Czym się kierować przy wyborze OFE i gdzie szukać informacji ?

1225

Wysokość naszej przyszłej emerytury zależy nie tylko od skuteczności inwestowania pieniędzy przez fundusz, ale również od opłaty, którą fundusz pobiera od wnoszonej co miesiąc składki – co oczywiście zmniejsza jej wartość.

Dlatego też wybierając fundusz, do którego przeniesiemy środki zgromadzone na rachunku w dotychczasowym funduszu, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na stopy zwrotu, ale także na wysokość opłat, jakie potrącane są przez dotychczasowy i przez nowy fundusz.

Opłata od składki jest pobierana w momencie przekazania składki przez ZUS na indywidualny rachunek w OFE. Potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconej składki dokonuje się przed jej przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe. Niższa opłata oznacza, że na rachunku członka funduszu zostanie zapisana większa kwota, jednakże w dłuższym okresie znaczenie opłaty będzie malało, ponieważ przepisy ograniczają jej maksymalną wysokość – w roku 2009 opłata od składki nie może przekroczyć 7%, a od dnia 1 stycznia 2010 r. fundusz emerytalny będzie mógł pobierać opłaty według stawki nie większej niż 3,5%.

Większość funduszy w 2009 r. pobierała maksymalną opłatę od składki (w wysokości 7%), jednak niektóre OFE zróżnicowały opłaty w zależności od stażu członkowskiego. Dlatego warto sprawdzić, czy z powodu co najmniej dwuletniego okresu członkostwa w dotychczasowym funduszu nie uzyskaliśmy prawa do niższej opłaty, np. 4% i czy przejście do nowego OFE nie spowoduje, że od naszych składek znów będzie pobierana opłata 7%. Informacje o wysokości opłat pobieranych od członków funduszu zawarte są w statutach OFE umieszczonych w witrynie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

W dalszej perspektywie wysokość środków zgromadzonych na naszym rachunku OFE zależy w większym stopniu od rentowności inwestycji niż od opłat. KNF podaje do publicznej wiadomości stopy zwrotu każdego z funduszy oraz średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich funduszy za okres 36 miesięcy. KNF dokonuje wyliczenia tych stóp zwrotu dwa razy w roku – pod koniec marca i pod koniec września. Wyniki dotychczasowych obliczeń można znaleźć na stronie internetowej KNF.

Uwaga! Fundusze, które dotychczas osiągały wysokie stopy zwrotu niekoniecznie będą je osiągały w przyszłości – nikt tego nie może zagwarantować. Rentowność inwestycji zależy przede wszystkim od umiejętności osób zarządzających tymi funduszami. Jak pokazuje historia rynków finansowych, nawet najlepszym inwestorom zdarzają się błędne decyzje. Dzięki upublicznieniu informacji o stopach zwrotu wszystkich OFE, każdy członek funduszu ma możliwość zweryfikowania dokonanego uprzednio wyboru, a także – raz na trzy miesiące – wypłaty transferowej (przeniesienia się) do innego OFE.