Proces logistyczny

1897

Proces logistyczny – uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Całość zintegrowanych procesów tworzy system logistyczny. Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna, czyli odpowiednie przetransportowanie lub magazynowanie produktów w jakości, ilości oraz czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów. Procesy logistyczne są związane zarówno z przepływem materiałów, jak i informacji od dostawców czynników produkcji do ich użytkowników, a nawet dalej po utylizację odpadów. Obecnie można zaobserwować tendencje do przejmowania funkcji sprawnej organizacji zewnętrznych procesów logistycznych przez operatorów spedycyjno-transportowych (logistycznych).

PODZIAŁ

Proces logistyczny może być częścią:

 • logistyki zaopatrzenia;
 • logistyki produkcji;
 • logistyki dystrybucji.

Przez pojęcie procesu logistycznego rozumiemy np. procesy:

 • komunikacji;
 • zarządzania opakowaniami i jednostkami ładunkowymi;
 • magazynowania;
 • transportu;
 • zarządzania zapasami;
 • zarządzania przepływem materiałów;
 • opracowywania zamówień klientów.

CECHY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Procesy w logistyce mają następujące cechy:

 • charakter integracyjny i kreatywny;
 • przetworzenie czynników i elementów wejściowych w elementy wyjściowe, stanowiące większą wartość dla klienta;
 • każdy obiekt procesu doświadcza przyrostu wartości;
 • proces pociąga za sobą koszty transformacji obiektów;
 • proces tworzy całość;
 • służy realizacji zadań.

Wszystkie procesy logistyczne powinny spełniać wymagania zasady 7W:

 • właściwy towar;
 • we właściwej ilości;
 • we właściwym czasie;
 • na właściwe miejsce,
 • o właściwej jakości;
 • po właściwych kosztach
 • właściwemu klientowi.

ORIENTACJA PROCESOWA

Istotą orientacji procesowej jest:

 • zarządzanie całością a nie poszczególnymi elementami;
 • integracja procesów częściowych w całościowy proces, w ramach którego dodaje się wartości;
 • możliwości osiągania większej aktywności i przejrzystości działania;
 • integracja pomiędzy zadaniami częściowymi a celami przedsiębiorstwa;
 • długofalowe rozpoznanie preferencji nabywców i lepsze ich zaspokajanie;
 • elastyczność działania, szybko i sprawnie reagować;

na zmiany w otoczeniu i likwidować zakłócenia z zew.

Orientacja procesowa spełnia w przedsiębiorstwie role:

 • integracyjną – wszystkie zaangażowane w produkcję procesy integrują się w całość;
 • koordynacyjną – w której następuję podporządkowanie poszczególnych działań jednemu procesowi lub systemowi działań;
 • kreatywną – która wiąże się z reorganizacją i transformacją przedsiębiorstwa.

Zalety wdrożenia orientacji procesowej:

 • znaczna poprawa czytelności i przejrzystości procesów logistycznych;
 • szybkie reagowanie na zakłócenia w procesach cząstkowych;
 • zmniejszenie zapasów w magazynowych;
 • adekwatne do potrzeb planowanie produkcji i sprzedaży (poprzez przepływy informacji);
 • lepsze rozpoznanie potrzeb klientów, poprzez prognozowanie popytu, produkcji i sprzedaży;
 • dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji;
 • skrócenie czasu dostawy;
 • poprawa jakości produktów i obsługi;
 • zmniejszenie kosztów, zarówno magazynowania, produkcji i dystrybucji.