Eksport i import – definicja

5636

Co to jest Eksport ?

Eksport (łac. ex „poza” + portare „nieść”) – sprzedaż towarów lub usług wyprodukowanych w kraju podmiotom zagranicznym.

Zgodnie z prawem podatkowym krajów należących do Unii Europejskiej, eksport jest definiowany jako sprzedaż towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów na terenie państw należących do Unii Europejskiej jest sprzedażą wewnątrzwspólnotową.

Eksporter ma prawo do stosowania zerowej stawki VAT (po uwzględnieniu przepisów prawa podatkowego).

Co to jest import ?

Import (w języku łacińskim „do” + portare „nieść”) – zakup towarów lub usług za granicą do wykorzystania na (krajowym) rynku wewnętrznym.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce, import można zdefiniować jako nabycie towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej (np. w Stanach Zjednoczonych, Chinach), import towarów z terytorium kraju trzeciego do kraju. W przypadku zakupu towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej należy mówić o zakupie wewnątrzwspólnotowym. Import kapitału jest również definiowany jako napływ kapitału do kraju z zagranicy.

W przypadku transakcji importowych podatnik oprócz faktury otrzymuje dokumenty celne (SAD lub PZC):

  • SAD, jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane w formie papierowej.
  • Poświadczone zgłoszenie celne (SAD), jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane w formie elektronicznej. Za moment otrzymania dokumentu TMP uważa się moment jego odbioru przez organ celny.

Przywóz towarów dzieli się na procedurę uproszczoną i procedurę zwykłą (ogólną). W ramach procedury uproszczonej podatnik musi wykazać VAT zarówno po stronie zakupu, jak i sprzedaży (w deklaracji VAT za okres, w którym powstał dług celny). W ramach procedury ogólnej podatnik jest jednak zobowiązany do zapłaty VAT bezpośrednio do urzędu celnego lub przedsiębiorstwa dokonującego odprawy celnej. Podatnik wykazuje w deklaracji VAT naliczony VAT po stronie zakupu za okres, w którym powstał dług celny.