miesiącu, według z góry ustalonego harmonogramu, w drugiej połowie miesiąca. Pierwszemu, jednodniowemu spotkaniu członków Rady nie towarzyszą zwykle żadne decyzje. Drugie, dwudniowe posiedzenie odbywa się w 6-7 dni po pierwszym, to ono ma kluczowe znaczenie dla inwestorów.

Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za ustalanie poziomu stóp procentowych: referencyjnej, określającej minimalną rentowność 7’dniowych bonów pieniężnych NBP oraz lombardowej (referencyjna +150 pb.) depozytowej (referencyjna -150 pb.) i redyskontowej (referencyjna +25 pb.). Decyzje o zmianie stóp, zwłaszcza nieoczekiwanej przez rynek, mogą mieć bardzo istotny wpływ na jego zachowanie ponieważ wpływają na koszt długu w gospodarce, popyt globalny, a w konsekwencji przyszłą kondycje spółek oraz atrakcyjność inwestycji na rynku kapitałowym.

 

Posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee [Znaczny] [USA]

Komitet obraduje 8 razy w roku. Jego decyzja jest każdorazowo publikowana około godziny 20:15.

FED to bank centralny – amerykański odpowiednik NPB. Zajmuje się on nadzorowaniem instytucji finansowych oraz, a może przede wszystkim kształtowaniem polityki monetarnej na terenie USA. Komitet FOMC jest (podobnie jak RPP w Polsce) odpowiedzialny za ustalanie poziomu stopy benchmarkowej, po której zawierane są tzw. operacje otwartego rynku (transakcje na dłużnych papierach wartościowych zawierane pomiędzy bankami komercyjnymi a bankiem centralnym). Poziom ww. stopy procentowej ma bezpośrednie przełożenie na koszt długu w całej gospodarce, a co za tym idzie popyt i nominalne PKB. Decyzje w sprawie poziomu stóp procentowych mają bardzo silny wpływ na sytuacje na rynku kapitałowym. Oprócz samej decyzji, istotny jest również protokół z posiedzenia FOMC, publikowany w 2 tygodnie po każdym takim wydarzeniu. Może on dostarczyć cennych wskazówek co do dalszych planów Komitetu.

 

PKB – Produkt Krajowy Brutto [Znaczny] [USA, PL, Strefa Euro] 

Kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego są odczyty tego wskaźnika dotyczące Strefy Euro, USA i Polski. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Każdorazowo wartości wskaźnika są publikowane trzykrotnie (dla USA – najpierw poznajemy pierwsze i drugie przybliżenie, trzecia z rzędu publikacja dotyczy danych ostatecznych), dwukrotnie (dla Strefy Euro – dane i rewizja, w miesięcznych odstępach) lub jednokrotne (dla Polski). Produkt Krajowy Brutto to wartość wszystkich dóbr i usług powstałych w danej gospodarce w danym okresie czasu. Składniki PKB to wydatki na konsumpcje, inwestycje, wydatki rządowe oraz bilans handlu zagranicznego. Dynamika PKB jest najlepszym wskaźnikiem kondycji gospodarczej danego państwa. Typowy okres czasu stosowany do pomiarów PKB to jeden rok. Wspomniana wyżej data publikacji dotyczy pierwszego przybliżenia. Drugie przybliżenie i dane ostateczne są podawane w miesięcznych odstępach. Duża dynamika PKB świadczy o dobrej kondycji gospodarki, natomiast jej spadek sygnalizuje nadchodzące spowolnienie gospodarcze.

 

Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych [Umiarkowany] [USA] 

Publikowany przez Departament Pracy. Raz w tygodniu w każdy czwartek o godzinie 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego tygodnia.

Liczba osób, które złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy w życiu. Znaczenie tego wskaźnika jest dość niewielkie z racji krótkiego okresu czasu, którego dotyczy, a co za tym idzie możliwości dużych zmian jego wartości, nie rzutujących na sytuacje w gospodarce.

