Roczna informacja o środkach zgromadzonych w OFE

1128

Każdemu członkowi funduszu OFE przesyła w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy, pisemną informację o:

  • środkach znajdujących się na rachunku;
  • terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe;
  • wynikach działalności lokacyjnej funduszu (stopach zwrotu).

Informacja jest przesyłana członkom funduszu zwykłą przesyłką listową. Informacja musi zawierać podstawowe dane dotyczące stanu rachunku w dniu sporządzenia informacji:

  • liczba zgromadzonych jednostek rozrachunkowych
  • wartość jednostki rozrachunkowej,
  • łączna wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku.

Na nasze żądanie fundusz ma obowiązek udzielić na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na naszym rachunku. Informacja musi zawierać podstawowe dane oraz informację/pouczenie, iż w przypadku uznania, że otrzymana informacja o wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zawiera błędne dane, należy skontaktować się ze swoim otwartym funduszem emerytalnym (wraz z adresem pocztowym funduszu, numerem telefonu i faksu oraz adresem internetowym). Informacja może również zawierać treść nieobligatoryjną o operacjach dokonanych na rachunku w danym okresie.

Sprawdź, czy ZUS przekazał wszystkie składki do OFE

W razie niezgodności danych osobowych lub finansowych należy skontaktować się z przedstawicielem funduszu. W przypadku, kiedy stwierdzimy brak składki lub składek w funduszu, lub gdy wysokość składki jest nieprawidłowa, należy sprawdzić czy:

  • fundusz emerytalny posiada aktualne dane osobowe – jeśli występują w nich jakiekolwiek błędy lub rozbieżności, istnieje możliwość, że składki są przesyłane lecz nie rozpoznają ich systemy informatyczne. W takim przypadku należy dokonać odpowiednich korekt u pracodawcy i/lub w Funduszu;
  • czy pracodawca opłacił składkę – weryfikacji tej można dokonać u swojego pracodawcy i/lub w rejonowym oddziale ZUS;
  • czy w danym roku kalendarzowym nie została osiągnięta górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (jest ona określana co roku w innej wysokości).

Fundusze emerytalne zwyczajowo oferują pomoc w wyjaśnianiu powodów braku składki na rachunku. Na stronach internetowych wielu funduszy można znaleźć wzorce pism, jakie należy kierować do ZUS.