O czym należy pamiętać przy zmianie OFE

1183

Podsumowując, oto o czym powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy skutecznie i w sposób świadomy zmienić dotychczasowy fundusz na nowy:

 • Przed podjęciem decyzji o zmianie funduszu upewnijmy się, że przejście do innego OFE będzie dla nas korzystne.
 • Porównajmy wyniki inwestycyjne nowego funduszu z wynikami funduszu, do którego należymy w tej chwili.
 • Sprawdźmy, jakie są opłaty od składki w obu funduszach (i pamiętajmy, że już od 1 stycznia 2010 r. maksymalna opłata we wszystkich funduszach wynosić będzie nie więcej niż 3,5%).
 • Sprawdźmy, czy z powodu krótkiego stażu członkowskiego nie będziemy musieli pokryć opłaty za transfer z własnych środków (nawet 160 zł).
 • Jeżeli chcemy, by transfer doszedł do skutku w najbliższej sesji transferowej, umowę z nowym funduszem powinniśmy zawrzeć do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty transferowej.
 • Przed zawiadomieniem dotychczasowego OFE o zawarciu umowy z nowym funduszem sprawdźmy, czy nasze dane w dotychczasowym OFE są aktualne i poprawne.
 • Po zawarciu umowy z nowym OFE niezwłocznie zawiadamiamy o tym fakcie fundusz dotychczasowy.
 • Zadbajmy, by nasze zawiadomienie zawierało prawidłowe dane i było wypełnione w sposób kompletny.
 • Jeżeli pomimo opłaty transferowej zdecydowaliśmy się na transfer, pamiętajmy o uiszczeniu opłaty w takim terminie, aby dotarła do dotychczasowego OFE najpóźniej do 7 dnia miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

Dokumenty i czynności potrzebne do zmiany OFE

Konieczne dla zrealizowania wypłaty transferowej czynności oraz terminy na ich wykonanie zostały wyczerpująco określone w przepisach. Przedstawiamy je poniżej w skrócie.

 • Sprawdź, czy w OFE są aktualne dane osobowe. Wypłata transferowa wiąże się nie tylko z przeniesieniem środków zgromadzonych na rachunku w funduszu do innego OFE, ale również z dokonaniem odpowiednich zmian w rejestrach członków, prowadzonych przez dotychczasowy i przez nowy fundusz oraz przez ZUS. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dane, którymi będziemy się posługiwać zawierając umowę z nowym funduszem, były identyczne z danymi, których użyjemy w celu zawiadomienia dotychczasowego funduszu o transferze. Oczywiście dane te powinny być aktualne. W przypadku rozbieżności w danych dotychczasowy fundusz lub ZUS będą mogły odmówić realizacji wypłaty, wzywając do dokonania odpowiednich zmian, co może spowodować przesunięcie realizacji wypłaty o 3 miesiące. Tak więc jeżeli zdecydowaliśmy się na wypłatę transferową, sprawdźmy, czy nasze dane wpisane w rejestrze członków dotychczasowego OFE są zgodne z aktualnym stanem (porównajmy aktualne dane z danymi z umowy o członkostwo w funduszu). Jeżeli istnieje jakakolwiek rozbieżność w danych lub nie pamiętamy, czy zgłaszaliśmy do funduszu ich zmianę, wyślijmy do funduszu formularz w celu zaktualizowania danych w rejestrze.
 • Podpisz umowę. Pierwszym warunkiem dokonania wypłaty transferowej jest zawarcie umowy z nowym funduszem. Należy zwrócić uwagę, żeby umowa została sporządzona na właściwym formularzu – przeznaczonym dla osób, które są już członkami innego otwartego funduszu emerytalnego. Sprawdźmy także czy nasze aktualne dane osobowe i adres zamieszkania (ewentualnie adres korespondencyjny) zostały na umowie wpisane poprawnie. Trzeba również pamiętać o podpisaniu umowy (umowa powinna zostać także podpisana przez przedstawiciela funduszu) oraz o wpisaniu na umowie daty jej podpisania. Jeżeli chcemy, by transfer został zrealizowany w najbliższym terminie wypłaty transferowej, powinniśmy podpisać umowę z nowym funduszem najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty transferowej. Gdy umowa zostanie zawarta:

– do 25 stycznia – transfer odbędzie się w lutym,

– do 25 kwietnia – transfer odbędzie się w maju,

– do 25 lipca – transfer odbędzie się w sierpniu,

– do 25 października – transfer odbędzie się w listopadzie.

 • Podpisz zawiadomienie o zmianie OFE. Kolejnym warunkiem niezbędnym dla dokonania wypłaty transferowej jest powiadomienie dotychczasowego funduszu o zawarciu umowy z innym OFE. Informacja o zawarciu umowy z innym funduszem powinna zostać sporządzona na formularzu określonym w przepisach. Wypełniając formularz zawiadomienia należy pamiętać, by podać wszystkie wymagane dane (uzupełnić wszystkie pola formularza). Aby zawiadomienie mogło zostać uwzględnione przez dotychczasowy fundusz i skutkować transferem, powinno zostać przekazane do OFE niezwłocznie po podpisaniu umowy z nowym funduszem. Jeżeli dotychczasowy fundusz nie otrzyma poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zawiadomienia do 10 dnia miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wówczas nie zgłosi informacji o nas do ZUS w najbliższym terminie wypłaty transferowej i transfer będzie możliwy najwcześniej dopiero w następnej sesji transferowej.
 • Zachowaj terminy doręczenia. Fundusz emerytalny tworzy imienne wykazy członków, którzy zawiadomili go o zawarciu umowy z innym funduszem w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa (czyli lutego, maja, sierpnia i listopada). Zestawienia te sporządzane są w formie elektronicznej na podstawie zawiadomień doręczonych do otwartego funduszu przed dniem sporządzenia wykazów.

Z praktyki nadzorczej Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że członkowie funduszy emerytalnych najczęściej skarżą się na nieprawidłowości przy dokonywaniu transferów do innych funduszy (ponad 91% wszystkich skarg członków OFE). Jednak znaczny ich odsetek jest niezasadny, a spory wynikają z błędów popełnionych przez członków OFE. Najczęściej zawiadomienia są niekompletne lub zawierają błędne dane. Inną przyczyną uznania przez Komisję Nadzoru Finansowego skarg za nieuzasadnione jest kierowanie skarg do Komisji przed faktyczną możliwością dokonania transferu. Ubezpieczeni zwykle nie zdają sobie sprawy z tego, że członkostwo w nowym funduszu rozpoczyna się w momencie dokonania wypłaty transferowej, a nie – podpisania umowy z nowym funduszem.