NOPAT – Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu

6588

NOPAT (ang. Net Operating Profit After Tax) – Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) jest miarą finansową, która pokazuje, jak dobrze firma radziła sobie poprzez swoją podstawową działalność, bez podatków. NOPAT jest często stosowany w obliczeniach ekonomicznej wartości dodanej (EVA) i stanowi dokładniejsze spojrzenie na efektywność operacyjną dla firm korzystających z dźwigni finansowej. NOPAT nie uwzględnia oszczędności podatkowych, które wiele firm uzyskuje z powodu istniejącego zadłużenia.

KLUCZOWE INFORMACJE

  • Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) mierzy efektywność działania spółki lewarowanej.
  • NOPAT nie uwzględnia oszczędności podatkowych z tytułu istniejącego zadłużenia oraz jednorazowych strat lub obciążeń.
  • Analitycy ds. fuzji i przejęć używają NOPAT do obliczania wolnych przepływów pieniężnych do firmy (FCCF) i wolnych przepływów pieniężnych do firmy.

Zrozumienie zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu (NOPAT)

Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT) jest potencjalnym zyskiem pieniężnym spółki, jeżeli jej kapitalizacja nie byłaby uśredniona, to znaczy, jeżeli nie miałaby zadłużenia. Liczba ta nie obejmuje jednorazowych strat lub obciążeń, które nie odzwierciedlają prawdziwej rentowności przedsiębiorstwa. Niektóre z tych opłat mogą obejmować opłaty związane z fuzją lub przejęciem, które, jeśli zostaną uwzględnione, niekoniecznie pokazują dokładny obraz działalności przedsiębiorstwa, nawet jeśli mogą mieć wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa w danym roku.

Analitycy, oceniając przedsiębiorstwo jako inwestycję, biorą pod uwagę wiele różnych miar wyników. Najczęściej stosowanymi miarami wyników są sprzedaż i wzrost zysku netto. Sprzedaż jest główną miarą wyników, ale nie odnosi się do efektywności operacyjnej. Przychody netto obejmują koszty operacyjne, ale także oszczędności podatkowe z tytułu zadłużenia. Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu jest kalkulacją hybrydową, która pozwala analitykom na porównanie wyników firmy bez wpływu dźwigni finansowej. W ten sposób jest to dokładniejsza miara czystej efektywności operacyjnej.

Aby obliczyć NOPAT, należy określić dochód operacyjny, zwany również zyskiem operacyjnym. Dochód z działalności operacyjnej określany jest również jako zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT). Obejmuje on zysk brutto pomniejszony o koszty operacyjne, na które składają się koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne (np. materiały biurowe).

Wzór NOPAT jest następujący

NOPAT = EBIT * (1-Stopa podatkowa)

gdzie:
EBIT to wynik  operacyjny (z ang. Earning Before Interest and Taxes)
(1-T) to tzw. tarcza podatkowa lub stawka podatkowa

Względy specjalne

Oprócz zapewnienia analitykom miernika podstawowej efektywności operacyjnej bez wpływu zadłużenia, analitycy ds. fuzji i przejęć wykorzystują zysk operacyjny netto po opodatkowaniu. Wykorzystują to do obliczenia wolnych przepływów pieniężnych do firmy (FCFF), które są równe zyskowi operacyjnemu netto po opodatkowaniu, pomniejszonemu o zmiany w kapitale obrotowym. Wykorzystują to również do obliczenia ekonomicznych wolnych przepływów pieniężnych do firmy (FCFF), które są równe zyskowi operacyjnemu netto po opodatkowaniu minus kapitał obrotowy. Oba są wykorzystywane przede wszystkim przez analityków poszukujących celów akwizycji, ponieważ finansowanie przejmującego zastąpi obecne ustalenia dotyczące finansowania. Innym sposobem obliczenia zysku operacyjnego netto po opodatkowaniu jest dochód netto powiększony o koszty odsetkowe netto po opodatkowaniu (lub dochód netto powiększony o koszty odsetkowe netto) pomnożony przez 1, minus stawka podatkowa.