Wolny rynek

1530

Wolny rynek, nieregulowany system wymiany gospodarczej, w którym podatki, kontrole jakości, kontyngenty, taryfy i inne formy scentralizowanych interwencji gospodarczych ze strony rządu albo nie istnieją, albo są minimalne. Ponieważ wolny rynek stanowi wzorzec, który w rzeczywistości nie istnieje, nowoczesne społeczeństwa mogą jedynie zbliżyć się lub zbliżyć do tego ideału efektywnej alokacji zasobów i można go opisać w zakresie od niskich do wysokich ilości regulacji.

Wiele ekonomistów uważa alokację zasobów na wolnym rynku za Pareto-efektywną, gdzie nikogo nie można uczynić lepszym bez pogorszenia sytuacji innych jednostek, biorąc pod uwagę pewne warunki (m.in. brak efektów zewnętrznych lub skutków ubocznych, a także asymetrie informacyjne lub różnice w wiedzy). Ponadto, zgodnie z tą teorią, poprzez niewidzialny mechanizm ręcznej samoregulacji zachowań, społeczeństwo czerpie korzyści z tego, że zainteresowane podmioty podejmują wolne decyzje gospodarcze, które same przynoszą korzyści. Niektórzy etycy argumentowali, że efektywność wolnych rynków zależy od kilku parametrów moralnych jako warunków zakresu, takich jak fair play, ostrożność, powściągliwość, konkurencja między równymi stronami i współpraca.

Krytycy systemu wolnorynkowego zwykle twierdzą, że pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku wymagają interwencji rządu. Po pierwsze, ceny mogą nie odzwierciedlać w pełni kosztów lub korzyści związanych z niektórymi towarami lub usługami, zwłaszcza kosztów dla środowiska. Dobra publiczne są często niedoinwestowane lub eksploatowane ze szkodą dla innych lub przyszłych pokoleń, chyba że taka eksploatacja jest zakazana przez regulacje rządowe. Po drugie, wolny rynek może skłaniać konkurentów do zmowy, co powoduje konieczność wprowadzenia przepisów antymonopolowych. Przepisy antymonopolowe i podobne regulacje są szczególnie konieczne w przypadkach, gdy niektóre podmioty rynkowe, takie jak przedsiębiorstwa, zdobyły ogromną siłę rynkową. Po trzecie, koszty transakcji mogą oznaczać, że niektóre giełdy najlepiej funkcjonują w hierarchii, a nie na rynkach kasowych (gdzie płatności i dostawy są realizowane na rynku kasowym). Co najważniejsze, optymalna pod względem powierzchni alokacja zasobów na wolnym rynku może naruszać zasady sprawiedliwości i uczciwości dystrybucji, a zatem może wymagać pewnych działań ze strony rządu.

W odpowiedzi na te krytyki ekonomiści, m.in. Ronald Coase, Milton Friedman, Ludwig von Mises i Friedrich A. Hayek, opowiadali się za solidnością rynków, ponieważ w wielu sytuacjach mogą one dostosować się do rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub zinternalizować je. Na przykład wiele dóbr tradycyjnie rozumianych jako dobra publiczne wymagające zaopatrzenia ze strony rządu okazało się być otwartych na kontraktowanie na wolnym rynku. Libertarianie są silnymi obrońcami idei, że system wolnych rynków zapewnia najlepszy system gospodarczy.