Ocena zintegrowana

707

Ocena zintegrowana – metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających, które mają na celu umożliwić obsadzenie wysokich stanowisk kierowniczych.Ocenę zintegrowaną stosuje się poprzez powołanie grupy ekspertów, którzy oceniają małą, kilkuosobową grupę kandydatów pod względem kwalifikacji, cech osobowych, zachowań. Ocena dokonywana jest według kilku kroków:

  • wybór kandydatów podlegających ocenie oraz ekspertów oceniających;
  • dostarczenie informacji ocenianym, przygotowanie testów;
  • przeprowadzenie oceny;
  • analiza wyników przez ekspertów;
  • omówienie wyników z uczestnikami;
  • rozmowa z wybranym kandydatem.

Ocena zintegrowana może zostać powołana w organizacji, ale coraz częściej w przypadku wysokich stanowisk kierowniczych zadanie to jest zlecane wyspecjalizowanym firmom. Typowe ćwiczenia związane z oceną dotyczą rozwiązywania zadanych problemów bieżących (typowy zestaw spraw do załatwienia), analizowania (rozwiązywanie zadań analitycznych), ćwiczenia w parach (aktor odgrywa rolę klienta, pracownika, przełożonego, itp.), ćwiczenia w grupach (każdy kandydat ma przypisaną rolę, rozwiązywane są istotne problemy organizacyjne).Ocena zintegrowana jest metodą kosztowną, ale daje wiarygodne wyniki i jest dobrze postrzegane zarówno przez kandydatów, jak i kierownictwo. Ze względu na koszty zwykle ogranicza się stosowanie do wysokich stanowisk kierowniczych.