Informacja niejawna

760

Informacja niejawna – termin prawniczy, który w prawie Rzeczypospolitej Polskiej został zdefiniowany w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.

KLAUZULE NIEJAWNOŚCI

Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę:

  • ściśle tajne jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje bardzo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej poprzez: zagrażanie niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej; (…)
  • tajne jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej poprzez: uniemożliwienie realizacji zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej; (…)
  • poufne jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ: utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; (…)
  • zastrzeżone jeżeli nie otrzymali wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań obrony narodowej przez władze publiczne lub inne jednostki organizacyjne, (…) Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrola ochrony informacji niejawnych

Kontrola ochrony informacji niejawnych jest prowadzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Wojskową Służbę Kontrwywiadu (SKW) w zakresie określonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.