BaFIN – Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych

2817

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) jest niemieckim regulatorem finansowym i jest odpowiedzialny za zapewnienie stabilności i integralności niemieckiego systemu finansowego.

Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) został utworzony w 2002 roku, aby pełnić funkcję głównego regulatora rynków i instytucji finansowych w Niemczech. Znany jako Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht w Niemczech, BaFin został utworzony na mocy Ustawy o usługach finansowych i integracji z 2002 roku, skutecznie łącząc trzy istniejące agencje federalne: Urząd Nadzoru Bankowego, Urząd Nadzoru nad Obrotem Papierami Wartościowymi oraz Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Obecnie BaFin integruje funkcje regulacyjne tych agencji z nadzorem nad niemieckimi bankami, firmami świadczącymi usługi finansowe, firmami ubezpieczeniowymi, giełdami i innymi instytucjami zobowiązanymi. Ważną częścią roli regulacyjnej BaFin jest identyfikacja i eliminacja przestępstw finansowych – funkcja ta obejmuje promowanie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Niemczech oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Niezależna instytucja, BaFin podlega bezpośrednio niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Finansów i jest kierowana przez zarząd składający się z czterech dyrektorów wykonawczych i jego prezesa, obecnie Felixa Hufelda. BaFin jest jednym z największych organów nadzorczych w UE: posiada dwie siedziby główne w Bonn i Frankfurcie oraz jest finansowany z opłat nakładanych na nadzorowane przez siebie instytucje finansowe.

Co robi BaFin?

Głównym zadaniem BaFin jest nadzór i regulacja instytucji finansowych w Niemczech w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa całego systemu finansowego. W tym celu BaFin prowadzi szereg praktyk nadzorczych na podstawie przepisów prawa, w tym niemieckiego kodeksu cywilnego, ustawy o prawie bankowym, ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym oraz ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Do obowiązków i zakresu odpowiedzialności BaFin należy m.in:

 • Wydawanie zezwoleń nowym bankom i instytucjom finansowym na prowadzenie działalności w Niemczech.
 • Wykonywanie bieżących funkcji nadzorczych w celu zapewnienia zgodności z zasadami i przepisami BaFin.
 • Gromadzenie sprawozdań finansowych i raportów od instytucji finansowych oraz ocena tych informacji we współpracy z Deutsche Bundesbank.
 • Przeprowadzanie audytów i przeglądów banków i instytucji finansowych w celu oceny ich wyników w zakresie przestrzegania przepisów.
 • Egzekwowanie przepisów: BaFin ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko instytucjom finansowym, które naruszają jego zasady i przepisy. W przypadku stwierdzenia naruszenia, BaFin może nałożyć kary finansowe, usunąć pracowników z ich stanowisk w bankach lub wyznaczyć zewnętrzne organy nadzoru do przejęcia kierownictwa. Chociaż BaFin jest uprawniony do nakładania kar, często współpracuje z instytucjami, które dopuściły się naruszenia, w celu dyskretnego rozwiązania problemów.

Polityka AML/CFT BaFin

Niemcy są państwem członkowskim Światowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, a zatem, jako regionalny i światowy lider w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy i przeciwdziałania praniu pieniędzy, BaFin pracuje nad wdrożeniem polityk określonych w 40 zaleceniach FATF. Od 2003 r. BaFin włączył wszystkie obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu do swojego departamentu ds. zapobiegania praniu pieniędzy, który nadzoruje instytucje finansowe na mocy sekcji 50 ustawy o praniu pieniędzy – znanej w Niemczech jako Geldwäschegesetz (GwG). Aby spełnić wymogi przepisów BaFin w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu, banki i instytucje finansowe muszą je przestrzegać:

 • opracować oparty na ryzyku program przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
 • Wdrożyć KYC i inne środki należytej staranności wobec klienta.
 • Badać nowych i obecnych klientów pod kątem niekorzystnych mediów i sankcji międzynarodowych.
 • Sprawdzenie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
 • Powołanie pracownika ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu nadzorowania wewnętrznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu.
 • Rola międzynarodowa: Jako regulator finansowy dla jednej z najbardziej wpływowych potęg gospodarczych na świecie, BaFin ma za zadanie reprezentować Niemcy na arenie międzynarodowej. BaFin uczestniczy w wielu międzynarodowych organach, w tym w FATF i Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego (BCBS), w celu wspierania rozwoju i kształtowania globalnych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).