Bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych w OFE

1161

Czy pieniądze gromadzone na OFE są bezpieczne? Zdecydowanie tak.

Po pierwsze towarzystwo odpowiada własnym majątkiem za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków.

Ponadto fundusz emerytalny nie może ogłosić bankructwa ani upadłości, może jedynie podlegać likwidacji, a wówczas następuje przeniesienie naszych oszczędności do innego funduszu. Tak więc nawet likwidacja funduszu nie grozi nam utratą pieniędzy ze składek.

Nad bezpieczeństwem czuwa depozytariusz, któremu – na podstawie odpowiedniej umowy – fundusz powierza przechowywanie swoich aktywów. Depozytariuszem może być Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub bank, o ile spełnia warunki określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Depozytariusz jest zobowiązany do występowania w imieniu członków funduszu z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez towarzystwo obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. Depozytariusz odpowiada za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków nałożonych na niego przez ustawę.

Depozytariusz jest zobowiązany poinformować niezwłocznie organ nadzoru o wszelkich działaniach i zaniechaniach funduszu, które w jego ocenie stanowią naruszenie prawa, postanowień statutu funduszu lub powodują, że interesy członków funduszu nie są należycie uwzględniane. Każdorazowa zmiana depozytariusza następuje w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków w zakresie przechowywania aktywów funduszu.

Fundusz emerytalny jest zobowiązany do lokowania powierzonych mu środków w taki sposób, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji. Do zarządzania aktywami funduszu powszechne towarzystwo ma obowiązek zatrudnić co najmniej jednego licencjonowanego doradcę inwestycyjnego.

Z uwagi na bezpieczeństwo środków zgromadzonych w OFE minimalna wysokość kapitału zakładowego PTE nie może być niższa niż równowartość 5 milionów euro w złotych. Powszechne towarzystwo emerytalne ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż jedna druga minimalnego kapitału zakładowego. Zarówno członkowie zarządu jak i rady nadzorczej muszą uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji w towarzystwie emerytalnym.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na najlepszych światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Krajowy Depozyt obsługuje wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi (w wyniku zmiany funduszu przez uczestnika lub podziału środków zgromadzonych przez uczestnika). Zarządza też obowiązkowym Funduszem Gwarancyjnym tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i gwarantującym wypłatę świadczeń członkom funduszy.