Takie ubezpieczenie to majątek!

1100

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie mienia nie spowoduje (niestety!), że nasze mieszkanie ominie np. pożar, czy wyżej wspomniane zalanie (tu może lepiej sprawdzić się podkowa, zawieszona nad futryną)…

Jego celem jest finansowa rekompensata utraty lub uszkodzenia naszego mienia.

Celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest zabezpieczenie nas przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której możemy wyrządzić szkodę (także zawodowo, będąc np. lekarzem) lub też szkodę wyrządzić może pozostająca pod naszym nadzorem osoba albo zwierzę. O tym przypominały nam kiedyś tabliczki na klatkach schodowych: „Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice”. Odszkodowanie jest wypłacane, gdy spełnione zostaną trzy warunki: zostanie wyrządzona szkoda (błotnik i kufer do klepania), spowodowana naszym działaniem (kolizja) lub zaniechaniem oraz istnieje między nimi a szkodą adekwatny związek przyczynowy (mogłem jechać ostrożniej i jednak spojrzeć w lusterko).

Przy zasadzie winy szkodę musi naprawić ten (czyli ponieść odpowiedzialność cywilną), kto działał bezprawnie i świadomie. W tym przypadku poszkodowany musi udowodnić winę sprawcy. Przy zasadzie ryzyka poszkodowany jest w lepszej sytuacji, bo sprawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z samego faktu wyrządzenia szkody.