Co to jest Korporacja ?

1066

Korporacja, specyficzna forma prawna organizacji osób i zasobów materialnych, wyznaczona przez państwo, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przeciwieństwie do dwóch pozostałych głównych form własności przedsiębiorstwa, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki osobowej, korporację wyróżnia szereg cech, które sprawiają, że jest ona bardziej elastycznym instrumentem działalności gospodarczej na dużą skalę, w szczególności w celu pozyskania dużych kwot kapitału na inwestycje. Głównymi z tych cech są: 1) ograniczona odpowiedzialność, co oznacza, że dostawcy kapitału nie są narażeni na straty większe niż kwota ich inwestycji; 2) zbywalność udziałów, dzięki której prawo głosu i inne prawa w przedsiębiorstwie mogą być łatwo przenoszone z jednego inwestora na drugiego bez konieczności zmiany organizacji na mocy prawa; (3) osobowość prawna, co oznacza, że sama korporacja jako fikcyjna „osoba” ma osobowość prawną i w związku z tym może pozywać i być pozwana, może zawierać umowy i posiadać mienie w imieniu własnym; oraz (4) czas nieokreślony, przy czym okres istnienia korporacji może wykraczać poza okres uczestnictwa któregokolwiek z jej założycieli. Właścicielami spółki w sensie prawnym są udziałowcy, którzy nabywają wraz z zainwestowanym kapitałem udział w zyskach przedsiębiorstwa i którzy są nominalnie uprawnieni do sprawowania kontroli nad zarządzaniem finansowym spółką.

Forma nowoczesnej korporacji biznesowej powstała w wyniku połączenia rodzaju stowarzyszenia handlowego znanego jako spółka akcyjna, które w rzeczywistości było spółką osobową, oraz tradycyjnej formy prawnej korporacji, która została opracowana dla średniowiecznych cechów, gmin, klasztorów i uniwersytetów. Mimo że korporacje handlowe powstały w Anglii już w XVI wieku, były one monopolistycznymi przedsiębiorstwami wyznaczonymi przez koronę do prowadzenia surowej polityki merkantylistycznej i tym samym były pod pewnymi względami bliższe formie nowoczesnej korporacji publicznej niż prywatnej korporacji biznesowej.

Praktyczne kwestie i czynniki, na które wpływają finanse przedsiębiorstwa, to wynagrodzenia pracowników, strategie marketingowe, kredytowanie klientów oraz zakup nowego sprzętu.