BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG

1950

Bankowy Fundusz Gwarancyjny  przyczynia się do stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty bankom i kasom kredytowym oraz odpowiada za restrukturyzację instytucji finansowych zagrożonych bankructwem. BFG powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku.

Podstawowe zadania Funduszu to:

 • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
 • kontrola danych w systemach obliczeniowych dla podmiotów objętych programem gwarancji,
 • kumulacja i analiza informacji o podmiotach objętych programem gwarancji,
 • przygotowanie, aktualizacja i ocena planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także wykonalności planów grupowych
  prowadzenie uchwały,
 • wykup i konwersja instrumentów kapitałowych.

W odniesieniu do restrukturyzacji kas, w których powstało ryzyko niewypłacalności, Fundusz jest odpowiedzialny za:

 • udzielanie zwrotnej pomocy finansowej,
 • nabywanie wierzytelności kas,
 • wspieranie podmiotów przejmujących SKOK-y, przejmujących wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania SKOK-ów lub nabywców funduszu w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych,
 • kontrola prawidłowego wykorzystania pomocy i wsparcia.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest podmiotem prawnym działającym na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Systemie Gwarancji Depozytowych i Uchwale (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1937 ze zm.) obowiązuje od 9 października 2016 r.

Skąd pochodzą pieniądze na zagwarantowanie depozytów?

Fundusze gwarancyjne składają się z banków i SKOKów. Fundusz gwarancyjny banków i fundusz gwarancyjny kas działają obok siebie. Składki wpłacane przez banki i oddziały banków zagranicznych wpłacane są do funduszu gwarancyjnego banków, natomiast składki wpłacane przez SKOK wpłacane są do funduszu gwarancyjnego kas.

Docelowo, do 3 lipca 2030 roku, bankowy fundusz gwarancyjny powinien osiągnąć 2,6% kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych. Fundusz gwarancyjny banków powinien do tego czasu osiągnąć poziom 1% kwoty funduszy gwarantowanych w bankach. Minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów wynosi 0,8% środków zgromadzonych zarówno w kasach, jak i w bankach. Jednakże termin osiągnięcia tego minimalnego poziomu ustalono na dzień 31 grudnia 2016 r. dla banków i 31 grudnia 2020 r. dla SKOK.

Lista banków, oddziałów banków zagranicznych i SKOK objętych gwarancjami BFG jest dostępna na stronie internetowej Funduszu. Wykaz banków, oddziałów banków zagranicznych i SKOK objętych gwarancjami BFG jest dostępny na stronie internetowej Funduszu. Należy pamiętać, że środki zgromadzone w podmiotach nieposiadających stosownego zezwolenia KNF nie są objęte gwarancją BFG, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku, gdy dany podmiot został umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Przykładem podmiotu, który nie był objęty gwarancjami BFG, jest niesławne złoto bursztynowe.

Kiedy i jak mogę odebrać pieniądze z BFG?

Świadczenie pieniężne wypłacane jest zazwyczaj w PLN po upływie 7 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji (np. dnia zawieszenia działalności banku lub kasy fiskalnej wskazanego w decyzji KNF). Sposób i terminy wypłat są podawane do wiadomości publicznej przez BFG.

Jak odebrać moją wierzytelność? Przyjrzyjmy się temu, co mówi o tym BFG na swojej stronie internetowej.

„Należność można odebrać w gotówce lub zlecając przelew na wskazany rachunek w miejscach i terminach określonych przez Fundusz. Po tym okresie odbiór środków gwarantowanych jest możliwy w Biurze Funduszu – po wypełnieniu odpowiedniego wniosku o wypłatę środków gwarantowanych – w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji”. – Czytamy.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie)
 • Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 • kadry zarządzającej daną kasą

Czy gwarancjami objęte są środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Środki zostaną wypłacone w terminie 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności kasy i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Kasa, której działalność została zawieszona (zarządca komisaryczny), sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych, a następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat tych środków. Wówczas będzie można zgłosić się z dokumentem tożsamości po ich odbiór we wskazane miejsce. Po upływie wyznaczonego terminu wypłaty, środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności kasy i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Tak, środki te nadal stanowią wierzytelność deponenta wobec kasy. Po ogłoszeniu upadłości kasy kwoty te można będzie odzyskać w wyniku podziału majątku kasy w ramach postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłej kasy przez inny podmiot, nabywca przejmie zobowiązania z tytułu rachunków w kasie.

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz wzrostu zaufania do systemu finansowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG, Fundusz) z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 17 lutego 1995 r.

Fundusz jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołując Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz wkomponował ją w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora finansowego.

Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni Dyrektywie 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, znowelizowanej Dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny