Menedżer personalny

1282

Menedżer personalny ang. human resources manager – specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pełniący funkcje kierownika działu. Ponosi odpowiedzialność za jeden rodzaj działalności, np. produkcję, marketing, finanse, czy gospodarowanie zasobami ludzkimi.

ZADANIA I UPRAWNIENIA

Celem pracy dyrektora personalnego jest ułatwienie przedsiębiorstwu realizacji jego zamierzeń. Osiąga się go, przede wszystkim dzięki prowadzeniu właściwej polityki personalnej, polegającej na stworzeniu wysoko zmotywowanego, wydajnego i twórczego zespołu pracowniczego, który nie tylko będzie potrafił wykonywać obecne zadania, ale sprosta również nowym wyzwaniom. Cel ten jest realizowany przez dyrektora w dziedzinach:

  • zatrudniania;
  • rozwoju pracowników;
  • wynagradzania;
  • ocen efektów pracy.

Zatrudnianie to jedno z podstawowych zadań dyrektora personalnego, wiążące się przede wszystkim z właściwym doborem i selekcją kadr. Jest to całościowy proces, od opisu stanowiska, poprzez wybór odpowiednio wykwalifikowanych osób, po adaptację pracownika w nowym miejscu pracy. Menedżer personalny musi zaakceptować odpowiednie metody i działania rekrutacyjne.

Dyrektor personalny tworzy politykę kadrową , zatwierdza plany, programy i procedury szkoleniowe, czuwa nad właściwą identyfikacją potrzeb, zatrudnia odpowiednie osoby i firmy realizujące szkolenia, dba o ich efektywność. Do niego należy utrzymywanie kontaktów ze szkołami i uczelniami. Do głównych obowiązków dyrektora personalnego należy także tworzenie i nadzorowanie właściwego systemu wynagrodzeń.

Bardzo ważnym i trudnym zadaniem osoby zarządzającej personelem jest reprezentowanie dyrekcji firmy w kontaktach ze związkami zawodowymi, które polegają często na negocjacjach w sprawie płac i innych wymagań stawianych pracodawcom. Dyrektor pełni również rolę mediatora w konfliktach miedzy pracownikami, a także doradcy dla kadry kierowniczej, w zakresie kierowania zespołem.

Dyrektor ds. personalnych zajmuje się kształtowaniem właściwej polityki informacyjnej w zakresie spraw pracowniczych (spotkania z pracownikami, wydawanie periodyków i raportów informacyjnych). Wszystko, co dotyczy pracownika i jego funkcjonowania w pracy, wyznacza zadania i czynności dyrektora personalnego w firmie.

ŚRODOWISKO PRACY

Praca dyrektora personalnego ma charakter głównie zespołowy, chociaż odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na nim. Kontakty z ludźmi są podstawową czynnością na opisywanym stanowisku. Jest to cała gama kontaktów: od konsultowania, negocjowania, przez uczenie, udzielanie porad, po reprezentowanie innych i organizację ich pracy. Dyrektor musi umieć przeprowadzać wywiady, podejmować współpracę.

Menedżer personalny musi być dyspozycyjny i jeśli wymagają tego potrzeby firmy, gotowy do pracy nawet w dniu wolnym. Jeżeli przedsiębiorstwo jest filią większej zagranicznej firmy, powinien być przygotowany na częste wyjazdy zagraniczne. Dyrektor podróżuje również wtedy, gdy jest odpowiedzialny za oddziały fumy mieszczące się w innych miejscowościach. Praca dyrektora personalnego nie jest ani monotonna, ani rutynowa. Codzienny kontakt z wieloma osobami dostarcza mu nowych doświadczeń i sprawia, że praca staje się interesująca. Osoba na tym stanowisku sama decyduje o doborze metod swojej pracy i czasie jej wykonania. Główny jej cel i zadania są natomiast odgórnie nadzorowane przez dyrektora naczelnego lub prezesa firmy.

WYMAGANIA

Wymogi psychologiczne

Ponieważ praca dyrektora personalnego charakteryzuje się przede wszystkim częstymi kontaktami z ludźmi najważniejsza cechą wymaganą na tym stanowisko jest dobra komunikatywność, którą należy rozumieć jako umiejętność porozumiewania się z innymi, otwartość, chęć zrozumienia drugiej osoby czy empatię, czyli zdolność dostrzegania i wczuwania się w potrzeby innych.

Ze względu na pracę zespołową, w grupie swoich podwładnych bądź z innymi dyrektorami przedsiębiorstwa, ważną cechą wydaje się być umiejętność współdziałania. Pomocna na tym stanowisku może być także umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Wielość zadań, które spoczywają na dyrektorze, wymaga od niego bowiem umiejętności pracy w szybkim tempie. Z pewnością istotna powinna być także umiejętność zorganizowania sobie stanowiska i czasu pracy, a także łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.

Trudne sytuacje wymagają dużej odporności psychicznej, umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w stresie, przy samokontroli własnych emocji, szczególnie w konfliktowych kontaktach z pracownikami. Dokładność, cierpliwość i wytrwałość, to cechy dzięki którym dyrektor personalny może lepiej pracować na swoim stanowisku. Musi skrupulatnie znać także wszystkie przepisy kodeksu pracy i je przestrzegać.

Wymogi fizyczne

Praca dyrektora personalnego nie jest ciężka, o ile kryterium do jej kwalifikacji będzie poniesiony wydatek energetyczny. Natomiast pociąga ona za sobą duży wysiłek psychiczny – z uwagi na ilość problemów, ich wagę i trudności w ich rozwiązywaniu. Dlatego osoby o słabej kondycji psychicznej nie powinny pracować na tym stanowisku. Wykluczone są wszelkie choroby psychiczne i socjopatie. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu może też być nerwica. Ze względu na wielość zadań i ilość godzin spędzanych poza domem, a więc brak czasu na relaks, wypoczynek (często ludzie na tym stanowisku nie wykorzystują urlopów wypoczynkowych), praca ta wyczerpuje również fizycznie. Dlatego ważna jest dobra sprawność fizyczna.

Wykształcenie

Formalnym warunkiem uzyskania pracy na stanowisku dyrektora personalnego jest wykształcenie wyższe. Najczęściej pracują w tym zawodzie absolwenci studiów prawniczych, psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznym i studiów w dziedzinie zarządzania. Istnieją także w tej kategorii studia podyplomowe, których warunkiem podjęcia jest wyższe wykształcenie, niezależnie od profilu ukończonej uczelni, a także doświadczenie w pracy w dziale personalnym.

Coraz częściej możemy spotkać różnego rodzaju kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania personelem. Takie kursy organizuje większość znanych firm szkoleniowych. Dyrektor personalny musi doskonale orientować się w aktualnym prawie pracy i przepisach finansowych. Powinien również biegle posługiwać się językiem obcym. Ta umiejętność jest szczególnie przydatna, jeśli pracuje w firmie zagranicznej. Typowo polskie firmy nie żądają od pracownika na tym stanowisku znajomości języka obcego. Przydatna jest umiejętność pracy na komputerze. Najczęściej na stanowisko dyrektora personalnego awansuje pracownik działu ds. pracowniczych z kilkuletnim stażem. Bardzo ważne jest bowiem w tej dziedzinie doświadczenie.