Zarządzanie walutowymi funduszami hedgingowymi (forex hedge fund)

fundusze

2137

Liczba funduszy hedgingowych i osób inwestujących w takie fundusze stale się zwiększa. Traderzy forex pragnący uruchomić fundusz powinni zrozumieć zasady i regulacje zanim zdecydują się opuścić swoją dotychczasową pracę.

Z perspektywy trader’a (osoby zarządzającej funduszem forex) jest zrozumiałe, dlaczego fundusze hedgingowe stały się w ostatnich latach tak popularne. Utalentowany zarządzający funduszem może sporo zarobić, oczywiście pod warunkiem, że nie jest nowicjuszem na rynku forex. Nie jest to jednak aż tak skomplikowane jak się wydaje.
Przyjmijmy, że trader ma do dyspozycji „skromne” 3 miliony dolarów, a jego walutowy fundusz hedgingowy  pobiera 1% opłaty za zarządzanie i 20% przydziału od osiąganych wyników. Załóżmy, że fundusz rozpoczął działalność na początku roku i przyniósł 15% zwrotu.

Trader miałby dochód brutto w wysokości 120 tys. dolarów będący sumą opłaty za zarządzanie (3 mln dolarów x 1% = 30 tys. dolarów) plus przydział od wyników (3 mln. dolarów x 15% = 450 tys. dolarów x 20% = 90 tys. dolarów). Natomiast zarządzając kwotą 10 mln dolarów (jak na fundusz nie jest to dużo) zarobiłby 400 tys. dolarów!
Ewentualni inwestorzy chcieliby zobaczyć, że zarządzający funduszem zainwestował weń swój własny kapitał. Zakładając, że faktycznie zainwestował znaczącą część własnej gotówki (a ponieważ nie obciąży opłatami swoich własnych pieniędzy – podniosłoby to podatki) zarabia w ten sposób dodatkowe 30% ze swoich własnych inwestycji (1% nie ma tu już znaczenia, gdyż tak czy inaczej trafia to do kieszeni zarządzającego).
Jednak zanim trader będzie mógł cieszyć się tym wynagrodzeniem, musi skonstruować właściwy biznes. Dobrą wiadomością dla trader’ów forex jest to, że teraz szybko mogą utworzyć fundusz z minimalnym nadzorem regulacyjnym.

Podstawy funduszu forex

Przepis D, paragraf 506, ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku definiuje fundusz forex jako niewymagający rejestracji  w obszarze private placement (oferta niepubliczna). Przepis D zawiera klauzulę „bezpieczne schronienie”, która zwalnia prywatne fundusze z konieczności  rejestracji oraz z wymogu dostarczenia stosownego prospektu do federal securities laws. Jednak przepis D nie zwalnia z podporządkowania się niektórym przepisom dotyczącym oszustw federalnych i różnych państwowych ustaw o papierach wartościowych.

Na większość inwestycji walutowych nałożony jest korzystny podatek dochodowy
Fundusze forex muszą zaopatrzyć wszystkich inwestorów w wyczerpujące informacje o swojej ofercie i przedstawić je w dokumentach ujawniających. Celem tych dokumentów jest ograniczenie potencjalnego ryzyka  funduszy hedgingowych przez dostarczenie klientom pełnej informacji.

Typowy zestaw dokumentów wyjaśniających obejmuje private placement memorandum, kwestionariusz inwestora oraz zgodę na subskrypcję i umowę operacyjną dla funduszu.
Większość transakcji na walucie obcej podlega sprzyjającym zasadom dotyczącym podatku dochodowego. Regulowane kontrakty terminowe, regulowane kontrakty na opcje towarowe, transakcje terminowe i pozagiełdowe opcje walutowe, również związane z transakcjami terminowymi, wszystkie kwalifikują się jako „Sekcja 1256 kontraktów”. Zyski na tych instrumentach opodatkowane są maksymalną 23 procentową stawką (60 procent zysków i strat długoterminowych, 40 procent krótkoterminowych).
W dodatku, fundusz zwykle kwalifikuje się jak „kupiec towarami”dzięki czemu inwestorzy mogą odliczać wydatki funduszu korzystniej niż wydatki w spółce inwestycyjnej.
Wynagrodzenie dla doradcy funduszu jest zwykle określone jako przydział zysków lub honorarium – zazwyczaj między 10 a 20% zysków z inwestycji. W niektórych przypadkach umowa kompensacyjna zaznacza, że fundusze będą opłacane tylko w przypadku, gdy zyski z funduszu przewyższą stawkę minimalną albo „poziom poprzeczki”.

