Zarządzanie portfelem projektów

656

Zarządzanie portfelem projektów – obszarem działalności obejmujący synchronizację i priorytetyzację realizacji wielu jednocześnie realizowanych projektów w organizacji. Zarządzanie portfelem projektów ma na celu optymalne wykorzystanie dostępnych w firmie zasobów przy realizacji możliwie największej ilości celów strategicznych w możliwie najkrótszym czasie. Zarządzanie portfelem projektów jest jednym z elementów zarządzania strategicznego.

REALIZACJA ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROJEKTÓW

Dla zarządzania portfelem projektów są tworzone formalne lub nieformalne biura projektów, których rolą jest łączenie wielu projektów tworzących portfel projektów w jedną spójną pod względem celów i realizacji całość. Sprawnie działające biuro projektów mogą utworzyć osoby posiadające duże doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia projektów i być reprezentatywne względem reprezentowania sponsorów projektów, kierowników projektu oraz kierowników zasobów.

Rolą biura projektów jest między innymi:

  • określenie priorytetów projektów na podstawie znanych:
    • określeniem zależności czasowych pomiędzy projektami
    • wyznaczenie zyskowności projektów w perspektywie krótko i długo terminowej
    • zdefiniowanie niezbędnych zasobów do realizacji projektów
  • przydzielenie zasobów adekwatnych do priorytetów projektów i możliwości organizacji
  • okresowa synchronizacja harmonogramów projektów zgodnie z ich priorytetami oraz dostępnością zasobów dla zapewnienia komunikacji zmian w organizacji
  • kontrola realizacji poszczególnych projektów oraz ocena ryzyk

Dla spełnienia podstawowej roli biura projektów jest niezbędny efektywny sposób komunikacji dobrany do ilości realizowanych projektów.