ROIC – Zwrot z zainwestowanego kapitału

3889

Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) jest obliczeniem stosowanym do oceny efektywności przedsiębiorstwa przy alokacji kapitału znajdującego się pod jego kontrolą na zyskowne inwestycje. Wskaźnik zwrotu z zainwestowanego kapitału daje poczucie, jak dobrze firma wykorzystuje swoje pieniądze do generowania zysków. Porównanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przedsiębiorstwa ze średnim ważonym kosztem kapitału (WACC) pokazuje, czy zainwestowany kapitał jest wykorzystywany efektywnie. Miara ta jest również znana po prostu jako „zwrot z kapitału”.

KLUCZOWE INFORMACJE

  • ROIC jest to kwota zwrotu, jaki przedsiębiorstwo osiąga powyżej średniego kosztu, jaki płaci za swój kapitał dłużny i kapitał własny.
  • Zwrot z zainwestowanego kapitału może być wykorzystany jako punkt odniesienia do obliczenia wartości innych przedsiębiorstw
  • Firma tworzy wartość, jeśli jej ROIC przekracza 2% i niszczy wartość, jeśli jest mniejsza niż 2%.
  • Jak wykorzystywany jest zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)

ROIC – Wzór

Wzór na ROIC to (zysk netto – dywidenda) / (dług + kapitał własny). Wzór ROIC jest obliczany poprzez wycenę wartości w mianowniku, kapitale całkowitym, który jest sumą długu i kapitałów własnych spółki. Istnieje kilka sposobów na obliczenie tej wartości. Jednym z nich jest odjęcie gotówkowych i nieoprocentowanych zobowiązań bieżących (NIBCL) – w tym zobowiązań podatkowych i zobowiązań do zapłaty, o ile nie podlegają one oprocentowaniu lub opłatom – od aktywów ogółem.

Inny sposób napisania tego wzoru obejmuje:

roic wzór

Gdzie:
NOPAT – jest to zysk operacyjny obniżony o podatki
Kapitał Stały – jest to kapitał zainwestowany w spółkę czyli kapitały własne (np. wpływy z wyemitowanych akcji) oraz zobowiązania długoterminowe (wyemitowane obligacje lub kredyty).

Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)

Inną metodą obliczania zainwestowanego kapitału jest dodanie wartości księgowej kapitału własnego spółki do wartości księgowej jej zadłużenia, a następnie odjęcie aktywów nieoperacyjnych, w tym środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, zbywalnych papierów wartościowych oraz aktywów działalności zaniechanej.

Innym sposobem obliczania zainwestowanego kapitału jest pozyskanie kapitału obrotowego poprzez odjęcie od aktywów obrotowych zobowiązań krótkoterminowych. Następnie pozyskuje się bezgotówkowy kapitał obrotowy odejmując środki pieniężne od wartości kapitału obrotowego, który właśnie obliczyłeś. Na koniec, niegotówkowy kapitał obrotowy jest dodawany do środków trwałych spółki, zwanych także aktywami długoterminowymi lub trwałymi.

Względy specjalne

Wartość w liczniku może być również obliczana na wiele sposobów. Najprostszym sposobem jest odjęcie dywidend od dochodu netto firmy.

Z drugiej strony, ponieważ firma mogła skorzystać z jednorazowego źródła dochodu niezwiązanego z jej podstawową działalnością – na przykład z zysków z tytułu wahań kursów walut – często lepiej jest spojrzeć na zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT).

NOPAT jest obliczany poprzez skorygowanie zysku operacyjnego o podatki: (zysk z działalności operacyjnej) * (1 – efektywna stopa podatkowa). Zysk operacyjny jest również określany jako zysk przed odliczeniem odsetek i podatku (EBIT). Wiele firm podaje swoje efektywne stawki podatkowe za kwartał lub rok obrotowy w informacjach o wynikach, ale nie wszystkie.

Wymagania dotyczące zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC)

Wskaźnik ROIC jest zawsze obliczany jako wartość procentowa i zazwyczaj jest wyrażany jako wartość roczna lub ciągnąca się przez 12 miesięcy. Należy go porównać z kosztem kapitału spółki w celu określenia, czy spółka tworzy wartość.

Jeżeli ROIC jest większy niż średni ważony koszt kapitału firmy (WACC), to najczęściej tworzony jest koszt kapitału, wartość jest tworzona i firmy te będą handlować z premią. Wspólnym punktem odniesienia dla dowodów tworzenia wartości jest zwrot przekraczający 2% kosztu kapitału firmy.

Jeżeli wskaźnik ROIC przedsiębiorstwa jest niższy niż 2%, jest ono uważane za niszczyciela wartości. Niektóre firmy działają na poziomie zerowego zwrotu i choć mogą nie niszczyć wartości, nie mają nadwyżki kapitału do zainwestowania w przyszły wzrost.

ROIC jest jednym z najważniejszych i najbardziej informacyjnych wskaźników wyceny do obliczenia. Jest on jednak ważniejszy dla niektórych sektorów niż dla innych, ponieważ przedsiębiorstwa, które obsługują platformy wiertnicze lub produkują półprzewodniki, inwestują kapitał znacznie intensywniej niż te, które wymagają mniejszego wyposażenia.

Ograniczenia zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC)

Jednym z minusów tej metryki jest to, że nie mówi ona nic o tym, jaki segment działalności generuje wartość. Jeśli wykonasz swoje obliczenia na podstawie dochodu netto (minus dywidendy) zamiast NOPAT, wynik może być jeszcze bardziej nieprzejrzysty, ponieważ możliwe jest, że zwrot pochodzi z jednego, jednorazowego zdarzenia.

ROIC zapewnia niezbędny kontekst dla innych wskaźników, takich jak wskaźnik P/E. Rozpatrując go w oderwaniu od innych wskaźników, wskaźnik P/E może sugerować, że przedsiębiorstwo jest wyprzedane, ale spadek może wynikać z faktu, że przedsiębiorstwo nie generuje już wartości dla akcjonariuszy przy tym samym wskaźniku – lub w ogóle. Z drugiej strony, spółki, które stale generują wysokie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, prawdopodobnie zasługują na obrót z premią do innych akcji, nawet jeśli ich wskaźnik P/E wydaje się zbyt wysoki.

Przykład wykorzystania zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC)

W opublikowanym raporcie zysków za czwarty kwartał 2018 r. Firma oblicza końcowy zwrot z 12-miesięcznego miesiąca, pokazując składniki, które wchodzą w skład obliczeń:

(Wszystkie wartości w milionach dolarów amerykańskich)TTM 2/3/18TTM 1/28/17
Zyski z działalności kontynuowanej przed kosztami odsetek i podatkami dochodowymi43124,969
+ Odsetki z tytułu leasingu operacyjnego *8071
– Podatki dochodowe8641,648
Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu3,5283,392
   
Bieżąca część długu długoterminowego i innych pożyczek2701718
+ Nieprądowa część długu długoterminowego11,31711,031
+ Kapitał własny akcjonariuszy11 70910,953
+ Skapitalizowane zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego *1,3391,187
– Gotówka i odpowiedniki gotówki2,6432,512
– Aktywa netto z działalności zaniechanej2)62
Zainwestowany kapitał21,99022,315
Średni zainwestowany kapitał2215222 608
   
Zwrot zainwestowanego kapitału po opodatkowaniu15,9%15,0%