Transfery środków między OFE

1101

Możliwość zmiany wybranego przez siebie OFE mamy cztery razy w roku. Wypłaty transferowe, bo tak nazywa się proces zmiany funduszu, odbywają się w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia oraz listopada.

W celu zmiany funduszu musisz sporządzić oraz podpisać dwa dokumenty:

  • umowę o członkostwie w nowym OFE,
  • zawiadomienie dotychczasowego OFE o podpisaniu tego dokumentu.

Aby skutecznie zmienić fundusz, należy podpisać umowę o członkostwie w nowym OFE, ale również zawiadomić o tym fakcie fundusz dotychczasowy.

Za dokonanie transferu do innego OFE pobierane są opłaty, ale jedynie w sytuacji, gdy staż członkowski w dotychczasowym OFE nie przekracza 24 miesięcy. Okres ten liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w dotychczasowym OFE, do dnia najbliższej wypłaty transferowej. Ponadto bezpłatny transfer środków pomiędzy otwartymi funduszami następuje wtedy, gdy doszło do przejęcia funduszu lub połączenia dwóch towarzystw emerytalnych.

Opłatę za transfer ponoszą jedynie Ci członkowie OFE, których staż członkowski w dotychczasowym funduszu nie przekracza 24 miesięcy. W sytuacji, gdy nasz fundusz jest przejmowany bądź łączy się z innym OFE, przepisy dają możliwość bezpłatnej zmiany OFE wszystkim ich członkom, niezależnie od długości trwania okresu członkostwa.

Opłata transferowa jest ponoszona przez członka OFE z własnych środków i stanowi przychód PTE.