Uwolnij fundusze  forex

Aby być zwolnionym z rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933r., fundusz nie może posiadać więcej niż 100 własnych beneficjentów (określanych również jako „100 testowych inwestorów”),   ani przedstawiać swojej oferty publicznie.
Zgodnie z sekcją 3(c)(7) zwolnienia, fundusz musi oferować swoje papiery wartościowe „doświadczonym   nabywcom”. Nie ma ograniczeń co do liczby kupujących zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku. Jednak jeśli w spółce komandytowej liczba inwestorów przekracza 500, jednostka może podlegać klasyfikacji jako „jednostka publiczna”. Jeżeli się to zdarzy, jednostka mogłaby stracić przywileje podatkowe (spółki), które stanowią jedną z podstawowych korzyści struktury funduszu hedgingowego.

Uznany wobec nie-uznanych inwestorów

Generalnie „uznani” inwestorzy to osoby, których wartość netto (lub wartość netto wraz ze współmałżonkiem) przewyższa 1.000.000 dolarów, albo których dochód przekroczył 200.000 dolarów w ciągu  dwóch poprzednich latach (lub 300.000 dolarów wraz ze współmałżonkiem), oraz które mają podstawy spodziewać się osiągnięcia tego samego poziomu dochodu w roku bieżącym.
Jeżeli planujesz posiadać „nieakredytowanych inwestorów” w twoim funduszu, będziesz potrzebował nie tylko szczegółowego zestawu ujawniających dokumentów, ale również sprawdzonej dokumentacji źródła kapitału zakładowego zainwestowanego w fundusz. Tę początkową rewizję ksiąg należy traktować jak „wprowadzającą rewizję ksiąg” albo jak „rewizję ksiąg kapitału zakładowego”. Przepis D ogranicza liczbę nieakredytowanych inwestorów do 35. Decydując się na nieakredytowanych inwestorów podejmujemy ryzyko, ponieważ jeżeli kiedykolwiek pojawią się  problemy z wynikami funduszu i inwestorzy wkroczą na drogę sądową, sędzia prawdopodobnie weźmie stronę nieakredytowanego inwestora.

Jak mogę przyciągnąć inwestorów?

Reguła 502 (C) z Regulacji D zakazuje jakiejkolwiek formy reklamy. Ogólnie, udziały w Twoim funduszu   hedgingowym mogą być sprzedane przez zarejestrowanych brokerów, zarejestrowanych doradców inwestycyjnych albo urzędników zarządzania funduszem tym osobom, z którymi mają już istniejące relacje.
Twoje osobiste wysiłki marketingowe muszą być skierowane ku inwestorom, którzy są tobie znani. SEC  rozumie pośrednią komunikację jako formę informowania o ofercie, nawet jeśli odbiorcy komunikatu mogliby się okazać  kompetentnymi inwestorami.
Blue sky
W ciągu 15 dni od pierwszej sprzedaży twojej oferty będziesz musiał złożyć w SEC formularz D (zawiadomienie o sprzedaży), jak również stosować się do wymagań stanów, w których znajdują się Twoi  inwestorzy. Później musisz sie upewnić, że Twoje papiery wartościowe są sprzedawane bez naruszenia zakazu o ogólnej reklamie.

Rejestracja w NFA

Jeżeli twój fundusz forex inwestuje w kontrakty terminowe na waluty, opcje walutowe albo transakcje terminowe, to musi być zatwierdzony jako fundusz towarowy przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC). W dodatku, musisz zarejestrować go w National Futures Association (NFA) i zostać Commodity Pool Operator (CPO) –  jednostką zarządzającą środkami pieniężnymi na rynku towarowym.
To zwiększa różnice między rejestracją jako CPO a CTA. CTA zarządza indywidualnymi kontami, podczas gdy CPO zarządza wyłącznie funduszem hedgingowym. Wielu ludzi traci zainteresowanie opcją CTA kiedy uświadomią sobie administracyjne problemy związane z zarządzaniem oddzielnymi kontami.

