Bony skarbowe i pieniężne

bony skarbowe, bony pieniężne

10308

Bony skarbowe i bony pieniężne należą do podstawowych instrumentów rynku pieniężnego. Posiadają kilka cech wspólnych, ale cel emisji jak i podmioty, do których jest ona kierowana są różne. 

Czym są bony skarbowe ?

Bony skarbowe to dyskontowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, o wartości nominalnej 10 000 PLN i określonym terminie zapadalności od 1 do 52 tygodni. Pojawiają się w formie zdematerializowanej, tj. Jako wpis na konto. Zarówno w przypadku bonów skarbowych, jak i rynku pieniężnego zysk inwestora zależy od rabatu, który stanowi różnicę procentową między ceną nominalną a emisyjną. Cena emisyjna jest zawsze niższa od ceny nominalnej. 

Dobra rada

Bon skarbowy, który przez wiele lat pozostawał głównym sposobem finansowania zadłużenia rządowego, a którego obecność w obrocie zainicjował kanclerz Charles Montagu za czasów Wilhelma III, tracił popularność zarówno w City, jak i w społeczeństwie. (…) Władze zmuszone były przez to do płacenia odsetek na poziomie powyżej rynkowego. (…) W 1876 r. kanclerz spytał Bagehota, co robić. Usłyszał, że skarb jest najbardziej wiarygodnym dłużnikiem na świecie, ale nie ma pojęcia, jak to wykorzystać. Bagehot zasugerował wykorzystanie instrumentów krótkoterminowych, nadających się do wykupu w ciągu miesięcy, w jak największym stopniu przypominających weksel handlowy: „Taki bon byłby inwestycją bezpieczniejszą od bonu Baringsa”. Skorzystawszy z porady, rząd od tej pory wykorzystywał bony (a niekiedy ich nadużywał) jako najważniejszy krótkoterminowy instrument dłużny.Alistair Buchan, The Spare Chancellor (1959)

Atrakcyjne inwestycje w bony skarbowe

Atrakcyjność inwestycji w bony skarbowe wyraża się poprzez ich rentowność, zazwyczaj wyższą niż lokat bankowych oraz fakt, że emitenci bonów zarówno skarbowych jak i pieniężnych są z założenia zawsze wypłacalni.

Nabycie bonów skarbowych

Bony skarbowe można kupić na rynku pierwotnym w drodze przetargów ogłoszonych przez emitenta, a także na rynku wtórnym. Operacje na rynku pierwotnym mogą być przeprowadzane wyłącznie przez podmioty posiadające status oferenta, którymi są zwykle banki lub duże instytucje finansowe. Aby zostać bezpośrednim uczestnikiem rynku, instytucje te muszą podczas kwartału nabywać od innego uczestnika rynku 0,2% wartości nominalnej wszystkich wystawionych rachunków i uzyskać zgodę emitenta, tj. Ministerstwo Finansów. Zarówno osoby prawne, jak i fizyczne mogą być ostatecznymi nabywcami bonów skarbowych. Jeśli inwestor chce pozbyć się zakupionego składnika aktywów, nie musi czekać do wykupu, może go sprzedać na rynku wtórnym. Wysoka płynność rynku bonów skarbowych podnosi atrakcyjność inwestowania w tego rodzaju papiery wartościowe.

Przetargi na bony skarbowe odbywają się co tydzień, zwykle w poniedziałki, a informacje na ten temat, a także szczegółowe informacje na temat rentowności lub wielkości emisji, są publikowane w prasie codziennej. Podobnie można łatwo znaleźć w prasie oferty banków z rynku wtórnego rachunków.

Jednak nie wszyscy chętni do inwestowania w tego rodzaju kapitał mogą z niego korzystać, chociaż teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń. Jest to związane z koniecznością posiadania znacznych zasobów gotówkowych potrzebnych do zakupu co najmniej jednego kuponu, w którym transakcje na poszczególnych przedmiotach są rzadkie ze względu na stosunkowo wysokie koszty transakcji w tym czasie, dlatego zwykle handluje się pakietami o wartości 100 000 PLN. Konieczność skorzystania z pośrednika i związanych z nim prowizji zmniejsza zatem atrakcyjność tych instrumentów dla przeciętnego inwestora. W rezultacie potencjalnymi nabywcami są zamożne osoby fizyczne, aw obecnej sytuacji głównie instytucje finansowe, dla których są to bardzo wygodne i wysokodochodowe instrumenty finansowe.

Informacje o instrumencie finansowym

Opis instrumentu Bon skarbowy to nieoprocentowany dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, o określonym terminie wykupu do 1 roku, nabywany z dyskontem, zapewniającym nabywcom określoną stopę zwrotu w dniu wykupu.

 • Złożoność Niska
 • Warianty instrumentu Zależnie od terminu do wykupu: bony 13 tygodniowe, bony 26 tygodniowe, bony 52 tygodniowe, etc.
 • Dokumenty informacyjne Ogólne warunki emisji bonów skarbowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, dostępnym m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 • Profil zysków i strat Instrument liniowy
 • Rynek obrotu Bony skarbowe podlegają wtórnemu obrotowi na rynku międzybankowym.
 • Depozyt zabezpieczający Brak wymogów
 • Opis składników Instrument prosty
 • Gwarancje Brak.
 • Dźwignia finansowa Brak
 • Zmienność ceny Niska
 • Ryzyko płynności Niskie
 • Ryzyko stopy procentowej Niskie / średnie – zależnie od terminu do wykupu
 • Ryzyko kredytowe Niskie

Bony pieniężne

Bony pieniężne, podobnie jak w przypadku bonów skarbowych są to dyskontowe dłużne papiery wartościowe, emitowane jednak przez Narodowy Bank Polski, o wartości nominalnej 10 000 PLN i określonym terminie zapadalności od 1 do 364 dni.

Kupno bonów skarbowych 

Bony pieniężne są sprzedawane na przetargach, w których tak zwani dealerzy rynku pieniężnego, czyli grupa kilkunastu banków, które spełniają kryteria określone przez NBP. Minimalna kwota oferty wynosi 1 milion złotych. Nabywcami rynku wtórnego nie mogą być podmioty inne niż banki. Z powyższego wynika, że ten rodzaj instrumentu jest zarezerwowany tylko z wyprzedzeniem dla największych instytucji finansowych. Celem jego emisji jest realizacja polityki pieniężnej NBP, zwłaszcza w celu zmniejszenia nadwyżki płynności w sektorze bankowym. To bony pieniężne są instrumentem operacji otwartego rynku, czerpiąc nadwyżkę gotówki z rynku międzybankowego w interesie stabilności krótkoterminowych stóp procentowych. Dlatego nie należy brać tego pod uwagę przy wyborze sposobu inwestowania kapitału.