Poręczenie jako forma zabezpieczenia kredytu

kredyt

1226

Znajomy prosi Cię o poręczenie kredytu? Oczywiście warto pomagać innym, ale zanim zdecydujesz się na poręczenie cudzego kredytu dowiedz się co może Ci grozić.

Poręczając kredyt, zobowiązujemy się spłacić cudzy dług, ze wszystkimi tego konsekwencjami:

  • § w chwili gdy kredytobiorca zaprzestaje spłaty kredytu, bank może żądać, według swojego uznania, zapłaty całości lub części świadczenia bądź od kredytobiorcy, bądź od poręczyciela; dlatego w umowie poręczenia warto zastrzec, że poręczyciel odpowiada dopiero w chwili, gdy egzekucja z majątku kredytobiorcy okaże się nieskuteczna
  • § poręczyciel z zasady odpowiada za wszystkie zobowiązania dłużnika, również za odsetki kredytowe, odsetki za opóźnienie wzapłacie, wydatki poniesione przez wierzyciela niezbędne do dochodzenia roszczenia. Jeżeli chcesz poręczyć kredyt rozważ możliwość ograniczenia swojej odpowiedzialności, np. tylko do kwoty należności głównej
  • § decydując się na poręczenie kredytu – w szczególności bez ograniczenia odpowiedzialności do kwoty należności głównej – należy zapewnić sobie w umowie obowiązek powiadamiania przez bank o każdym opóźnieniu bądź zwłoce w spłacie długu; bank nie może odmawiać przekazywania poręczycielowi informacji o aktualnym zadłużeniu kredytobiorcy jak i wszelkich opóźnieniach w spłacie; zwolnienie banku z obowiązku powiadamiania poręczyciela o zaległościach może narazić poręczyciela nie tylko na konieczność zapłaty większej kwoty odsetek bądź kosztów dochodzenia wierzytelności przez bank, ale także może zmniejszyć szanse poręczyciela na dochodzenie zwrotu uiszczonej przez niego należności od dłużnika, który stał się niewypłacalny
  • § w zakresie egzekucji swych roszczeń banki posiadają uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego, ponieważ mogą wystawiać tzw. bankowe tytuły egzekucyjne (BTE), które zaopatrzone w klauzulę wykonalności stanowią tytuł wykonawczy, który jest podstawą do rozpoczęcia czynności egzekucyjnych przez komornika. Procedura ta jest o wiele szybsza od standardowego postępowania nakazowego.
  • § śmierć kredytobiorcy nie zwalnia poręczyciela z udzielonego poręczenia; w dalszym ciągu odpowiada on za spłatę kredytu wraz ze spadkobiercami kredytobiorcy
  • § decyzja o poręczeniu pożyczki będzie niekorzystnie wpływała na ocenę naszej zdolności kredytowej, gdy sami będziemy chcieli zaciągnąć zobowiązanie w banku – dane poręczycieli są przetwarzane w BIK, gdyż poręczyciela uważa się za stronę czynności bankowej
  • § poręczyciel, który nie będzie wywiązywał się z udzielonego poręczenia, może zostać wpisany do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów, gdzie wpisuje się wszystkich dłużników banków
  • § w przypadku gdy kredytobiorca i bank zmieniają treść łączącej ich umowy kredytowej np. zawrą aneks do umowy kredytowej i zwiększą kwotę kredytu lub wysokość oprocentowania bez wiedzy poręczyciela, żeby można było skutecznie dochodzić od poręczyciela wypełnienia zobowiązania poręczenia, musi on wyrazić zgodę na zwiększenie jego odpowiedzialności
  • § poręczycielowi, który spłacił kredyt, przysługuje tzw. roszczenie regresowe w stosunku do nierzetelnego kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca jest wypłacalny, poręczyciel ma szansę odzyskać swoje pieniądze i wyegzekwować od nierzetelnego kredytobiorcy wszystkie wydatki związane ze spłatą lub egzekucją kredytu, co dotyczy należności głównej, odsetek, a także kosztów windykacji w tym przede wszystkim kosztów egzekucji komorniczej; pod warunkiem, że poręczyciel faktycznie już poniósł te wydatki