Transakcje typu spot na rynku forex nie są regulowane przez CFTC i nie wymagają rejestracji w CPO jeżeli fundusz zawiera wyłącznie transakcje typu spot. Prawnie „waluta spot” odnosi się do kontraktów, których rozliczenie realizowane jest 2 dni robocze później.
Jako, że rejestracja w CFTC nie jest wymagana dla spotowych trader’ów forex, ważne dla menadżerów funduszu jest, aby mogli prowadzić transakcje z firmami, które są już w NFA zarejestrowane. Zarejestrowani członkowie NFA  podlegają arbitrażowi, zasadom związanym z wymaganą wysokością kapitału oraz regulacjom dotyczącym kont klientów. Żaden patron nie jest potrzebny by zdać Series 3 exam, znany też jako National Commodity Futures Examination, który jest organizowany w ramach programu testującego NASD. Aby znaleźć najbliższy punkt  testujący wejdź na www.nasd.com/NASDW 010803.

CFTC zezwolił, aby NFA stał się podstawowym regulatorem kontraktów futures i produktów towarowych (jako samodzielnie regulująca się organizacja podobna do statutu NASD wobec SEC).
Punktem, który zajmie najwięcej czasu podczas przetwarzania zgłoszenia CPO jest karta odcisku palca,   dostarczana przez NFA. CPO dostarcza odcisk palca do miejscowego komisariatu policji. Następnie karta jest wysyłana do NFA, które z kolei przesyła ją dalej do FBI w celu dalszego przetworzenia. Trwa to od sześciu do ośmiu tygodni i nie ma możliwości przyśpieszenia tego procesu, więc należy zająć się tym dużo wcześniej w procesie rejestracji funduszu. NFA musi zatwierdzić wszystkie dokumenty zanim fundusz będzie mógł zwrócić się do klientów. Jeżeli NFA ma jakieś uwagi, zostaną one przekazane kandydatowi CPO  ustnie, lub w formie pisemnej na żądanie kandydata.

Wskazówki dla CPO i CTA to bezcenne narzędzia podczas tworzenia dokumentów ujawniających. NFA używa tych dokumentów jako zestawienia kontrolnego i każda pozycja musi być przez nich sprawdzona   zanim dokumenty ujawniające zostaną zatwierdzone. Dokumenty muszą zawierać informację o CPO i jego kapitale (wraz z aktami wyników), o doradcach handlu towarowego, agentach handlu futuresami, brokerach, szczegółach dotyczących udziału towarów, wydatkach związanych z funduszem, konfliktem interesów, wysokością minimalnej inwestycji, problemami ze zbywalnością i ewentualnymi sporami sądowymi (w zakresie prawa materialnego, administracyjnego, cywilnego albo karnego). Poza tym, każda osoba zaangażowana w  fundusz towarowy musi zarejestrować się jako członek CPO.
Dokumenty ujawniające muszą być złożone w NFA przynajmniej 21 dni przed dostarczeniem dokumentów do ewentualnego uczestnika i regularnie uaktualniane. CPO musi otrzymać pisemne potwierdzenie od każdego uczestnika  funduszu, że otrzymał dokumenty przed przystąpieniem do tegoż funduszu.

Zwolnienie z rejestracji w CPO

CFTC przewiduje możliwość zwolnienia z rejestracji w CPO. Rejestracja nie jest wymagana jeżeli osoba nie otrzymała żadnego bezpośredniego ani pośredniego wynagrodzenia, operowała tylko jednym funduszem towarowym i nie  wymagano od niego  rejestracji w CFTC z innych powodów. Taki przypadek określany jest jako „zwolnienie blisko trzymanego funduszu”.
Rejestracja jako CPO nie jest również  konieczna, kiedy całkowite wkłady kapitałowe brutto dla jednostek uczestniczących we wszystkich funduszach, które są dokonywane (albo mają być dokonywane) nie przewyższają łącznie 400.000 dolarów i liczba uczestników funduszu nie przekracza 15.
Zwolnienie z rejestracji jako CPO jest również możliwe w przypadku, gdy odsetki były sprzedane wyłącznie uczestnikom, o których CPO  wie, że w czasie inwestycji byli QEP (Qualified Eligible Person) a fundusz obraca  towarami w kwocie  de minimis.

