Stress-test

825

Stress-test inaczej określany jako test warunków skrajnych jest to koncepcja testu w sektorze bankowym i finansowym. Testy warunków skrajnych to analiza lub symulacja zaprojektowana w celu określenia zdolności konkretnego instrumentu finansowego lub instytucji finansowej do radzenia sobie z kryzysem finansowym.

Zamiast przeprowadzać symulacje oparte na zasadzie „najlepszego oszacowania”, instytucja finansowa może przeprowadzić testy warunków skrajnych, w których bada, jak wiarygodny jest instrument finansowy w określonych sytuacjach i wypadkach. Testy te mają formę analizy scenariuszy. Szczegółową listę testów wytrzymałościowych dla banków według roku, regionu i regulatora można znaleźć na liście testów warunków skrajnych w danym banku.

Testy warunków skrajnych służą do badania takich problemów, jak:

  • Co się stanie, jeśli stopa bezrobocia spadnie w tym roku do x%?
  • Co się stanie, jeśli wymiany wzrosną o więcej niż% w przyszłym roku?
  • Co doprowadzi do spadku PKB o y% w przyszłym roku?
  • Co się stanie, jeśli stopy procentowe pozostaną takie same przez 3 lata?
  • Co się stanie, jeśli połowa aktywów portfela wypowie umowę w trzecim roku?
  • Co się stanie, jeśli ceny ropy wzrosną o%?

Ten rodzaj badań jest coraz częściej stosowany na całym świecie. W rezultacie analiza ta została rozpowszechniona i wprowadzona przez organy takie jak Europejski Urząd Nadzoru Bankowego lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Testy warunków skrajnych stały się wymogiem prawnym przy rozważaniu niektórych instytucji finansowych w celu zapewnienia odpowiednich standardów alokacji kapitału na pokrycie potencjalnych strat powstałych podczas ekstremalnych, ale prawdopodobnych zdarzeń. Zmiana przepisów Bazylei II zwiększyła nacisk na odpowiednią korektę ryzyka kapitałowego. Testy warunków skrajnych pozwalają nie tylko badać poszczególne bodźce, ale także łączyć je w różne kombinacje zdarzeń. Zazwyczaj można również przeanalizować bieżącą ekspozycję w znanych wcześniej scenariuszach finansowych, np. atak z 11 września mający na celu zapewnienie wypłacalności instytucji bankowej. W 2014 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przeprowadził test warunków skrajnych, który zakończył się niepowodzeniem w 25 bankach.

Historia testów w warunkach skrajnych

Stress testy są symulacją opartą na badaniach bilansowych instytucji finansowych. Międzynarodowe banki zaczęły stosować te testy w swoich strukturach na początku lat 90.

W 1996 r. Pakt na rzecz adekwatności kapitału królewskiego został zmieniony, aby wymagać od banków i firm inwestycyjnych przeprowadzenia testów warunków skrajnych w celu uzyskania dowodów ich zdolności do reagowania na zdarzenia rynkowe. Do 2007 r. Badania te były przeprowadzane wyłącznie przez same banki w celu oceny wewnętrznej. Dopiero w 2007 r. Organy rządowe zaczęły testować się w celu kontrolowania wyników instytucji finansowych w ekstremalnych warunkach. Od tego czasu organy nadzoru finansowego w różnych krajach lub regionach systematycznie testują, czy ich subbanki wdrażają praktyki mające na celu uniknięcie wpływu nagłych zmian na rynku.

Przepisy zostały podpisane w Indiach w 2007 r., które stanowiły, że banki w całym kraju będą poddawane regularnym testom wytrzymałościowym. Od 2012 r. Władze USA przyjęły również nowe przepisy w tej sprawie. Mówią, że największe banki w USA będą testowane dwa razy w roku. Po zakończeniu wewnętrznie i raz przez organy regulacyjne. Począwszy od 2014 r. Średnie firmy również muszą przeprowadzić test wytrzymałości Dodda-Franka. W 2012 r. Federalne organy regulacyjne proponują stress testy portfela jako dobrą praktykę zarządzania ryzykiem w bankach i instytucjach społecznych, które są zbyt małe, aby mogły zostać objęte przepisami prawa. Biuro Kontroli Walut OCC zaleca przeprowadzanie testów warunków skrajnych jako sposobu identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego. Zalecenia te dotyczą także lokalnych banków.

Od początku ustawy Dodda-Franka odkryto, że kapitał po stresie wzrósł. Ponadto Rezerwa Federalna stale rozwija swoje oczekiwania i analizuje bardziej złożone scenariusze testów warunków skrajnych w bankach i instytucjach finansowych.

Nassim Taleb, znany statystyk i analityk, proponuje inne podejście do kontroli stresu. Twierdzi, że można przeprowadzić większość dowolnych testów opartych na liczbach. Bardziej skutecznym testem jest ocena zmienności banku za pomocą stress testu i zmiana jego skali, która pokaże wrażliwość instytucji finansowej na zmiany w gospodarce.