Okres przetwarzania informacji przez BIK

Biuro Informacji Kredytowej

1183

Dane o zobowiązaniu klienta mogą być przetwarzane w bazie BIK do chwili wygaśnięcia zobowiązania…

Dane o zobowiązaniu klienta mogą być przetwarzane w bazie BIK do chwili wygaśnięcia zobowiązania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy:

  • osoba, której to dotyczy, wyrazi zgodę na przetwarzanie informacji o zobowiązaniu po wygaśnięciu tegoż zobowiązania,

  • w spłacie zobowiązania wystąpiło przynajmniej 60-dniowe opóźnienie, a następnie upłynęło przynajmniej 30 dni od chwili poinformowania osoby, której to dotyczy, o zamiarze przetwarzania danych na temat zobowiązania bez jej zgody,

  • dane są przetwarzane w celu określenia wymogów kapitałowych jakie powinien spełniać bank.

W przypadku wskazanym w punkcie pierwszym dane mogą być przetwarzane bezterminowo a więc do czasu wycofania zgody, w przypadku wskazanym w punkcie drugim – w ciągu 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania, natomiast na potrzeby wymienione w punkcie trzecim – aż 12 lat od chwili wygaśnięcia.

Tak więc jeżeli Jan Kowalski spłacił kredyt, wówczas informacja o tym, że Jan Kowalski był kredytobiorcą, powinna zostać usunięta z BIK, chyba że zdarzyło się opóźnienie w spłacie trwające przynajmniej 60 dni, a poinformowany o opóźnieniu przez bank Kowalski w ciągu kolejnych 30 dni nie uregulował należności. Wówczas informacja o opóźnieniu będzie dostępna dla innych banków badających wiarygodność kredytową jeszcze przez 5 lat od daty całkowitej spłaty kredytu. Bez względu jednak na to, czy w spłacie kredytu występowały opóźnienia czy też nie, informacje o tym konkretnym kredycie będą mogły być przetwarzane przez banki przez 12 lat od daty ostatecznej spłaty, na potrzeby ustalenia wymogów kapitałowych dla danego banku.