Ograniczenia De minimis:

1) fundusz ogranicza stosunek odsetek towaru tak, że ich łączna wartość hipotetyczna nie przewyższa wartości likwidacyjnej portfela funduszy.
albo 2) łączna suma, którą fundusz przeznacza na początkowy depozyt plus premie przeznaczone na określenie pozycji towaru nie przewyższają 5% wartości likwidacyjnej portfela funduszu. Kolejnym wymogiem jest, aby odsetki istotnego funduszu nie były wprowadzone na rynek jako uczestnicy w procesie  handlu odsetkami towarowymi. CFTC reguła 4.13(a)(4) zakłada zwolnienie z rejestracji jako CPO odnośnie funduszu, w którym odsetki są oferowane i sprzedawane bez  reklamy w Stanach Zjednoczonych i są sprzedawane wyłącznie uczestnikom, co do których CPO zakłada, że są oni QEP.

Czy zamierzasz również handlować akcjami?

Jeżeli planujesz zrealizować więcej niż sporadyczny handel akcjami, musiałbyś też zarejestrować się jak doradca inwestycyjny. Od lutego 2006 roku, od zarządzających funduszami hedgingowymi wymaga się, aby zarejestrowali się w SEC jako doradcy inwestycyjni, gdy fundusz posiada aktywa przewyższające 25 milionów dolarów, a liczba inwestorów przekracza 15. Do tego czasu fundusz hedgingowy jest traktowany jako klient doradcy, co pozwala mu na zwolnienie z rejestracji, jeżeli posiada mniej niż 15 klientów i  nie reklamuje się publicznie jako doradca inwestycyjny. Fundusze z aktywami poniżej 25 milionów dolarów nie będą mogły się rejestrować i będą podlegać  prawu państwowemu.

Rejestracja stanowego doradcy inwestycyjnego

Każdy stan ma własne wymogi rejestracyjne, które są interpretowane łącznie z National Securities Market Improvement Act z 1996 roku.

W kilku przypadkach, gdy doradca inwestycyjny ma do czynienia ze szczególnym rodzajem klienta, ma mniej niż określoną liczbę klientów w ciągu 12-miesięcznego okresu i nie informuje społeczeństwa, że jest „doradcą inwestycyjnym” – może być zwolniony z wymogu rejestracji. W każdym przypadku, ważna jest zgodność z prawem stanu, o którym mowa.

Więcej reguł i przepisów

Poza przedstawionymi powyżej wytycznymi dotyczącymi rejestracji, istnieją również prawa federalne i stanowe regulujące działanie funduszu. Te prawa kierują marketingiem i reklamą, wynagrodzeniem doradców funduszu, zarządzaniem funduszem, indywidualnymi operacjami, użyciem „miękkich dolarów” i prowadzeniem księgowości.
Chociaż proces jest zawiły, doświadczeni traderzy forex, którzy pragną zająć się profesjonalnym zarządzaniem pieniędzmi mają szansę oszczędzić sobie kłopotu dzięki wcześniejszej nauce o procesie rejestracji hedgingowego funduszu forex  i regulacjach, o których  będą musieli pamiętać w przyszłości.

SEC (Securities and Exchange Commission) – Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy
NFA (National Futures Association) – organizacja dbająca o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rynku.

CFTC (Commodity Futures Trading Commission) – jest urzędem nadzorującym rynek transakcji terminowych, opcji i walut w Stanach Zjednoczonych, jest powołaną przez Kongres w 1974 roku niezależną Komisją. Celem CFTC jest ochrona uczestników rynku przed manipulacjami, nadużyciami i praktykami niezgodnymi z prawem.

CPO (Commodity Pool Operator) – jednostka lub organizacja, która działa lub zarządza środkami pieniężnymi na rynku wspólnym towarów.

NCFE (National Commodity Futures Examination) to jeden z serii egzaminów, dla osób fizycznych. Zdanie go jest konieczne choćby przy staraniu się o pracę jako broker towarowy.
NCFE podzielony jest na dwie części – pierwsza wiedza o rynku i tradingu, druga regulacje dot. biznesu futures.

