Kontrakty walutowe

1362

Czym są kontrakty terminowe na waluty?

Kontrakty walutowe to giełdowe kontrakty terminowe, które określają cenę w jednej walucie, po której można kupić lub sprzedać inną walutę w przyszłości. Walutowe kontrakty futures są prawnie wiążące, a kontrahenci, którzy nadal utrzymują kontrakty w dniu wygaśnięcia,  muszą dostarczyć kwotę waluty po określonej cenie w określonym terminie dostawy. Kontrakty futures na waluty mogą być wykorzystywane do zabezpieczania innych transakcji lub ryzyka walutowego, lub do spekulacji na temat zmian cen w walutach.

Kontrakty futures na waluty mogą być zestawiane z niestandardowymi forwardami walutowymi , które zawierają transakcje pozagiełdowe.

Ważne:

  • Kontrakty terminowe na waluty to kontrakty, które określają cenę wymiany jednej waluty na drugą w przyszłości.
  • Kurs walutowych kontraktów futures obliczany jest na podstawie kursów spot pary walutowej.
  • Kontrakty terminowe na waluty służą do zabezpieczenia ryzyka otrzymywania płatności w obcej walucie.

Podstawy kontraktów walutowych

Pierwszy kontrakt futures na walutę został utworzony na giełdzie Chicago Mercantile Exchange w 1972 roku i jest to obecnie największy rynek kontraktów futures na świecie. Walutowe kontrakty futures są wyceniane  codziennie na rynek . Oznacza to, że inwestorzy są odpowiedzialni za posiadanie wystarczającego kapitału na swoim rachunku, aby pokryć marże  i straty powstałe po zajęciu pozycji. Handlowcy futures mogą zrezygnować z obowiązku kupna lub sprzedaży waluty przed datą dostawy kontraktu . Odbywa się to poprzez zamknięcie pozycji. Z wyjątkiem kontraktów obejmujących peso meksykańskie i rand południowoafrykański, kontrakty futures na waluty są fizycznie dostarczane cztery razy w roku w trzecią środę marca, czerwca, września i grudnia.

Uwaga: Cena kontraktów walutowych jest ustalana w momencie rozpoczęcia handlu.

Na przykład, kupno kontraktów terminowych typu „Euro FX” na amerykańskiej giełdzie po cenie 1,20 oznacza, że kupujący zgadza się kupić euro po cenie 1,20 USD. Jeśli umowa wygaśnie, kupujący jest odpowiedzialny za zakup 125.000 euro po 1,20 USD. Każda walutowa transakcja terminowa typu future na giełdzie handlowej w Chicago (CME) wynosi 125.000 euro, dlatego też kupujący musiałby tyle kupić. Z drugiej strony, sprzedawca kontraktu musiałby dostarczyć euro i otrzymać dolary amerykańskie.

Większość uczestników rynków kontraktów terminowych to spekulanci, którzy zamykają swoje pozycje przed datą wygaśnięcia kontraktu terminowego. Nie doprowadzają oni do dostarczenia fizycznej waluty. Raczej zarabiają lub tracą pieniądze w oparciu o zmianę cen w kontraktach terminowych.

Dzienna strata lub zysk z kontraktu futures jest odzwierciedlany na rachunku transakcyjnym. Jest to różnica między ceną wejścia a bieżącą ceną futures pomnożona przez jednostkę kontraktu, która w powyższym przykładzie wynosi 125 000. Jeśli kontrakt spadnie do 1,19 lub wzrośnie do 1,21, na przykład, oznacza to zysk lub stratę w wysokości 1 250 USD na jednym kontrakcie, w zależności od tego, po której stronie transakcji znajduje się inwestor.

Różnica między kursem kasowym a kursem futures

Kurs wymiany waluty  jest bieżącym kursem kwotowanym, za który można kupić lub sprzedać walutę w zamian za inną walutę. Dwie zaangażowane waluty nazywane są „ parą ”. Jeżeli inwestor lub hedger przeprowadzają transakcje po kursowym kasowym kursie walut, wymiana walut odbywa się w punkcie, w którym transakcja miała miejsce lub wkrótce po transakcji. Ponieważ kursy walutowe  oparte są na kursie kasowym waluty, kontrakty walutowe mogą się zmieniać wraz ze zmianami kursów kasowych.

Jeśli kurs spot pary walutowej wzrośnie, ceny kontraktów futures pary walutowej mają wysokie prawdopodobieństwo wzrostu. Z drugiej strony, jeśli kurs kasowy pary walutowej obniży się, ceny kontraktów futures mają wysokie prawdopodobieństwo spadku. Jednak nie zawsze tak jest. Czasami kurs spot może się zmieniać, ale kontrakty terminowe, które wygasają w odległych terminach, mogą nie. Wynika to z faktu, że ruch kursu spot może być postrzegany jako tymczasowy lub krótkoterminowy, a zatem jest mało prawdopodobne, aby wpływał na ceny długoterminowe. 

Przykład futures na waluty

Załóżmy, że firma XYZ z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest silnie narażona na ryzyko walutowe i chce zabezpieczyć się przed planowanym przyjęciem we wrześniu 125 mln euro. Przed wrześniem firma mogła sprzedawać kontrakty futures na euro, które otrzyma. Kontrakty futures na Euro FX mają jednostkę kontraktową w wysokości 125 000 euro. Sprzedają futures na euro, ponieważ są firmą amerykańską i nie potrzebują euro. Dlatego, skoro wiedzą, że otrzymają euro, mogą je teraz sprzedać i ustalić stopę, według której można je wymienić na dolary amerykańskie. 

Firma XYZ sprzedaje 1 000 kontraktów futures na euro, aby zabezpieczyć swoje przewidywane przychody. W związku z tym, jeśli euro traci na wartości względem dolara amerykańskiego, prognozowany rachunek firmy jest chroniony. Zamknęli kurs, więc mogą sprzedać swoje euro po kursie, który zablokowali. Firma traci jednak wszelkie korzyści, które pojawiałyby się, gdyby euro się umocniło. Nadal są zmuszeni sprzedawać swoje euro po cenie kontraktu futures, co oznacza rezygnację z zysku (w stosunku do sierpniowej ceny), którą mieliby, gdyby nie sprzedali kontraktów.