 

New York Empire State Index [Umiarkowany] [USA] 

Publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, w połowie miesiąca, zwykle o godzinie 14:30. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z bieżącego miesiąca
Indeks jest konstruowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 175 prezesów firm z sektora produkcyjnego na terenie stanu Nowy Jork. Ankietowani oceniają perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw na najbliższe 6 miesięcy. Indeks uwzględnia sezonowość.

 

ISM (Institute for Supply Management)– Indeks Instytutu Zarządzania Podażą dla sektora produkcyjnego [Znaczny] [USA] 

Publikowany przez Instytut Zarządzania Podażą, w pierwszy dzień roboczy miesiąca o godzinie 16:00. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks jest obliczany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli 300 przedsiębiorstw. Indeks ma 9 składowych: nowe zamówienia, produkcja, czasy dostaw, backlog, zapasy, ceny, zatrudnienie, eksport i import. Wartości Indeksu powyżej 50 oznaczają wzrostową fazę cyklu koniunkturalnego natomiast wartości poniżej 50 – spowolnienie gospodarcze.

ISM (Institute for Supply Management) – Indeks Instytutu Zarządzania Podażą dla sektora nieprodukcyjnego [Znaczny] [USA] 

Publikowany przez Instytut Zarządzania Podażą, w trzeci dzień roboczy miesiąca o godzinie 16:00. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks jest obliczany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli 370 przedsiębiorstw. Indeks ma 9 składowych: nowe zamówienia, zatrudnienie, dostawy, zapasy, ceny, backlog, export, import i nastroje. Wartości Indeksu powyżej 50 oznaczają wzrostową fazę cyklu koniunkturalnego natomiast wartości poniżej 50 – spowolnienie gospodarcze.

 

Indeks Zaufania Konsumentów Uniwersytetu Michigan [Znaczny] [USA] 

Publikowany przez Uniwersytet Michigan, pierwszego dnia każdego miesiąca. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks jest obliczany na podstawie telefonicznej ankiety badającej zaufanie konsumentów i pozwala ocenić potencjał nabywczy amerykańskiego konsumenta.

 

Indeks Rynku Nieruchomości NAHB [Niewielki] [USA] 

Publikowany przez NAHB (Narodowy Związek Producentów Mieszkań) w połowie miesiąca, zwykle o 18:00. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z bieżącego miesiąca.
Indeks jest obliczany na podstawie ankiet przeprowadzonych na próbie 300 osób. Uwzględnia sprzedaż domów jednorodzinnych w bieżącym okresie, szacunki na następne 6 miesięcy i zainteresowanie ze strony nabywców. Indeks przyjmuje wartości w przedziale 0 – 100. Wartość na poziomie 50 oznacza że liczby uzyskanych pozytywnych i negatywnych ocen sytuacji na rynku były sobie równe. Przy obliczaniu indeksu uwzględniana jest sezonowość.

 

Indeks Fed z Filadelfii [Umiarkowany] [USA]

Publikowane przez Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii, w okolicach 17’tego każdego miesiąca, o godzinie 16:00. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Indeks jest sporządzany na podstawie ankiet wypełnianych przez producentów znajdujących się na terytorium stanów Pennsylvanii, New Jersey i Delaware. Wartości indeksu powyżej zera wskazują na okres wzrostu gospodarczego, natomiast wartości poniżej tego poziomu sygnalizują spowolnienie.

 

Deflator PKB [Niewielki] [USA] 

Publikowany przez Biuro Analiz Ekonomicznych ostatniego dnia każdego kwartału. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego kwartału.

Wskaźnik ten pokazuje, jak duża część zmiany PKB w danym roku wynika ze zmiany poziomu cen. Stanowi nieco lepszą miarę cen niż CPI ponieważ nie jest obliczony na podstawie arbitralnie określanego koszyka dóbr, a co za tym idzie uwzględnia czynniki takie jak poprawa jakości produktów czy zmiany technologii.

