Podpis elektroniczny

1621

Bez wątpienia najlepiej znaną i rozumianą usługą zaufania jest podpis elektroniczny (w szczególności o statusie kwalifikowanym). Warto jednak wskazać, że obecnie na rynku występuje kilka rodzajów podpisu elektronicznego, a ich rozróżnienie bywa czasem kłopotliwe.

Sposób działania podpisu elektronicznego

podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to każde dane w postaci elektronicznej użyte przez podpisującego w celu podpisania, przy następujących założeniach:

  • podpis elektroniczny występuje tylko w postaci elektronicznej,
  • osoba fizyczna – podpisujący świadomie składa podpis w celu podpisania się.

Zaawansowany podpis elektroniczny zapewnia, że integralność podpisanego dokumentu i podpisu nie mogła zostać naruszona, a także jednoznacznie identyfikuje i wskazuje podpisującego, który pod swoją kontrolą utrzymuje klucz pozwalający ten podpis złożyć.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest zaawansowanym podpisem elektronicznym, który został złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu oraz jest weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma w całej Unii Europejskiej skutek równoważny skutkowi podpisu własnoręcznego.

Zaawansowany i kwalifikowany podpis elektroniczny – Schemat działania

Proces tworzenia zaawansowanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zaawansowany podpis elektroniczny, w tym także kwalifikowany podpis elektroniczny zapewniają funkcjonujące niezależnie od systemu dowody, że podpis został złożony, jest autentyczny i nie została naruszona integralność dokumentu ani podpisu. Taki podpis może za wiele lat służyć jako dowód w sprawie, dlatego należy zapewnić jego długoterminową wiarygodność, służy temu usługa konserwacji podpisu elektronicznego. Podpisany dokument, o ile jego treść nie zostanie naruszona, może być przesyłany pomiędzy wieloma systemami komputerowymi. Zaawansowany podpis elektroniczny jest bowiem niezależny od systemu, w którym został złożony. Dokumentem podpisanym posługuje się strona ufająca, czyli ta której ten podpis był potrzebny celem potwierdzenia transakcji lub umowy. Prawidłowość podpisu można potwierdzić przez jego weryfikację w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego. Certyfikat ten jest zawarty w podpisie, więc go nie trzeba na przykład „szukać”. Jeżeli strona ufająca chce mieć dowód z weryfikacji podpisu używa usługi walidacji, udostępnia raport potwierdzający ważność i prawidłowość podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny może być skutecznym dowodem w postępowaniach sądowych nawet jeżeli nie jest to zaawansowany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych sąd nie musi badać wiarygodności źródła takiego podpisu.