Dochodzenie swoich praw przez członka funduszu

1129

Każdy członek funduszu może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na fundusz…

Każdy członek funduszu może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na fundusz, jeżeli sądzi, że jego działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu. Skargę na fundusz może wnieść także osoba, która nie jest jego członkiem, ale należała do funduszu w okresie 6 miesięcy poprzedzających wniesienie skargi. W imieniu grupy członków skargę na fundusz może wnieść do organu nadzoru także organizacja społeczna, której zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskazać jednocześnie należy, iż wszystkie skargi członków są rozpatrywane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru przez nią prowadzonego. Skargi pozwalają Komisji na zwrócenie uwagi tam, gdzie członkowie funduszu zauważają nieprawidłowości, lub istnieją możliwości do ich powstania. Nawet skarga niezasadna z punktu widzenia przepisów prawa może się okazać pomocna w wykryciu i zdiagnozowaniu potencjalnych obszarów ryzyka.

Po otrzymaniu skargi Komisja zwraca się do podmiotu o wnikliwe zbadanie sprawy i ustosunkowanie się do wszystkich podniesionych zarzutów a także przekazanie szczegółowych wyjaśnień. Po uzyskaniu wyjaśnień od skarżonego podmiotu, Komisja na ich podstawie przygotowuje odpowiedź osobie skarżącej. Otrzymane informacje są dodatkowo wykorzystywane przez Komisję do analizy praktyk rynkowych i podejmowania działań mających na celu eliminowanie ewentualnych praktyk naruszających przepisy prawa lub i/interesy klientów.

Skargi na działalność OFE można wnosić w formie pisemnej do Departamentu Ochrony Klientów Urzędu KNF, drogą listowną na adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, lub osobiście w kancelarii urzędu (adres jw.).

Ponadto, na stronie internetowej Komisji, w zakładce lista skarg – skarga na OFE, znajduje się elektroniczny formularz służący do przesyłania skarg na działalność otwartych funduszy emerytalnych. Niezbędne dane, jakie skarżący obowiązany jest przesłać w formularzu to nazwisko i imię, nr PESEL, adres korespondencyjny, nazwa podmiotu, którego dotyczy skarga oraz opcjonalnie numer umowy o członkostwo w OFE. Złożenie skargi w formie elektronicznej będzie skuteczne gdy skarżący wypełni wszystkie wskazane jako obligatoryjne pola formularza oraz opisze działania, które zdaniem skarżącego naruszają prawo.

W przypadku składania skarg przez osoby działające jako pełnomocnicy osób fizycznych lub jako osoby występujące w imieniu innych nie będących osobami fizycznymi klientów podmiotów nadzorowanych, skarga może być złożona wyłącznie w formie pisemnej drogą listowną lub osobiście w kancelarii urzędu, zaś do skargi dołączyć należy oryginał lub poświadczoną kopię pełnomocnictwa bądź też innego dokumentu, z którego takie upoważnienie wynika. Zachowanie drogi listownej dotyczy również tych zgłoszeń o nieprawidłowościach, do których dołączane są załączniki szczegółowo dokumentujące przedstawiany problem.

W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, w tym funduszami emerytalnymi, a ich klientami istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia tego sporu w sposób alternatywny do postępowania sądowego, czyli na drodze postępowania mediacyjnego. Podstawową cechą takiego postępowania jest dobrowolność, więc aby mediacja doszła do skutku obie strony sporu muszą wyrazić na to zgodę. W każdej chwili mogą tez z mediacji zrezygnować. Mediacja polega na wymianie argumentów pomiędzy stronami sporu, które w obecności mediatora poszukują satysfakcjonującej je ugody. Osiągnięte porozumienie jest akceptowane przez obie strony sporu. Mediacja dotyczy spraw, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz o prawa niemajątkowe. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli powodem jest konsument, możliwe jest przeprowadzenie mediacji w sprawie, w której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł.

Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć satysfakcjonującego porozumienia i postępowanie mediacyjne zakończy się niepowodzeniem, strony mogą skorzystać z możliwości poddania sporu rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy KNF we właściwym postępowaniu pojednawczym prowadzonym przez arbitra. Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego i Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz wzory przydatnych formularzy znajdują się w serwisie internetowym KNF, pod adresem: www.knf.gov.pl, w zakładce: Sąd Polubowny.