Monit a powiadomienie – co to jest monit ?

882

Najprościej mówiąc, monit jest pisemnym przypomnieniem, powiadomieniem i przypomnieniem danemu konsumentowi o terminie, w którym miał uregulować swój dług. Można zatem powiedzieć, że jest to rodzaj wezwania do zapłaty zobowiązania finansowego. Zazwyczaj ma ono formę listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dłużnik może również zostać poinformowany o swoich zaległościach:

  • przez telefon – rozwiązanie to polega na wezwaniu nierzetelnego dłużnika i poinformowaniu go o płatności. KOSZT MONITOWY – od kilkudziesięciu złotych w górę. Opłaty za połączenia telefoniczne są naliczane niezależnie od tego, czy zostały odebrane, czy nie. Dlatego też wierzyciel traktuje nawet nieodebrane połączenie telefoniczne jako udaną próbę kontaktu z dłużnikiem,
  • SMS – krótka wiadomość tekstowa informująca dłużnika o istniejącym zadłużeniu. KOSZT MONITU – do kilku złotych,
  • pocztą elektroniczną – takie wnioski w formie elektronicznej mogą mieć formę oficjalnego pisma, ale również krótkiego komunikatu, w którym wierzyciel żąda zapłaty. KOSZT MONITOWY – od kilku do 10 zł,
  • osobiście – tzw. wizja terenowa to wizyta wierzyciela bezpośrednio w domu klienta. Jednocześnie wiąże się to z najwyższymi kosztami, gdyż konieczne jest opłacenie podróży i czasu spędzonego przez pracownika. KOSZT MONITOWY – od 100 do nawet kilkuset złotych!

Sposób, w jaki zdecyduje się na to wierzyciel, zależy wyłącznie od niego. Warto wiedzieć, że koszty monitów pokrywa odbiorca, czyli dłużnik. Ich wysokość jest różna i zazwyczaj jest podawana w załączniku do każdej podpisanej umowy. Co ważne, ich łączna kwota, wraz z innymi kosztami wynikającymi z opóźnień w płatnościach, nie może przekroczyć równowartości maksymalnych odsetek ustawowych.

Monit – polubowne rozwiązywanie problemów finansowych

Wierzyciel może dochodzić swoich praw nie tylko przy rozliczaniu rat kredytu lub pożyczki. Monit może mieć również zastosowanie do takich zobowiązań, jak rachunki telefoniczne, czynsz, spłata mandatu lub wyposażenie w ratach. Tak więc nie tylko przedsiębiorstwa kredytowe, ale również banki, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa energetyczne i telekomunikacyjne oraz urzędy gminne lub miejskie, a nawet zwykły przedsiębiorca, mogą być dostawcą. W ich imieniu firmy windykacyjne mogą również działać jako komornicy, starając się nawiązać kontakt z dłużnikiem bez konieczności udawania się jeszcze do sądu.

Monit jest więc ostatnią szansą dłużnika na ugodowe i kompromisowe rozwiązanie zaległego długu. Jest to zatem dobrowolny gest pomocy, przypominający o konsekwencjach, jakie wkrótce wynikną z tego długu. Podstawą prawną tej kwestii jest art. 476 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim: dłużnik może zalegać z zapłatą, jeśli nie wykona świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest określony, nie wykona go niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie ma to zastosowania, jeżeli opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Kiedy wysyłany jest monit?

Prawo polskie nie precyzuje, kiedy i z jaką częstotliwością monity powinny być przygotowywane i wysyłane. Wszystko zależy od preferencji wierzyciela i jego dobrej woli. Można więc wysyłać je kilka razy, ale też kilka razy – za każdą z nich pobierana jest dodatkowa opłata. Najczęściej są one wysyłane po 7-21 dniach, od momentu przekroczenia planowanego terminu spłaty.

Dlatego też bardzo często wierzyciel jest zmuszony do wysłania kilku powiadomień do dłużnika, chyba że ureguluje swoje należności po pierwszym upomnieniu. Jeśli jednak zwykłe monitynie przyniosą pożądanego rezultatu, wierzyciel ma również prawo przesłać płatnikowi przedprocesowe wezwanie do zapłaty, a w ostateczności skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji brak spłaty długu przyczynia się do wszczęcia postępowania windykacyjnego i wpisania konsumenta na czarną listę dłużników.

Jak to zazwyczaj wygląda w praktyce?

  • Od 1 dnia do tygodnia zwłoki w płatności wysyłane jest powiadomienie SMS-em lub e-mailem,
  • Od 1 do 3 tygodni, połączenia wykonywane są przez telefon,
  • 3-4 tygodnie unikania długów to wysłanie listu z przypomnieniem,
  • Miesięczne opóźnienie oznacza osobistą wizytę w ramach zbiórki w terenie!

Monit – nie tylko wtedy jest wysyłany gdy masz zaległości w spłacie

Co ciekawe, płatne monity znajdują się nie tylko wtedy, gdy płatnik zalega z płatnością. Mogą być one wysyłane również w innych sytuacjach, np. gdy kredytobiorca zalega z dostarczeniem odpowiednich dokumentów lub nie spełnia wszystkich warunków określonych w umowie.

Jakie kroki podjąć po otrzymaniu monitu?

Monit wymaga jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony dłużnika. W ten sposób sygnalizuje swoją ugodową postawę wobec wierzyciela. Niemniej jednak, kontakt z wierzycielem jest równie korzystny w przypadku problemów ze spłatą zaległego długu. Możliwe jest napisanie wniosku o spłatę zadłużenia w ratach lub pisma o umorzeniu odsetek. Jest to z pewnością lepsze podejście niż nie reagowanie na monity i wezwania do zapłaty.

Mówiąc wprost – im wcześniej dłużnik ureguluje swój dług lub wyjaśni swoje działania, tym mniejsze będą konsekwencje. I nie chodzi tu tylko o koszt monitu, ale także o odsetki karne naliczane za zwłokę. Nie zapominając o tym, że wszelkie problemy finansowe będą widoczne przez kilka lat w bazach danych dłużników – a to skutecznie komplikuje drogę do zaciągnięcia kredytu.

Kosztowna niewiedza. Jak uniknąć monitu?

Najbardziej efektywnym sposobem na uniknięcie upomnienia jest terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań lub, na przykład, kontaktowanie się z wierzycielem, gdy tylko pojawią się problemy finansowe.

Z drugiej strony, faktoring może okazać się ciekawym rozwiązaniem dla wierzycieli, które staje się coraz bardziej popularne w Polsce. Ten rodzaj finansowania opiera się głównie na działalności firm faktoringowych, które zajmują się windykacją należności od kontrahentów. Co skutecznie zapobiega blokadom płatniczym wielu firm, które borykają się z kłopotliwymi kontrahentami.