Jakość informacji

817

Autorem teorii informacji jest Claude E. Shannon, który po raz pierwszy użył tego terminu w 1945 roku. On położył podwaliny pod ilościową teorię informacji, dlatego też różni autorzy próbowali później stworzyć teorie wyjaśniające wartość informacji. W Polsce Marian Mazur stworzył oryginalną teorię opisującą ilość i jakość informacji. Mazury rozróżniły dwa rodzaje informacji: informacje opisowe i identyfikujące.

ATRYBUTY JAKOŚCI INFORMACJI

Jakość informacji można określić przez kilka atrybutów:

  • relatywność – informacja odpowiada na potrzeby i ma istotne znaczenie dla odbiorcy;
  • dokładność – informacja jest adekwatna do poziomu wiedzy reprezentowanego przez odbiorcę – precyzyjne i dokładnie oddaje oraz określa temat;
  • aktualność – informacja jest aktualna, cykl jej aktualizacji jest zgodny z zawartością treści, a tempo zmian i wchodzenie kolejnych wersji naturalne;
  • kompletność – informacja zawiera optymalną liczbę danych, która wystarcza do przetworzenia informacji w konkretną wiedzę. Poziom szczegółowości jest zależy od potrzeb odbiorcy;
  • spójność – poszczególne elementy, czy dane współgrają ze sobą, forma odpowiada treści, aktualizacja danych jest zgodna z celami;
  • odpowiedniość – odpowiednia prezentacja informacji oraz opis do prezentacji umożliwiający poprawna interpretację;
  • dostępność – informacja jest dostępna, kiedy jest potrzebna właściwym odbiorcom;
  • wiarygodność – informacja potwierdza prawdziwość danych, zawiera elementy upewniające co do rzetelności przekazu;
  • przystawalność – informacja jest zgodna z inną informacją, interpretowana we właściwym kontekście, funkcjonująca w znajomym systemie komunikacji.

Efektywne planowanie, podejmowanie decyzji i kontrola są oparte na skutecznym zarządzaniu informacją. Wszystkie organizacje mają zarówno nieformalny, jak i formalny system informacyjny, przy czym obecnie formalny system informacyjny jest zazwyczaj skomputeryzowany.

Informacje na portalu MonitorFX.pl