Pieniądze zdeponowane w banku są bezpieczne!

bezpiecznie jak w banku

1654

Naprawdę. Już na etapie wydawania zezwolenia na utworzenie i uruchomienie banku Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza czy nowo tworzony bank ma odpowiednie środki finansowe …

Naprawdę. Już na etapie wydawania zezwolenia na utworzenie i uruchomienie banku komisja Nadzoru Finansowego sprawdza czy nowo tworzony bank ma odpowiednie środki finansowe i kadry oraz ocenia plan jego przyszłej działalności i procedury operacyjne. komisja Nadzoru Finansowego czuwa też nad legalnością, bezpieczeństwem oraz prawidłowym funkcjonowaniem banków, zapewniając jednocześnie ochronę ich klientom.

Każdy bank utrzymuje również tak zwane rezerwy obowiązkowe, których wysokość jest ustalana przez bank centralny (czyli Narodowy Bank Polski). Są to pieniądze, które banki komercyjne muszą utrzymywać na rachunku NBP w celu zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności. NBP pełni również rolę „pożyczkodawcy ostatniej instancji”, pożyczając pieniądze bankom komercyjnym, np. w przypadku ich problemów z uzyskaniem gotówki.

Ponadto ochroną wkładów pieniężnych na rachunkach (czyli kontach) bankowych zajmuje się Bankowy fundusz Gwarancyjny, który udziela pomocy finansowej bankom, jeśli grozi im utrata wypłacalności, wspiera procesy łączenia się banków zagrożonych z silniejszymi jednostkami oraz analizuje aktualną sytuację banków, aby w razie zauważenia jakichkolwiek zagrożeń móc wystąpić ze stosowną inicjatywą. W razie upadłości banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest gwarantem, że nie utracimy wszystkich środków, które zgromadzimy na rachunku.

Od 28 listopada 2008 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji pieniędzy zgromadzonych w banku przez jedną osobę (deponenta) do równowartości 50 tysięcy euro w złotych. Środki te podlegają 100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 50 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Pamiętaj również, że środki zgromadzone na rachunku bankowym można w każdej chwili wycofać. Wypłata pieniędzy jest możliwa nawet wówczas, jeżeli zobowiązaliśmy się nie podejmować naszych oszczędności przez dłuższy okres. Pamiętaj jednak, że wypłacając oszczędności przed upływem umówionego okresu, musisz się liczyć ze stratą części odsetek, które dostaniesz, jeśli pozostawisz pieniądze na koncie przez cały czas obowiązywania umowy dotyczącej lokaty.