 

CPI (Consumer Price Index) – Indeks Cen Konsumentów [Znaczny] [USA, PL, Strefa Euro] 

Kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego są odczyty tego wskaźnika dotyczące Strefy Euro, USA i Polski. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Wskaźnik CPI to najbardziej popularna miara inflacji. Obliczana jest na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług dla których ustala się wagi odpowiadające części dochodu jaką pochłaniają. Do obliczania zmian cen nie bierze się pod uwagę podatków. Zmiany wartości CPI mają niezwykle silny wpływ na rynek. Jeżeli jego wartość rośnie, oznacza to inflacje, która może przełożyć się na decyzje o podwyżce stóp procentowych, co z kolei zwiększy stopę wolną od ryzyka, co z kolei zmniejszy atrakcyjność inwestycji w instrumenty udziałowe. CPI – Core (bazowy) nie uwzględnia zmian cen żywności i nośników energii oraz dóbr których ceny charakteryzują się sezonowością.

 

Chicago PMI (Purchasing Managers Index) – Indeks dotyczący sytuacji w sektorze produkcyjnym [Znaczny] [USA, Strefa Euro]

Publikowany (dla USA) przez Instytut Zarządzania Podażą, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, o godzinie 15:45. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z bieżącego miesiąca.

Indeks PMI ma pięć składowych: nowe zamówienia, poziomy zapasów, skale produkcji, dostawy oraz sytuacje na rynku pracy. Składowym nadaje się różne wagi a wartość indeksu jest korygowana o czynniki sezonowe. Konstruowany jest w oparciu o ankietę na 300 pracownikach przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w przedsiębiorstwach z 20 różnych gałęzi przemysłu. Wartości indeksu powyżej 50 oznaczają że skala produkcji przemysłowej rośnie natomiast odczyty poniżej tego poziomu oznaczają zmniejszanie skali produkcji przemysłowej.

[PMI dla sektora produkcyjnego w Strefie Euro jest publikowany pierwszego dnia roboczego, natomiast dla sektora nieprodukcyjnego – w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca i liczony jest na podstawie danych z okresu poprzedniego, jego wpływ na rynek jest dużo mniejszy]

 

CCI (Consumer Confidence Index) – Indeks Zaufania Konsumentów [Znaczny] [USA] 

Publikowany przez The Conference Board (niezależną organizacje badawczą), zwykle o godzinie 16:00 w ostatni czwartek każdego miesiąca. Publikowana wartość zostaje określona na podstawie danych zebranych w miesiącu publikacji.

Wartość CCI jest obliczana na podstawie ankiety przeprowadzonej na losowej próbie 5000 gospodarstw domowych. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące bieżącego poziomu dochodów oraz oczekiwań w tym zakresie. Pierwszej z ocen nadaje się wagę 40% natomiast drugiej 60%. Konsumpcja stanowi 2/3 PKB, w związku z czym wskaźnik ten ma duży wpływ na zachowanie rynku. Kolejnym czynnikiem odpowiedzialnym za jego duże znaczenie jest fakt iż zmiany jego wartości mają istotny wpływ na decyzje podejmowane przez FED.

Bilans Handlu Zagranicznego [Niewielki] [USA, PL, Strefa Euro]

Kluczowe dla polskiego rynku kapitałowego są odczyty tego wskaźnika dotyczące Strefy Euro, USA i Polski. Publikowana wartość jest obliczana na podstawie danych z poprzedniego miesiąca.

Bilans handlu zagranicznego stanowi największy element bilansu płatniczego każdego państwa. Mierzy różnicę, między wartością eksportu i importu dóbr i usług.

 

Beżowa Księga [Niewielki] [USA]

Publikowany przez FED, w drugą środę przed każdym posiedzeniem FOMC, o godzinie 20:15.

Raport jest publikowany 8 razy do roku i dotyczy aktualnej sytuacji gospodarki USA, ma służyć poinformowaniu członków FOMC o zmianach sytuacji gospodarczej jakie miały miejsce od ostatniego spotkania.