Akwizytorzy OFE

1288

Częstym błędem jest mylenie pojęcia akwizytora otwartego funduszu emerytalnego i agenta ubezpieczeniowego, dlatego należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tymi terminami.

Agent, jak wskazuje przymiotnik „ubezpieczeniowy” związany jest ze sferą ubezpieczeń, natomiast akwizytor wykonuje czynności na rzecz funduszu emerytalnego. Wykonywanie obu zawodów jest uregulowane w różnych aktach prawnych (dla agentów jest to ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154), a dla akwizytorów ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651)). Ponadto akwizytorzy i agenci wpisywani są do odrębnych rejestrów.

Uzyskanie wpisu w rejestrze akwizytorów nie uprawnia do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego i odwrotnie.

W pewnym zakresie działalność akwizycyjna może krzyżować się z działalnością agencyjną. Agent ubezpieczeniowy może zawrzeć umowę z funduszem emerytalnym na prowadzenie działalności akwizycyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, iż konieczne jest wpisanie do odrębnego rejestru wszystkich osób, które będą wykonywać czynności akwizycyjne.

Akwizytor nie jest doradcą emerytalnym – Zdarzają się osoby, które wykonując czynności akwizycyjne tytułują się „doradcą emerytalnym”. Należy stanowczo stwierdzić, iż jest to nadużycie. Trudno mówić o doradztwie, skoro akwizytor wykonuje czynności na rzecz jednego funduszu emerytalnego. Taki „doradca” z oczywistych względów doradzi przystąpienie do funduszu, który reprezentuje i od którego pobiera wynagrodzenie.

Porównując akwizycję z pośrednictwem ubezpieczeniowym można uznać, że w zakresie akwizycji na rzecz funduszy emerytalnych nie ma odpowiednika brokera ubezpieczeniowego, który byłby uprawniony do tytułowania się terminem „doradca”, ponieważ działa w interesie klienta i wybiera najkorzystniejszą ofertę. Wśród akwizytorów nie ma osób, które mogłyby nie łamiąc przepisów prawa zaoferować wybór funduszu emerytalnego. Obowiązuje bowiem zasada: jeden akwizytor-jeden fundusz (art. 93 ust. 6 ustawy). Jeśli ktoś chce poznać ofertę wielu funduszy musi, niestety, spotkać się z wieloma akwizytorami.

Podmiot prowadzący działalność akwizycyjną – Fundusz emerytalny nie musi prowadzić akwizycji samodzielnie zatrudniając akwizytorów. Może zlecić jej prowadzenie innym podmiotom. Przepisy prawa nie pozostawiają jednak pełnej dowolności w doborze takich podmiotów.

Mogą to być jedynie:

 • banki krajowe,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • domy maklerskie w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • podmioty prowadzące działalność brokerską,
 • państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

Akwizytorem funduszu emerytalnego może zostać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada średnie wykształcenie,
 • daje rękojmię należytego wykonywania czynności akwizycyjnych,
 • nie była skazana za umyślne przestępstwo:
 • przeciwko mieniu,
 • wiarygodności dokumentów,
 • życiu i zdrowiu,
 • wymiarowi sprawiedliwości,
 • ochronie informacji,
 • obrotowi gospodarczemu,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • przestępstwo skarbowe,
 • przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (czyli przestępstwa związane z działalnością funduszy emerytalnych, w tym także akwizycyjną).

Jak uzyskać wpis w rejestrze – Zgłoszenie do rejestru akwizytorów składa fundusz emerytalny. Nie przewiduje się możliwości składania wniosku bezpośrednio przez akwizytora funduszu. Stąd każdy akwizytor, który zamierza uzyskać wpis w rejestrze powinien zgłosić się do funduszu emerytalnego, z którym zamierza współpracować i za jego pośrednictwem składać dokumenty potrzebne do uzyskania wpisu. Fundusze emerytalne otrzymały materiały informacyjne i komplet formularzy ułatwiających składanie wniosków, które na określonych przez siebie zasadach rozprowadzają w swoich sieciach akwizycji.

Podkreślić należy, że do uzyskania wpisu potrzebne będzie wypełnienie formularza z danymi oraz zgromadzenie następujących dokumentów:

 • zapytania do Krajowego Rejestru Karnego zawierającego informacje potrzebne do stwierdzenia, czy akwizytor nie był skazany za określone przestępstwa (por. pkt 3),
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej.