Zabezpieczanie ryzyka kursowego

2554

Zabezpieczanie ryzyka kursowego

Brak świadomości występowania ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie lub złe zabezpieczanie takiego ryzyka może doprowadzić firmę do kłopotów finansowych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej firmy działają na bardzo konkurencyjnym rynku, w którym nie mogą sobie pozwolić na przerzucenie w całości ryzyka kursowego na Klientów, muszą się więc zabezpieczać. Pomimo świetnych wyników sprzedaży firma, która się nie zabezpiecza, może mieć słabe wyniki finansowe, a czasem nawet stratę z powodu ujemnych różnic kursowych, które niwelują marże uzyskane ze sprzedaży.

Sprawdź kursy walut

Zmienność rynku walutowego jest obecnie na tyle duża i nieprzewidywalna, że bez odpowiedniej wiedzy firmy nie są w stanie samodzielnie zminimalizować różnic kursowych. Między innymi dlatego Bank Pekao SA oferuje rozwiązania dla firm, które narażone są na ryzyko kursowe.

Forward

Forward to transakcja, w której w dniu zawarcia transakcji ustalany jest kurs kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości (dla terminu rozliczenia dłuższego niż dwa dni robocze od momentu zawarcia transakcji). Ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający konkretny poziom przyszłego kursu walutowego: zakup waluty na termin (importer, kredytobiorca walutowy) ; sprzedaż waluty na termin (eksporter, inwestor).

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach

Korzyści dla Klienta:

 • Zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych (kupno waluty w transakcji Forward zabezpiecza przed ewentualnym wzrostem kursu w przyszłości, a sprzedaż waluty przed jego ewentualnym przyszłym spadkiem)
 • Znajomość przyszłych kosztów (zakup waluty) i dochodów (sprzedaż waluty) w momencie zawierania transakcji – czyli możliwość dokonania prognozy rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia Klienta.
 • Elastyczne i zgodne z wyrażonymi przez Klienta potrzebami rozliczenie: brutto (z dostawą waluty) lub netto (bez fizycznej dostawy).
 • Możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem.
 • Elastyczność form rozliczenia i możliwość zamykania transakcji przed terminem pozwala też Klientowi na bieżąco dostosować przepływy transakcji do realnych przepływów zabezpieczanych transakcji (np. w sytuacji, gdy z różnych względów zmienia się wartość zabezpieczanej pozycji i istnieje konieczność zmniejszenia lub zwiększenia wartości zabezpieczenia).
 • Brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji.

Inne istotne informacje:

Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN lub równowartość w EUR,USD,CHF,GBP. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy oraz dzień fixingu i datę rozliczenia.

Opcje walutowe

Opcja walutowa to prawo nabywcy otrzymane od wystawcy opcji do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty za inną walutę, w oznaczonym dniu w przyszłości, po kursie realizacji opcji ustalonym w momencie zawierania transakcji.

Opcja CALL – to prawo do zakupu waluty bazowej za walutę niebazową.
Opcja PUT –  to prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową .

Pojedyncza opcja walutowa ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający maksymalny (opcja call) lub minimalny (opcja put)  poziom przyszłego kursu walutowego: zakup waluty na termin (importer, kredytobiorca walutowy); sprzedaż waluty na termin (eksporter, inwestor walutowy). Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię (stanowi ona koszt nabywcy i jednocześnie przychód wystawcy opcji). W dniu rozliczenia, następuje fizyczna wymiana kwot, bądź rozliczenie kwotą netto. Opcja jest realizowana automatycznie, jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo jest dla niego korzystna:

Opcja Call (kupno waluty bazowej po kursie realizacji)  jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji.

Opcja Put (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji. Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) – to opcja nie jest realizowana i automatycznie wygasa

Docelowa grupa nabywców:  Importerzy, eksporterzy , kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych

Korzyści dla Klienta:

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych,
 • zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez Klienta przyszłego kursu walutowego,
 • jeżeli opcja nie będzie realizowana – zakup lub sprzedaż waluty po rynkowej, lepszej dla Klienta cenie,
 • możliwość odpowiedniego dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb,
 • Klienta poprzez dobór parametrów transakcji i złożeń kilku opcji tworzących strategię opcyjną,
 • wybór przez Klienta formy realizacji opcji: brutto – z fizyczną dostawą waluty, netto – przez wypłatę kwoty rozliczenia w wysokości iloczynu kwoty transakcji oraz różnicy między kursem realizacji opcji a kursem fixingu NBP,
 • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi (np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia).

Inne istotne informacje 
Minimalna kwota transakcji wynosi 50 tys EUR,USD,GBP,CHF Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji,  kurs realizacji opcji, oraz dzień fixingu, premię i dzień jej płatności.

Opcje barierowe

Opcja barierowa to transakcja, w której dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put (prawo dla nabywcy i obowiązek dla sprzedawcy kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości) w przypadku osiągnięcia przez bieżący kurs rynkowy poziomu bariery (opcja z barierą wejścia), bądź nie osiągnięcia  poziomu bariery (opcja z barierą wyjścia). Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W dniu rozliczenia, następuje fizyczna wymiana kwot, bądź rozliczenie kwotą netto. Transakcje opcji barierowych są elastycznym rozwiązaniem dla Klientów chcących zabezpieczyć się przed szerokim wachlarzem scenariuszy rynkowych.

Podstawowymi opcjami barierowymi są:

 • Down & In Call / Put – Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy spadnie poniżej poziomu bariery.
 • Down & Out Call / Put – Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy nie spadnie poniżej poziomu bariery.
 • Up & In Call / Put – Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy wzrośnie powyżej poziomu bariery.
 • Up & Out Call / Put – Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy nie wzrośnie powyżej poziomu bariery.

W zależności od momentu osiągnięcia wyróżniane są dwa typy bariery: amerykańska (w ciągu całego życia opcji) i europejska (w dniu realizacji opcji).
Klienci mogą kupować opcje (czyli kupować dane prawa od Banku) lub wystawiać opcje (czyli sprzedawać dane prawa bankowi). Dzięki transakcji opcji barierowych Klient otrzymuje efektywny kurs waluty lepszy niż w stosunku do pozycji niezabezpieczanej, czyli wymiany waluty po kursie rynkowym. Kurs jest zwykle niższy niż w odpowiadających im zwykłych opcjach waniliowych.

Opcja barierowa jest realizowana automatycznie, pod warunkiem że zostanie osiągnięta bariera “włączająca” ją (dla opcji “in”) lub nie zostanie osiągnięta bariera “wyłączająca” ją (dla opcji “out”) i jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo, jest dla niego korzystna – analogicznie jak w przypadku normalnej opcji:

 • opcja CALL – (kupno waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji,
 • opcja PUT – (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji.

Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) – to opcja nie jest realizowana.

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych.

Korzyści dla Klienta:

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych,
 • zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez Klienta przyszłego kursu walutowego,
 • jeżeli opcja nie będzie realizowana, możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po rynkowej, lepszej dla Klienta cenie
 • możliwość odpowiedniego dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb Klienta poprzez dobór parametrów transakcji i złożeń kilku opcji tworzących strategię opcyjną,
 • wybór przez Klienta formy realizacji opcji: brutto – z fizyczną dostawą waluty, netto – przez wypłatę zysku wynikającego z różnicy pomiędzy kursem realizacji opcji, a kursem fixingu NBP,
 • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi (np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia).

Inne istotne informacje:

Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tys EUR,USD,GBP,CHF. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji, kurs realizacji, poziom, rodzaj (amerykańska, europejska), typ bariery oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.

Binarne opcje walutowe

Binarna opcja walutowa to transakcja, w której wystawca opcji zobowiązuje się do wypłaty nabywcy opcji określonej kwoty pieniężnej (świadczenia opcyjnego), jeśli w dniu realizacji opcji kurs referencyjny będzie wyższy (opcja binarna typu Call) lub niższy (opcja binarna typu Put) od kursu realizacji opcji. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W szczególnych typach opcji binarnych wypłata świadczenia opcyjnego może być uzależniona od spełnienia pewnych warunków dotyczących zawartej w transakcji bariery. W opcjach binarnych typu one touch up lub one touch down prawo do otrzymania świadczenia opcyjnego zależy od osiągnięcia przez kurs rynkowy w trakcie życia opcji poziomu bariery (aktywacja bariery). W opcjach typu no touch up lub no touch down wypłata świadczenia opcyjnego następuje jeśli w trakcie życia opcji kurs rynkowy nie osiągnie poziomu bariery.
Klienci mogą kupować opcje (czyli kupować dane prawa od banku) lub wystawiać opcje (czyli sprzedawać dane prawa bankowi). Dzięki transakcji opcji binarnych Klient otrzymuje efektywny kurs waluty lepszy niż w stosunku do pozycji niezabezpieczonej, czyli wymiany waluty po kursie rynkowym. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię (stanowi ona koszt nabywcy i jednocześnie przychód wystawcy opcji).
Premia w opcjach binarnych jest zwykle niższa niż w odpowiadających im zwykłych opcjach waniliowych.

Docelowa grupa nabywców: Importerzy, eksporterzy, kredytobiorcy finansujący się w walutach obcych

Korzyści dla Klienta:

 • zmniejszenie ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych,
 • ograniczenie kosztów zabezpieczenia do wysokości płaconej w momencie zawarcia transakcji premii opcyjnej,
 • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi (np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia).

Inne istotne informacje:

Minimalna kwota rozliczenia opcji wynosi 30 000 PLN lub 10 000 EUR,USD,CHF,GBP Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), walutę transakcji, wysokość świadczenia opcyjnego, kurs opcyjny oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.