NASD (National Association of Securities Dealers) to największa na świecie amerykańska organizacja zajmująca się obrotem papierami wartościowymi. NASD to protoplasta NASDAQ Stock Market – najszybciej rozwijającej się giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i największy na świecie rynek elektroniczny.

Commodity pool to fundusz który zamiast akcjami handluje futures’ami lub opcjami towarowymi. Nazwa „commodity pool” jest terminem NFA.
QEP (Qualified Eligible Person) Dyplomowana Odpowiednia Osoba

CTA (Commodity Trading Advisor) czyli Doradca Inwestowania w Kontrakty Terminowe (doradca na rynkach terminowych)

„Działalność CTA kontrolowana jest w USA przez dwie instytucje: Commodity Futures Trading Commission, która prowadzi rejestry i przechowuje dokumentację oraz National Futures Association, która z kolei zajmuje się procedurami rejestracyjnymi oraz nadzoruje działalność CTA pod względem wymogów kwalifikacyjnych, etyki, audytów oraz prowadzi postępowania dyscyplinarne.”

Jak rozpocząć działalność walutowego funduszu hedgingowego

1. Jeżeli potrzebujesz rejestracji jako Commodity Pool Operator (CPO), rozpocznij proces, który będziesz kontynuować podczas wykonywania pozostałych  kroków. Wejdź na www.iard.com.

2. Określ, co uczyni  Twój  fundusz hegdingowy unikalnym. Określ wyraźnie cel funduszu i strategie inwestycji, przygotuj swoje dane biograficzne dla dokumentów ofertowych i podejmij decyzje, które określą  jak często będziesz przyjmować inwestorów, jak będziesz wynagradzany, jakie wydatki będzie ponosił Twój fundusz, jaka  będzie stawka podatkowa  itd.

3. Jeżeli tworzysz towarowy fundusz hedge, zacznij proces od uzyskania statusu członka NFA. Wejdź na stronę: http://www.nfa.futures.org/registration/nfa_membership.asp. Zarejestruj się jako Commodity Pool Operator z NFA. Zobacz http://www.nfa.futures.org/registration/cpo.asp.

4. Uzyskaj pierwszy szkic dokumentów (Private Placement Memorandum, Porozumienie LLC i Materiały dot. prenumeraty) od twojego dostawcy (firma doradzająca Ci w sprawie utworzenie funduszu hedge). Stwórz jednostki biznesowe, zdobądź numer identyfikacji podatkowej, zorganizuj odpowiednie wybory IRS i przystąp do otwarcia kont bankowych i  brokerskich.

5. Adwokat twojego dostawcy powinien być aktywnie zaangażowany w przegląd Twoich dokumentów. Jest to ważna część przygotowywania twojego funduszu.

6. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako Doradca Inwestycyjny (Investment Adviser) albo zarejestrowany w NFA jako Commodity Pool Operator, upewnij się, że  wszystkie aplikacje zostały zatwierdzone.

7. Upewnij się, że Twój provider przekazał Ci instrukcje jak i gdzie złożyć dokumenty, a także ogólne instrukcje dotyczące dystrybucji Twoich dokumentów ofertowych. Powinieneś teraz mieć już końcowy zestaw dokumentów.

8. Wydrukuj i opraw swoje dokumenty ofertowe. Wymyśl wizerunek dla projektu Twojego funduszu, pamiętaj, że te dokumenty to jedyny materiał marketingowy jaki masz prawo posiadać.

9. Wyślij do SEC formularz D. Aby sprawdzić, czy został przyjęty przez SEC wejdź na: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
Wnieś podanie (blue sky filing) w odpowiednim czasie – przed dystrybucją, albo w ciągu 15 dni od pierwszej sprzedaży w danym stanie (zależnie od prawa stanowego).

10. Zacznij rozprowadzanie swoich dokumentów ofertowych i przyciągaj inwestorów. Trzymaj rejestr wszystkich jednostek, do których rozprowadzasz twoje dokumenty. Zdeponuj swój kapitał zalążkowy i zacznij wstępne transakcje.